Förordning (1982:327) om notarius publicus

SFS nr
1982:327
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:288

Tillsättning och verksamhetsområde

1 § I varje län skall det finnas minst en notarius publicus.

Länsstyrelsen förordnar notarius publicus. I förordnandet skall
länsstyrelsen ange det område inom vilket den förordnade är skyldig att
verkställa förrättningar. Den förordnade är behörig att verkställa
förrättningar också utanför det angivna området.

2 § Om det behövs, kan länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare
för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Sådana
förordnanden kan begränsas till viss tid.

Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig
eller hindrad att tjänstgöra.

Förordnas fler än en biträdande notarius publicus, skall länsstyrelsen
bestämma i vilken ordning de skall tjänstgöra.

3 § Den som förordnas till notarius publicus eller biträdande
notarius publicus skall

1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen,

2. ha tillräckliga språkkunskaper,

3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken,

4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag
från första stycket 1. Förordning (2007:288).

4 § Innan länsstyrelsen utser notarius publicus eller biträdande
notarius publicus skall uppdraget på lämpligt sätt kungöras ledigt till
ansökan. Utan kungörande får dock biträdande notarius publicus utses för
högst tre månader.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen
utser biträdande notarius publicus.

Länsstyrelsen skall föra en förteckning över förordnandena.

Uppgifter m.m.

5 § Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta upp protester
enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) och fullgöra de
uppgifter som ankommer på honom enligt särskilda bestämmelser i andra
författningar.

Länsstyrelsen kan befria notarius publicus från skyldigheten att ta upp
protester.

6 § Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare gå
allmänheten till handa med att

1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om
innehållet i handlingar,

2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då
förseglingar sätts på eller bryts,

3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera
obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina
iakttagelser,

5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk
betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa
tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller
kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Han får också bestyrka översättningar i den mån hans språkkunskaper
medger det.

6 a § Notarius publicus och biträdande notarius publicus är
behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6 första stycket i
Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på
legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille).
(SÖ 1999:1) Förordning (1999:153).

7 § Notarius publicus får inte på grund av 6 § utföra sådant

1. som är förbehållet en myndighet,

2. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt
i reklam eller annat sammanhang.

8 § Notarius publicus är inte skyldig att

1. ombesörja delgivning av handlingar,

2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

9 § Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet,
noggrannhet och opartiskhet.

Han får inte befatta sig med ett ärende, om det angår honom själv eller
om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet.

Föreskrifter om sekretess hos notarius publicus finns i sekretesslagen
(1980:100).

Mottagning för allmänheten

10 § Notarius publicus skall ha mottagning för allmänheten minst en gång
i veckan, om inte länsstyrelsen bestämmer annat. Är han skyldig att ta
upp protester, skall han under viss tid varje helgfri dag utom lördagar,
midsommarafton, julafton och nyårsafton ta emot de växlar och checkar
som ges in till honom för protest.

Notarius publicus mottagningstid skall tillkännages genom anslag i
anslutning till mottagningslokalen. Han får begära att uppgifter om hans
adress, telefonnummer och mottagningstid anslås på kommunens
anslagstavla i den eller de kommuner där han är skyldig att verkställa
förrättningar.

Protokollföring

11 § Notarius publicus skall föra protokoll över verkställda
förrättningar, om det begärs eller om han finner att det behövs till
framtida säkerhet.

Innehåller en annan författning någon bestämmelse som avviker från
första stycket, gäller den bestämmelsen.

Föreskrifter om arkiv hos notarius publicus finns i arkivlagen
(1990:782). Förordning (1991:450).

Rätt till ersättning

12 § Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av den som
anlitar honom.

För varje växel- eller checkprotest tas ersättning ut med samma belopp
som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I
beloppet ingår inte mervärdesskatt som belöper på uppdrag att ta upp
sådana protester. Om protesten föranleder resekostnader, har notarius
publicus dessutom rätt till skälig ersättning för dem.

Ersättningen skall antecknas på särskilt kvitto eller annan handling som
tillställs sökanden. Förordning (1992:607).

Ledighet

13 § Notarius publicus får efter överenskommelse med biträdande notarius
publicus överlåta åt denne att verkställa förrättningar.

Om det inte finns någon biträdande notarius publicus som kan tjänstgöra
när notarius publicus är ledig, prövar länsstyrelsen frågan om ledighet.

Uppdragets upphörande

14 § Förordnanden som notarius publicus eller biträdande notarius
publicus upphör vid utgången av den månad, under vilken
befattningshavaren fyller 67 år. För den som har fyllt 67 år kan
förordnandet dock förlängas med ett år i sänder, om det finns särskilda
skäl.

Om någon som är förordnad till notarius publicus eller biträdande
notarius publicus får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller
försätts i konkurs, upphör förordnandet genast. Förordning (1988:1357).

15 § Länsstyrelsen skall entlediga notarius publicus eller biträdande
notarius publicus, om han begär det eller om han blir olämplig eller
oförmögen att fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan biträdande
notarius publicus entledigas.

16 § Avlider notarius publicus eller upphör uppdraget av någon annan
anledning, skall hans protokoll överlämnas till länsstyrelsen inom en
månad.

Skyldighet att lämna upplysningar

17 § Notarius publicus och biträdande notarius publicus skall lämna
länsstyrelsen de upplysningar om uppdraget som länsstyrelsen begär.

Övergångsbestämmelser

1982:327

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Förordnanden som notarius publicus eller ersättare för notarius
publicus, vilka har meddelats före ikraftträdandet, skall fortsätta att
gälla enligt de nya bestämmelserna. Därvid skall den eller de kommuner,
som det äldre förordnandet avser, anses som den förordnades
verksamhetsområde enligt 1 § andra stycket andra meningen.