Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

SFS nr
1982:366
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1661

1 § Med dagersättning avses i denna förordning följande
förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

1. graviditetspenning,

2. föräldrapenningsförmåner,

3. sjukpenning,

4. rehabiliteringspenning,

5. smittbärarpenning, och

6. närståendepenning.

Med dagersättning avses även

1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga,

2. aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och

3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön.
Förordning (2010:1661).

2 § Dagersättning enligt 1 § första stycket 4 och andra
stycket 2 betalas ut högst en gång i månaden om inte
rehabiliteringen eller det arbetsmarknadspolitiska programmet
slutförs dessförinnan.

Dagersättning enligt 1 § första stycket 1–3, 5 och 6 samt
andra stycket 1 betalas ut högst var fjortonde dag om inte
ersättningsperioden tar slut dessförinnan.

Dagersättning enligt 1 § andra stycket 3 betalas ut när
ersättningsperioden har tagit slut. Förordning (2010:1661).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:868).

Övergångsbestämmelser

1989:227

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
skall fortfarande gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om
ersättning åt smittbärare.