Förordning (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer

SFS nr
1982:375
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1982-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:111
Upphävd
1990-07-01

Utan hinder av föreskrifterna i kyrkomusikerförordningen (1950:375)
gäller tills vidare att lediga ordinarie skolkantorstjänster får
återbesättas endast som extra ordinarie tjänster. I sådana tjänster
skall ingå icke-ordinarie tjänster som lärare i grundskolan för klass
på lågstadiet (tjänst som lärare 1) eller för klass på mellanstadiet
(tjänst som lärare 2). I fråga om tillsättning av extra ordinarie
skolkantorstjänster skall kyrkomusikerförordningens föreskrifter
tillämpas. Vad där sägs om ordinarie tjänst skall i stället gälla
extra ordinarie tjänst.