Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

SFS nr
1982:39
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-01-28
Författningen har upphävts genom
SFS1987:743
Upphävd
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:580

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för
lärartjänstgöring vid kommunernas gymnasieskolor för att tillgodose
vissa särskilda ändamål (resurstimmar).

2 § I denna förordning avses med

kommun kommun, landstingskommun eller kommunalförbund,

skolstyrelse kommuns skolstyrelse eller
motsvarande nämnd i landstingskommun eller kommunalförbund,

skolenhet skolenhet enligt skolförordningen
(1971:235) såvitt avser skolenhetens gymnasieskolutbildning,

redovisningsår tiden den 1 juli-den 30 juni nästa
kalenderår,

timme en lektion om 40 minuter,

veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

Vid tillämpningen av denna förordning räknas till en skolenhet
även en till denna organisatoriskt knuten filialutbildning enligt
förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i
gymnasieskolan. Förordning (1982:899).

3 § För varje redovisningsår beräknas dels resurstimmar för kommunens
gymnasieskola i dess helhet (skolstyrelsens förstärkningsresurs), dels
resurstimmar för varje skolenhet (skolenhetsbunden
förstärkningsresurs).

av skolstyrelsens förstärkningsresurs

4 § Skolstyrelsens förstärkningsresurs är summan av följande
resurstimmar.

1. I timplanerna finns vissa timmar till förfogande. Det sammanlagda
antalet timmar till förfogande för varje skolenhet räknas som
resurstimmar.

2. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för
studietekniska övningar. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa
om delningarna genomfördes i full utsträckning på varje skolenhet
räknas som resurstimmar,

3. I 8 kap. 40, 41 och 41 a §§ skolförordningen (1971:235) finns
föreskrifter om stödundervisning och samordnad specialundervisning.
För varje skolenhet beräknas såsom resurstimmar 0,8 veckotimmar för
varje påbörjat 16-tal elever på de studievägar, där en klass får
omfatta högst 16 elever, och 0,8 veckotimmar för varje påbörjat 30-tal
elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst 30 elever.

4. Enligt 8 kap. 5 § skolförordningen får i gymnasieskolan anordnas
frivillig undervisning i musik, bild, dramatik och idrott.
Resurstimmar beräknas med utgångspunkt i det sammanlagda antalet
elever vid kommunens gymnasieskola. Elever i specialkurs som omfattar
mindre än en årskurs undantas dock. För undervisning i idrott beräknas
två veckotimmar för varje påbörjat tusental elever. För övriga ämnen
beräknas sammanlagt en veckotimme för varje fullbordat 45-tal elever.
Förordning (1985:589).

4 a § I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för
undervisning och statsbidrag finns för minst två terminer långa
studievägar föreskrifter om inverkan av förändringar i elevantal samt
om rapporter och avstämningsdagar.

Resurstimmar enligt 4 § skall beräknas på grundval av det elevantal
som vid tiden för den preliminära rapporten i maj kan väntas föreligga
avstämningsdagen den 15 januari. I fråga om undervisning som inte
skall ingå i den preliminära rapporten i maj skall resurstimmar
beräknas med hänsyn till förhållandena den 15 september. Förordning
(1985:589).

Beräkning av skolenhetsbunden förstärkningsresurs

5 § Den skolenhetsbundna förstärkningsresursen är summan av följande
resurstimmar.

1. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för
laborationer och konstruktionsövningar i naturvetenskapliga och
tekniska ämnen, för undervisning i nybörjarspråk och för ytterligare
ändamål utöver vad som avses i 4 § 2. Det tillskott av lärartimmar som
skulle följa om delningarna genomfördes i full utsträckning på
skolenheten räknas som resurstimmar. Vid beräkningen tillämpas
föreskrifterna i 4 a § andra stycket.

2. Enligt föreskrifterna i 18 kap. 7 a § skolförordningen (1981:235)
avgör rektor i vad mån ersättare behövs för undervisningen, när en
lärare eller rektor eller biträdande skolledare med
undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från tjänstgöring i
gymnasieskolan. De lärartimmar som sparas in, när ersättare inte
anlitas, räknas som resurstimmar.

3. I allmänna bestämmelser om timplaner anges för årskurs 3 av de tre-
och fyråriga linjerna att högst två veckotimmar får läggas ut som
självstudietid för eleverna. De lärartimmar som sparas in, när lärare
inte anlitas, räknas som resurstimmar. Förordning (1985:589).

Extra resurstimmar

5 a § I förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan
finns föreskrifter om tillskott i vissa fall till skolstyrelsens
förstärkningsresurs eller en skolenhetsbunden förstärkningsresurs
genom resurstimmar utöver dem som följer av 4 och 5 §§. Förordning
(1984:44).

Användningen av förstärkningsresurserna

6 § Förstärkningsresurserna skall främst användas för elever med
särskilda behov av stöd och hjälp i sitt skolarbete. Åtgärderna kan
därvid avse stödundervisning och samordnad specialundervisning enligt
8 kap. 40, 41 a och 43 §§ skolförordningen (1971:235).

Därutöver får förstärkningsresurserna användas till följande
verksamheter och åtgärder.

1. Delning av klasser och grupper av pedagogiska skäl eller med hänsyn
till lokalförhållandena och anordnande av flera grupper än som följer
av föreskrifterna i 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen.

2. Verksamheter för vilka timmar till förfogande skall användas enligt
läroplanens allmänna anvisningar.

3. Start eller fortgång av undervisning i ett ämne eller enligt viss
kurs i ett ämne med ett lägre antal elever än gällande bestämmelser
föreskriver, i fall där det inte innebär start eller bibehållande av
gren eller variant.

4. Avvikelser från gällande föreskrifter om timreduktioner vid låga
elevtal.

5. Frivillig undervisning enligt 8 kap. 5 § skolförordningen.
Förordning (1985:589).

7 § Samtliga resurstimmar i skolstyrelsens förstärkningsresurs skall
tilldelas kommunens skolenheter med gymnasieskola.

Om det finns mer än en skolenhet bestämmer skolstyrelsen antalet
resurstimmar för var och en av dem efter vad skolstyrelsen finner
lämpligast.

8 § Den skolenhetsbundna förstärkningsresursen och de resurstimmar som
blir skolenhetens enligt 7 § utgör skolenhetens samlade
förstärkningsresurs. Denna fördelas av rektor för skolenheten på det
sätt som rektor bedömer lämpligast för att vid skolenheten tillgodose
de ändamål som avses i 6 §.

8 a § Skolstyrelsen i varje kommun skall fastställa riktlinjer för
användningen av tillgängliga förstärkningsresurser inom kommunen.
Förordning (1985:589).

Statsbidrag

9 § I fråga om statsbidrag för ianspråktagna resurstimmar gäller
förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss
kommunal utbildning. Handhar annan än lärare verksamhet under
resurstimmar som läggs ut för ändamål som avses med timmar till
förfogande, gäller 9 § nämnda förordning.

Enligt 21 b § nämnda förordning skall vid tillämpningen av
förordningen iakttas föreskrifterna i förordningen (1985:586) om
gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag.
Förordning (1985:589).

Särskilda föreskrifter

10 § I förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i
vissa kommuners gymnasieskolor finns föreskrifter om ett särskilt
resurstilldelningssystem.

För verksamhet som omfattas av det särskilda
resurstilldelningssystemet beräknas inte resurstimmar enligt 4 § 2 och
5 § 1 denna förordning. Förordning (1983:507).

10 a § I underlaget för beräkning av förstärkningsresurser enligt
denna förordning ingår inte undervisning i årskurs 4 av fyraårig
teknisk linje. Sådan undervisning får inte heller komma i åtnjutande
av förstärkningsresurser enligt denna förordning. Förordning
(1984:572).

11 § Enligt föreskrifter som regeringen meddelar särskilt beräknas
vissa resurser för stödundervisning och samordnad specialundervisning
dels inom utbildningar för hörselhandikappade i Örebro kommuns
gymnasieskola, dels under en avvecklingstid för försöksverksamheten
med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade och andra svårt
handikappade i Stockholms kommuns gymnasieskola.

Förstärkningsresurser enligt denna förordning får därför inte användas
för sådan stödundervisning och samordnad specialundervisning. Elever
inom utbildning som avses i första stycket ingår inte heller i
underlaget för beräkning av resurstimmar enligt 4 § 3. Förordning
(1986:580).

12 § För undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket,
för extra undervisning i svenska för invandrarelever och för särskild
undervisning enligt 8 kap. 45 och 46 §§ skolförordningen (1971:235)
används inte förstärkningsresurser enligt denna förordning utan
resurser enligt särskilda föreskrifter.

13 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.