Förordning (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet

SFS nr
1982:390
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1992:722
Upphävd
1992-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
kommunal högskoleutbildning på allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer inom vårdområdet.

Statsbidrag lämnas till varje kommun, landstingskommun eller
kommunalförbund som är huvudman för sådan utbildning.

2 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli-den 30 juni nästa år
(redovisningsår).

Grunder och villkor för statsbidraget

3 § På grundval av riksdagens beslut om planeringsramar för allmänna
linjer och påbyggnadslinjer bestämmer regeringen för varje huvudman
och redovisningsår ett totalbelopp för bidrag till utbildningen
(chablonbidrag).

4 § Beräkningen av chablonbidraget utgår från att huvudmannen anordnar
utbildning på av regeringen angivna linjer med ett av regeringen
angivet antal platser och att platserna tas i anspråk.

Om huvudmannen inte anordnar utbildning i den omfattning som är
förutsatt eller om alla platser inte tas i anspråk, skall
chablonbidraget minskas i motsvarande mån om inte annat följer av
föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

5 § Utöver vad som framgår av 4 § gäller som villkor för statsbidrag
att utbildningen anordnas i enlighet med gällande
författningsbestämmelser.

Rekvisition m.m.

6 § Schablonbidrag skall rekvireras hos universitets- och
högskoleämbetet med hälften för varje halvår. Förordning (1983:706).

7 § I samband med att universitets- och högskoleämbetet prövar en
rekvisition skall ämbetet besluta om en minskning av bidraget med 20
procent av det belopp som annars skulle ha utgets. Det belopp som
återstår efter minskningen får avrundas till närmast högre hela
krontal.

8 § Universitets- och högskoleämbetet skall betala ut rekvirerade
bidrag snarast möjligt. Utbetalning får dock ske tidigast den 1
oktober av bidrag som hänför sig till tiden den 1 juli–den 31
december och den 1 april av bidrag som hänför sig till tiden den 1
januari–den 30 juni. Förordning (1983:706).

Övriga föreskrifter

9 § Universitets- och högskoleämbetet skall meddela dde förskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1983:706

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De äldre bestämmelserna skall alltjämt tillämpas
i fråga om bidrag som hänför sig till 1983.

1992:722

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid dessförinnan.