Förordning (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning

SFS nr
1982:391
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1990:427
Upphävd
1990-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:427

1 § Kommuner kan få statsbidrag för sina kostnader för studie- och
yrkesorientering i annan kommunal högskoleutbildning än utbildning inom
vårdområdet.

Med kommun avses även landstingskommun och kommunalförbund.

2 § Statsbidrag lämnas för ett redovisningsår i sänder. Ett
redovisningsår omfattar tiden den 1 juli–den 30 juni följande år.

3 § Statsbidrag lämnas till varje kommun med hänsyn till antalet
studerande inom den högskoleutbildning som berörs.

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till skolöverstyrelsen.

5 § Skolöverstyrelsen beslutar om statsbidrag och betalar ut detta.

6 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen genom besvär.

7 § Närmare föreskrifter om statsbidrag enligt denna förordning skall
meddelas av skolöverstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1990:427

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla
vid utgången av juni 1990, nämligen

1. förordningen (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd
för kommunal högskoleutbildning,

2. förordningen (1982:391) om statsbidrag till studie- och
yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning.

De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om
statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.