Förordning (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel

SFS nr
1982:393
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-07-03
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1060
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller läromedel i grundskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
statems skolor för vuxna, riksinternatskolorna samt privatskolor som
omfattas av privatskolförordningen (1967:270).

Föreskrifterna om information i 10 och 11 §§ gäller även läromedel i
särskolan och grundutbildning för vuxna. Förordning (1987:580).

2 § Med läromedel avses i förordningen sådant som förmedlar
innehållet i gällande läroplan.

Fastställande av basläromedel

3 § Statens institut för läromedel skall pröva om ett läromedel skall få
antas som basläromedel i en eller flera av de skolformer som anges i 1 §
första stycket. Om läromedlet uppfyller kraven enligt 5 § skall det
fastställas som basläromedel. Förordning (1987:580).

4 § Prövningen görs på ansökan av den som har framställt eller
tillhandahåller läromedlet. Om sådan ansökan inte har gjorts, skall
prövning ske på ansökan av den skolstyrelse eller motsvarande som vill
anta läromedlet som basläromedel.

5 § Läromedlet skall fastställas som basläromedel, om det är material
som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment
enligt gällande läroplan och är ägnat att ge fasthet och sammanhang i
studierna. Sådant material skall, om inte särskilda skäl föranleder
annat, vara tryckt.

Om läromedlet skall granskas med stöd av föreskrifterna i denna
förordning, skall ett uttalande enligt 8 a § ha lämnats, innan
läromedlet får fastställas som basläromedel. Förordning (1983:273).

Läromedelsgranskning

6 § Om statens institut för läromedel avser att fastställa ett läromedel
som basläromedel i ett samhällsorienterande ämne, skall institutet först
låta granska läromedlet enligt 7–8 a §§.

Institutet får bestämma att sådan granskning skall ske även av
basläromedel i andra ämnen. Förordning (1987:580).

7 § För varje läromedel som skall granskas skall läromedelsnämnden vid
statens institut för läromedel utse en eller två granskare. Varje
granskare skall i ett skriftligt utlåtande uttala sig i frågan om
läromedlet behandlar sitt ämnesområde på ett sakligt och allsidigt sätt
och även i övrigt stämmer överens med mål och riktlinjer i läroplanen.
Förordning (1987:580).

8 § Förlaget eller motsvarande som utgivit läromedlet skall alltid ges
tillfälle att i eget yttrande bemöta granskarens utlåtande. Förordning
(1983:273).

8 a § Läromedelsnämnden skall i ett kortfattat uttalande, på grundval
av granskarens utlåtande och förlagets yttrande bedöma läromedlets
saklighet och allsidighet. Förordning (1983:273).

Avgifter

9 § Den som ansöker om att ett läromedel skall fastställas som
basläromedel skall erlägga ansökningsavgift. Om ett läromedel skall
granskas enligt 6–8 a §§, skall sökanden dessutom även betala
granskningsavgift. Förordning (1983:273).

9 a § Regeringen meddelar i särskild ordning föreskrifter om
avgifternas storlek och om undantag från skyldigheten att betala
avgift. Förordning (1983:273).

Information om läromedel

10 § Statens institut för läromedel är ansvarig myndighet för
informationen till skolorna om läromedel.

Informationsverksamheten skall i huvudsak omfatta tryckta läromedel
med tillhörande komponenter samt annat material av jämförbar
karaktär. Förordning (1987:580).

11 § Statens institut för läromedel skall bevaka att information
fullgörs enligt gällande avtal mellan staten och Föreningen Svenska
läromedelsproducenter.

Institutet skall svara för den ytterligare information som behövs från
statens sida. Förordning (1987:580).

12 § Statens institut för läromedel skall se till att uttalanden som
avses i 8 a § finns tillgängliga vid skolorna inför deras läromedelsval.
Förordning (1987:580).

Övriga föreskrifter

13 § Beslut av statens institut för läromedel om fastställande av
basläromedel får inte överklagas. Förordning (1987:580).

14 § Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare

föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1987:580).