Förordning (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral

SFS nr
1982:442
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS1988:577
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965: 600) skall, med undantag av 3 § 1, 15 §
samt 18 § första och andra styckena, tillämpas på statens
giftinformationscentral. De uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 handhas av
socialstyrelsen.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976: 600) om offentlig
anställning utövas av socialstyrelsen.

Uppgifter

2 § Giftinformationscentralen har till uppgift att lämna sådana
upplysningar till främst allmänheten och sjukvårdsinrättningar som kan
ge ledning för behandlingen av akuta förgiftningsfall eller förebygga
sådana. Upplysningarna skall lämnas på grundval av insamlad och
bearbetad information om ämnens giftiga egenskaper.

Giftinformationscentralen skall registrera inkommande förfrågningar samt
lämnade upplysningar och råd.

3 § Giftinformationscentralen bör i erforderlig utsträckning och i mån
av tillgängliga resurser samla in dels uppgifter från främst tillverkare
och importörer om sammansättningen av kemiskt_tekniska produkter och
läkemedel, dels uppgifter om ämnens akuttoxiska egenskaper, dels
uppgifter om lämplig behandling av akuta förgiftningar samt bearbeta
uppgifterna så att de kan tjäna som underlag för
giftinformationscentralens verksamhet.

4 § Det åligger giftinformationscentralen särskilt att

vid förfrågningar från sjukvårdsinrättningar lämna
medicinsk-toxikologisk information som kan omsättas i
behandlingsåtgärder,

vid förfrågningar från allmänheten upplysa om sådana åtgärder i akuta
förgiftningssituationer som med hänsyn till omständigheterna bedöms vara
lämpliga,

genom dokumentation och information sprida kunskap om erfarenheter och
rön från giftinformationscentralens verksamhet,

lämna andra myndigheter underlag för deras anvisningar, råd och
riktlinjer i toxikologiska frågor.

Giftinformationscentralen skall i övrigt medverka i forskning inom sitt
verksamhetsområde, i utbildning inom ämnesområdet akut toxikologi och i
internationellt utbyte av erfarenheter inom verksamhetsområdet.

Organisation

5 § Socialstyrelsen är chefsmyndighet för giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen förestås av en överläkare.

6 § Hos giftinformationscentralen finns dessutom biträdande överläkare
och personal i övrigt enligt särskilda beslut av regeringen samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får giftinformationscentralen
anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 § Läkarna vid giftinformationscentralen är skyldiga att i den
utsträckning varom överenskommelser har träffats tjänstgöra vid sådana
sjukhusenheter inom Stockholms läns landstingskommun där akuta
förgiftningsfall behandlas.

Ärendenas handläggning m. m.

8 § Socialstyrelsen avgör ekonomiska frågor av större vikt, frågor om
arbetsordning samt i övrigt de ärenden som följer av denna förordning.

9 § Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av
överläkaren.

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlåtas åt
annan tjänsteman att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är
av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överläkaren.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Överläkaren och biträdande överläkare förordnas av regeringen för
högst sex år efter förslag av socialstyrelsen.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av överläkaren.

12 § När en kungörelse eller ett tillkännagivande om en ledig tjänst vid
giftinformationscentralen som tillsätts av regeringen har anslagits på
socialstyrelsens anslagstavla, skall avskrift av kungörelsen eller
tillkännagivandet snarast anslås på giftinf ormationscentralens
anslagstavla. På avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller
tillkännagivandet anslogs på styrelsens anslagstavla.

13 § Behöriga till tjänster som överläkare och biträdande överläkare vid
giftinformationscentralen är läkare som äger specialistkompetens inom
det medicinska verksamhetsområdet anestesiologi.

Övriga bestämmelser

14 § Giftinformationscentralens beslut får överklagas hos
socialstyrelsen genom besvär, om annat inte är föreskrivet.

15 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:
601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänster som regeringen
tillsätter.