Närradiolag (1982:459)

SFS nr
1982:459
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:844
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:399

1 § I denna lag finns föreskrifter om rätt för vissa
sammanslutningar att sända närradio. Med närradio avses
rundradiosändningar med begränsad räckvidd av
ljudradioprogram.

I lagen förstås med rundradiosändning, radioprogram och reklam
detsamma som i radiolagen (1966:755).

Med annonstid förstås sändningstid som inleds och avslutas av en
särskild signatur som markerar att den som sänder under den
angivna tiden i huvudsak gör detta på uppdrag av andra. Lag (1993:122).

2 § har upphävts genom lag (1994:399).

3 § Närradio får inte sändas utan tillstånd av Radio- och TV-verket.

Tillstånd får inte ges till en sammanslutning som har tillstånd att
sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).

Om en sammanslutning med tillstånd att sända närradio får
tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen, upphör
tillståndet att sända närradio att gälla, med verkan från och med
den första dag då sändningar får bedrivas med stöd av det andra
tillståndet. Lag (1994:399).

4 § Tillstånd att sända närradio kan ges till sammanslutningar som är
juridiska personer, dock inte till andra än:

1. Lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet inom
sändningsområdet. Om särskilda skäl inte föranleder till annat, får
tillståndet ges endast under förutsättning att verksamheten har
bedrivits i minst ett år före ansökningsdagen.

2. Lokala ideella föreningar som har bildats för att i närradio sända
program som ett led i den verksamhet som en riksorganisation bedriver
inom sändningsområdet. Tillståndet får ges under förutsättning att
riksorganisationen har bedrivit verksamhet inom sändningsområdet i
minst ett år före ansökningsdagen. Om särskilda skäl föreligger får
tillståndet ges även om verksamheten inte har bedrivits i minst ett
år.

3. Församlingar inom svenska kyrkan.

4. Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid universitet och
högskolor.

5. Sammanslutningar av flera tillståndshavare för gemensamma
närradioändamål (närradioföreningar). Lag (1985:597).

5 § Tillstånd att sända närradio får ges först efter det att
sammanslutningen har anmält vem som har utsetts till utgivare enligt
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1991:1566).

6 § Radio- och TV-verket beslutar om vilka
sändningsmöjligheter som skall få utnyttjas för närradio. Om en
sammanslutning i en kommun så önskar, skall en
sändningsmöjlighet för närradio finnas i kommunen om det är
tekniskt möjligt. Om det finns särskilda skäl, får det finnas
ytterligare sändningsmöjligheter för närradio i en kommun.
Lag (1994:399).

6 a § Närradiosändare får ha en sådan räckvidd att
sändningarna kan tas emot med god hörbarhet inom ett avstånd av
fem kilometer. Radio- och TV-verket får i särskilda fall medge
sändare med större räckvidd. Ett sådant medgivande bör lämnas
endast om en majoritet av de berörda sändningsberättigade
sammanslutningarna önskar det. Utanför storstadsområdena bör
det eftersträvas att sändningarna kan tas emot i hela kommunen.

Sändare som anges i första stycket får inte användas för andra slag
av rundradiosändningar. Lag (1994:399).

7 § För varje sändningsmöjlighet bestämmer Radio- och TV-verket
vilka sammanslutningar som skall få sända och under vilken
tid sändningarna får ske.

Om en sammanslutning som förelagts vid vite att följa
bestämmelserna i denna lag avstår sändningstid, får Radio- och
TV-verket besluta att sändningstiden inte får utnyttjas av någon
annan sammanslutning under högst tre månader. Lag (1994:399).

8 § Sändningstiden skall så långt det är möjligt fördelas enligt
sammanslutningarnas önskemål. Om deras önskemål ej kan förenas, skall
förtur ges åt den sammanslutning som bedöms ha störst intresse av att
få sända vid en viss tidpunkt.

Varje beslut om sändningstid gäller tills vidare, dock längst för ett
år. Lag (1985:597).

9 § För närradio gäller inte 6, 7 och 17–18 §§ radiolagen
(1966:755). Lag (1993:122).

10 § En sammanslutning får inte i en sändning mot vederlag eller
annars på ett otillbörligt sätt gynna ett kommersiellt intresse. Om
ett program helt eller delvis bekostats av någon annan än
sammanslutningen, skall detta anges på lämpligt sätt i början och i
slutet av programmet.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte vad som sänds under
annonstid. Lag (1993:122).

10 a § Reklam mot vederlag och program mot betalning får sändas
endast under annonstid. Lag (1993:122).

10 b § Av en annons som sänds under annonstid skall det framgå i
vems intresse sändningen sker.

I annonser som sänds mot betalning eller annat vederlag får det inte
uppträda personer som spelar en framträdande roll i radioprogram
som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer.
Lag (1993:122).

11 § Sammanslutningens programutbud får inte, annat än i begränsad
omfattning, innehålla material som inte har framställts enbart för den
egna verksamheten.

En närradioförenings programutbud får innehålla endast

1. uppgifter om program och programtider samt andra upplysningar om
närradioverksamheten på orten,

2. sändningar från evenemang av gemensamt intresse för
tillståndshavarna på orten,

3. information, i begränsad omfattning, om kommunal verksamhet och

4. provsändningar av program, framställda av sammanslutningar som
saknar sändningstillstånd, i varje enskilt fall under högst tre
månader. Lag (1985:597).

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om
närradio.

13 § Radio- och TV-verket får återkalla ett tillstånd att sända
närradio, om sammanslutningen

1. inte längre uppfyller kraven enligt 4 §,

2. sänder program trots att det inte finns utgivare för
programverksamheten enligt 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1991:1559)
med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden eller trots att anmälan om
utgivare eller ställföreträdare inte har gjorts enligt vad som
föreskrivs där,

3. inte utnyttjar rätten att sända under tre på varandra följande
månader, eller

4. inte erlägger avgift i ärende om närradio inom föreskriven tid,
om sammanslutningen har förelagts att erlägga den vid påföljd att
tillståndet annars kan återkallas.

När ett tillstånd återkallas får verket bestämma en tid om högst ett
år inom vilken sammanslutningen inte kan ges ett nytt tillstånd.
Lag (1994:399).

13 a § Om sammanslutningen bryter mot beslut om
sändningstid eller låter någon annan i dess ställe utnyttja
sändningstid som tilldelats sammanslutningen får Radio- och TV-verket
förelägga den att följa bestämmelserna. Föreläggandet får
förenas med vite. Lag (1994:399).

13 b § Om sammanslutningen bryter mot 10–11 §§ får
Granskningsnämnden för radio och TV förelägga den att följa
bestämmelserna. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1994:399).

14 § En sammanslutning skall på uppmaning av
Granskningsnämnden för radio och TV eller Radio- och TV-verket
tillställa nämnden respektive verket sådan inspelning som avses i 5
kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Om sammanslutningen inte rättar sig efter en sådan uppmaning, får
myndigheten förelägga vite. Lag (1994:399).

15 § Beslut enligt denna lag i frågor om tillstånd enligt 4 och
13 §§, beslut om fördelning av sändningstid enligt 7 och 8 §§ eller
beslut om föreläggande enligt 13 a § eller 13 b § vilket har förenats
med vite får överklagas hos kammarrätten. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
Lag (1994:399).

16 § Om en domstol funnit att ett program i närradion
innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt
missbruk av yttrandefriheten får domstolen i domen återkalla
sammanslutningens tillstånd att sända. I ett sådant beslut får
domstolen också bestämma en tid av högst ett år, eller om det finns
synnerliga skäl högst fem år, inom vilket sammanslutningen inte får
ges nytt tillstånd. Domstolen får förordna att beslutet skall gälla
utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Om sammanslutningen vid tiden för domen inte har tillstånd att
sända närradio får domstolen ändå besluta att sammanslutningen
inte får ges nytt tillstånd. Lag (1993:122).

Övergångsbestämmelser

1982:459

3. Sådana försök med trådsändningar av televisionsprogram, som pågår
vid utgången av juni 1982, får äga rum även därefter, dock längst till
utgången av mars 1986.

För dessa sändningar skall de äldre bestämmelserna gälla. Lag
(1985:678).

1985:218

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om vite som har
förelagts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser
fortfarande.

1985:597

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Tillstånd och andra beslut som meddelats enligt äldre bestämmelser
gäller som om de meddelats enligt de nya bestämmelserna.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för närradiosändningar som
skett före utgången av juni 1985.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut
om vite, som meddelats före utgången av juni 1985.

5. För tiden intill utgången av år 1985, eller den senare tidpunkt som
regeringen bestämmer, skall den nuvarande närradiomyndigheten fullgöra
de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närradionämnden.

1991:1566

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. I fråga om radioprogram som
sänts före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna.

1993:122

Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 april 1994, och i övrigt
den 1 april 1993. I fråga om radioprogram som sänts före den 1
april 1993 tillämpas äldre bestämmelser.