Dataförordning (1982:480)

SFS nr
1982:480
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1191
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:768

Inledande bestämmelse

1 § Med begreppen personuppgift, personregister, registrerad,
registeransvarig och licens avses i denna förordning detsamma som i
datalagen (1973:289). Förordning (1989:254).

Anmälan för licens m.m.

2 § Anmälan om att personregister skall inrättas och föras görs
skriftligen hos datainspektionen. Den skall ange

1. den registeransvariges namn, postadress och personnummer eller
organisationsnummer,

2. namnet på den person hos den registeransvarige som datainspektionen i
första hand bör vända sig till i frågor som rör personregister samt
dennes telefonnummer.

Datainspektionen får när omständigheterna föranleder det medge undantag
från ett eller flera av de krav som anges i första stycket.
Förordning (1989:254).

3 § Datainspektionen skall med hjälp av automatisk databehandling föra
ett register över sådana anmälningar som avses i 2 § (licensregistret).
Förordning (1989:254).

4 § Datainspektionen får använda licensregistret för sin tillsyns- och
informationsverksamhet samt som underlag för uppbörd av sådana
licensavgifter som avses i 3 § förordningen (1982:481) om avgifter för
datainspektionens verksamhet. Förordning (1989:254).

5 § Licensregistret får innehålla uppgifter som enligt 2 § skall anges i
anmälan för licens samt andra uppgifter som behövs för registerändamålet
enligt 4 §. Förordning (1989:254).

6 § Datainspektionen får inhämta uppgifter från det av statistiska
centralbyrån förda allmänna företagsregistret för aktualisering,
komplettering och annan sambearbetning med uppgifter i licensregistret.
Förordning (1989:254).

Ansökan om tillstånd m.m.

7 § Ansökan om tillstånd att inrätta och föra personregister görs
skriftligen hos Datainspektionen.

Har regeringen eller riksdagen beslutat inrätta ett personregister
som innehåller sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket
datalagen (1973:289), skall den myndighet som är registeransvarig
snarast anmäla detta till Datainspektionen.

Datainspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter en
ansökan eller en anmälan skall innehålla. Förordning (1994:1487).

8 § har upphävts genom förordning (1994:1487).

Handläggningen hos datainspektionen

9 § Är en anmälan enligt 2 § eller en ansökan enligt 7 § ofullständig,
skall datainspektionen förelägga den som har gjort anmälningen eller
ansökningen att inom viss tid komplettera handlingarna. I föreläggandet
skall det tas in en upplysning om att ärendet annars kan komma att
avgöras i befintligt skick. Förordning (1989:254).

10 § När datainspektionen meddelar licens, skall inspektionen ange ett
licensnummer. Förordning (1989:254).

11 § har upphävts genom förordning (1994:1487).

12 § Frågor om bevarande och gallring av personuppgifter i
myndigheters personregister avgörs av Datainspektionen efter samråd
med Riksarkivet. Förordning (1995:768).

12 a § Innan Datainspektionen vidtar sådana åtgärder som avses
i 17 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) mot ett utländskt
kreditinstitut, skall inspektionen samråda med Finansinspektionen.
Förordning (1993:1581).

13 § När ett beslut enligt 5, 6 eller 6 a §, 10 § fjärde stycket eller
18 § första stycket datalagen (1973:289) expedieras, skall en avskrift
av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om inte denne har
föreskrivit undantag i fråga om ärenden av mindre vikt.
Förordning (1989:254).

Verkställighetsföreskrifter

14 § För personregister som ofta förekommer inom en viss verksamhet
för ett visst ändamål, får Datainspektionen meddela sådana närmare
föreskrifter som behövs för att säkerställa att otillbörligt intrång
i en registrerads personliga integritet inte uppkommer.
Föreskrifterna får inte avse gallring av personuppgifter i
personregister hos myndigheter.

Datainspektionen får, utöver föreskrifterna i denna förordning,
meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av datalagen
(1973:289). Förordning (1994:1487).

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

15 § Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara
registrerad i ett personregister eller liknande register i ett annat
land, som är anslutet till Europarådets konvention om skydd för
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, får till
datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i
artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar
framställningen till det andra landet.

Framställningen skall innehålla uppgifter om

1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den
person som gör framställningen,

2. det register som framställningen avser eller den registeransvarige,

3. ändamålet med framställningen. Förordning (1989:254).

Övergångsbestämmelser

1998:1191

Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289)
skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till peronuppgiftslagen (1998:204).