Förordning (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

SFS nr
1982:481
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1220
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:175

1 § Kostnaderna för datainspektionens verksamhet skall täckas genom
avgifter. Avgift till datainspektionen betalas av den som

1. erhållit licens enligt 2 § datalagen (1973:289),

2. gör ansökan eller anmälan som avses i 7 § dataförordningen
(1982:480), 1 § kreditupplysningsförordningen (1981:955) och 1 §
inkassoförordningen (1981:956) samt av den som

3. gör ansökan om medgivande enligt 11 § datalagen. Förordning
(1989:693).

2 § För handläggning hos Datainspektionen av ansökan eller
anmälan som anges i 1 § 2 eller 3 är avgiften 750 kr för varje
påbörjad handläggningstimme. Om det finns särskilda skäl får
avgiften sättas ned eller efterskänkas. Förordning (1997:175).

3 § För licens som anges i 1 § betalas en årlig avgift på 445
kr. Om det finns särskilda skäl får avgiften sättas ned eller
efterskänkas. Förordning (1997:175).

4 § Datainspektionen beslutar om avgifter enligt denna förordning.

5 § Datainspektionens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Om en statlig myndighet har gjort en
sådan ansökan eller anmälan som avses i 7 § dataförordningen
(1982:480) överklagas dock Datainspektionens beslut om avgift för
handläggningen hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1994:1488).

6 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning
meddelas av datainspektionen.

Övergångsbestämmelser

1994:1488

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1220

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut
som meddelats före den 24 oktober 1998.