Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar

SFS nr
1982:49
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-02-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:942
Upphävd
1994-07-01

1 § Denna förordning gäller myndigheter som lyder under regeringen.
För domänverket samt för tillgångar som redovisas på jordfonden gäller
dock särskilda föreskrifter.

I denna förordning förstås med en anläggningstillgångs bokförda värde
tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar på anskaffningsvärdet.

Om den sålda eller utrangerade egendomen är bokförd som en del av en
större bokföringsenhet, skall den förvaltande myndigheten göra en
uppskattning av egendomens andel av det bokförda värdet.

Föreskrifterna i 2 och 3 §§ tillämpas vid försäljning av
anläggningstillgångar som har anskaffats med medel som har anvisats
över statsbudgeten.

2 § Vid försäljning av en anläggningstillgång som utgör en del av
myndighetens förräntningspliktiga statskapital skall de medel som
motsvarar tillgångens bokförda värde tillföras vederbörlig
inkomsttitel på statsbudgeten inom inkomsthuvudgruppen Inkomster av
försåld egendom.

Från föreskriften i första stycket undantas försäljning av
anläggningstillgång för vilken gäller att medel motsvarande gjorda
avskrivningar inte skall inlevereras till statsverket.

Överskott eller underskott som uppkommit vid försäljningen (skillnaden
mellan nettoförsäljningsvärde och bokfört värde) skall redovisas i
årsbokslutet enligt föreskrifterna i förordningen (1979:1212) med
föreskrifter om statliga myndigheters bokföring.

I de fall regeringen fastställer årsbokslutet eller på annat sätt tar
ställning till totalt redovisat överskott eller underskott i
myndighetens verksamhet, prövas i anslutning härtill frågan om
disposition av sådant överskott eller täckning av sådant underskott
som nämns i tredje stycket.

I övriga fall skall myndigheten i särskild ordning underställa frågan
regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om det överskott
eller underskott som uppkommit vid försäljningen understiger 100000
kr.

3 § Vid försäljningen av andra anläggningstillgångar än sådana som an
ges i 2 § skall hela det vid försäljningen erhållna beloppet redovisas
som inkomst under vederbörligt anslag om inte annat har föreskrivits.

Försäljningsbeloppen skall redovisas i årsbokslutet enligt
föreskrifterna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga
myndigheters bokföring.

Frågan om dispositionen av de medel som erhållits vid försäljningen
skall av annan myndighet än affärsverk i särskild ordning underställas
regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om
försäljningsbeloppet understiger 20000 kr. eller om regeringen har
föreskrivit annat.

4 § De medel som inflyter vid försäljningen av anläggningstillgångar
som utgör placeringsobjekt för en pensionsfond eller en donationsfond
skall tillföras resp. fond och redovisas enligt de för fonden gällande
föreskrifterna.