Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning

SFS nr
1982:493
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:723
Upphävd
1992-07-01

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få
statsbidrag till sina kostnader för anskaffande av hörselteknisk
utrustning för undervisning av studerande med hörselsvårigheter i
kommunal högskoleutbildning.

Med kommun avses i denna förordning även landstingskommuner och
kommunalförbund.

2 § Statsbidrag lämnas med det belopp som universitets- och
högskoleämbetet bestämmer. En förutsättning är att utrustningen har
anskaffats i enlighet med de villkor som ämbetet anger.

3 § Universitets- och högskoleämbetets beslut enligt denna förordning
får överklagas hos regeringen genom besvär.

4 § Universitets- och högskoleämbetet skall meddela de föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1992:723

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid dessförinnan.