Förordning (1982:50) om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet

SFS nr
1982:50
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1982-02-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1188
Upphävd
1997-01-01

1 § Uppkommer i statlig verksamhet en kapitalförlust som kräver
nedskrivning av statskapitalet skall frågan om reglering av förlusten
underställas regeringens prövning, om inte annat följer av 2 §.

2 § En myndighet får själv besluta om nedskrivning av statskapitalet
om förlusten

1) har orsakats av stöld, brand eller liknande orsak och förlusten
inte överstiger, såvitt gäller affärsverk, 500000 kr. och i övriga
fall 100000 kr.,

2) är hänförlig till av myndigheten förvaltade lån och den sammanlagda
förlusten under ett år inte överstiger 500000 kr. eller

3) är hänförlig till sådana projekteringskostnader som inte
slutgiltigt kan belasta visst objekt och förlusten inte överstiger
100000 kr.

3 § Om regleringen av förluster som uppkommer i samband med
försäljning av anläggningstillgångar finns föreskrifter i förordningen
(1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid
försäljning av anläggningstillgångar.

4 § De nedskrivningar av statskapitalet som en myndighet har företagit
skall anmälas till regeringen i den årliga anslagsframställningen
eller i en annan redovisning, som myndigheten skall avlämna.