Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

SFS nr
1982:505
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:516
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1262

1 § För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefulla fonogram kan statsbidrag enligt
denna förordning ges till fonogramproducenter som är verksamma
i Sverige.

Till främjande av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla
samiska fonogram kan statsbidrag också lämnas till
fonogramproducenter som är verksamma i Finland och Norge.
Förordning (2004:1262).

2 § Bidrag enligt 1 § första stycket kan ges för produktion,
distribution och marknadsföring av fonogram med svenska, eller
i Sverige bosatta, artister och upphovsmän.

Bidrag kan också ges för produktion, distribution och
marknadsföring av samiska fonogram som säljs i Sverige.
Förordning (2004:1262).

3 § Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd efter särskild
ansökan.

Bidrag kan lämnas till producenter för

1. produktion, distribution och marknadsföring av fonogram,
(produktionsstöd), och

2. distribution och marknadsföring av redan utgivna fonogram,
(marknadsstöd).

Producenter kan även få ett tidsbegränsat stöd
(utvecklingsstöd). Förordning (2004:1262).

4 § Kulturrådet fördelar de medel som är tillgängliga under ett
budgetår vid ett eller två i förväg bestämda tillfällen. Om det finns
särskilda skäl får kulturrådet besluta om bidrag även vid andra
tillfällen.

5 § Bidrag ges med belopp som motsvarar en viss del av den
beräknade faktiska kostnaden för produktion, distribution och
marknadsföring av fonogrammet eller projektet.
Förordning (2004:1262).

6 § Bidrag skall huvudsakligen ges till producenter med
regelbunden utgivning av fonogram.

Produktionsstöd och marknadsstöd skall avse ett enskilt
fonogram eller ett avgränsat projekt. Det får inte avse en
producents samlade utgivning av fonogram.
Förordning (2004:1262).

7 § Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådet

1. ta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som
producentens behov av bidrag,

2. sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk,
artister och upphovsmän, och

3. särskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn
och ungdom. Förordning (2004:1262).

8 § Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget, såsom att ett
fonogram skall framställas i minst ett visst antal exemplar och hållas
i lager under viss tid. Villkoret får förbindas med skyldighet för
mottagaren att återbetala det belopp som utgått eller en del av det,
om villkoret inte uppfylls.

8 a § Har upphävts genom förordning (2004:1262).

9 § Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte
överklagas.

10 § Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.