Förordning (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna

SFS nr
1982:506
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS1987:539
Upphävd
1987-07-01

1 § För framställning av filmer och videogram inom museerna kan
statsbidrag enligt denna förordning ges till museer här i landet.

2 § Frågor om bidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

3 § Bidrag ges med ett belopp som motsvarar en viss del av kostnaden för
framställningen av filmen eller videogrammet.

Föreskrifter för beräkning av bidrag skall fastställas av kulturrådet.

4 § Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget. Sådant villkor får
förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som
utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

5 § Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

6 § Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning.