Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

SFS nr
1982:517
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:215

Gemensamma bestämmelser

1 § Statlig ersättning (beredskapsersättning) får betalas för tjänst
som lämnas enligt denna förordning.

För beredskapsändamål får också lämnas statligt lån (beredskapslån)
och statlig garanti (beredskapsgaranti). Förordning (1996:30).

2 § Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret
eller den myndighet som kontoret bestämmer. För
beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om
kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och
garantier. Förordning (2011:215).

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Riksgäldskontoret ska vid sina respektive prövningar särskilt
överväga om andra åtgärder i syfte att upprätthålla eller
stärka försörjningsberedskapen är mer ändamålsenliga än
beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti.
Förodrning (2008:1005).

4 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med eget
yttrande hänskjuta beredskapsersättnings- eller
beredskapslåneärenden till regeringens prövning om myndigheten
finner att ärendet är av sådan vikt att regeringen bör avgöra
det. Förodrning (2008:1005).

5 § Beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti
får lämnas till den som i syfte att upprätthålla eller stärka
landets försörjningsberedskap åtar sig gentemot Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (beredskapsåtagande) att

1. upprätthålla viss produktionskapacitet eller produktion,

2. utveckla ersättningsprodukter,

3. förbereda viss alternativ produktion,

4. beredskapslagra vissa varor eller

5. vidta annan åtgärd som regeringen har godkänt.
Förodrning (2008:1005).

6 § Avtal om beredskapsåtagande skall slutas med den som erbjuder
det på längre sikt för försörjningsberedskapen förmånligaste
alternativet. Förordning (1992:1113).

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sträva
efter att försörjningsberedskapen långsiktigt ska kunna
tryggas. I detta syfte får avtal om beredskapsåtagande
innehålla bestämmelser om skyldighet för mottagaren av
beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti att
investera i maskiner och anläggningar eller att förbättra sin
organisation eller vidta andra åtgärder som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap finner lämpliga.
Förodrning (2008:1005).

8 § Beredskapsåtagandet skall omfatta minst den period under vilken
beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti lämnas.
Förordning (1996:30).

9 § Har upphävts genom förordning (1996:30).

10 § För beredskapslån samt för beredskapsersättning som
utbetalas i förskott skall betryggande säkerhet ställas.
Förordning (1997:1007).

11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till
att den som fått beredskapsersättning eller beredskapslån i
avtal åläggs,

1. att för varje avtalsår med bestyrkande av auktoriserad
revisor intyga om avtalade beredskapsåtaganden uppfyllts eller
ej,

2. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap innan beslut fattas om överlåtelse av betydande del
av anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar i verksamheten, eller om nedläggning av väsentlig
del av verksamheten eller om någon annan åtgärd av motsvarande
betydelse för möjligheten att fullfölja åtaganden enligt 5 och
7 §§,

3. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap innan väsentlig ändring sker i äganderätten till den
rörelse som omfattas av åtaganden enligt 5 och 7 §§ samt

4. att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utser tillfälle
att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter om
verksamheten som behövs. Förodrning (2008:1005).

Beredskapsersättning

11 a § Beredskapsersättning får betalas ut under en period av högst
tio år från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla.
Förordning(1996:30).

11 b § Avtal om beredskapsersättning skall ha sin slutliga
förfallodag lägst ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar
gälla. Förordning (1996:30).

11 c § Nedskrivning av i förskott utbetald beredskapsersättning
ska ske i den takt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bestämmer. Förodrning (2008:1005).

11 d § Av avtalet skall framgå att om beredskapsersättning har
lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den
del av i förskott utbetald ersättning som inte skrivs ned sägas upp
till omedelbar betalning och utbetald ersättning omgående krävas
tillbaka inom tio år från utbetalningen.

Av avtalet skall också framgå att förskottsersättning som inte
skrivits ned kan sägas upp till omedelbar betalning

— om avtalsparten har brutit mot något villkor för
beredskapsersättningen,

— om den säkerhet som kan ha ställts för förskott väsentligen
försämras, eller

— om något annat sådant förhållande inträffar som medför att
avtalsparten med hänsyn till syftet med ersättningen uppenbarligen
inte längre bör få ha kvar denna. Förordning (1996:30).

Beredskapslån

12 § Beredskapslån får betalas ut under en period av högst tio år
från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla. Förordning (1996:30).

13 § Avtal om beredskapslån skall ha sin slutliga förfallodag lägst
ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar gälla. Förordning
(1996:30).

14 § Har upphävts genom förordning (1996:30).

15 § Amortering av beredskapslån ska ske i den takt som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.
Förodrning (2008:1005).

16 § Av avtalet skall framgå att om beredskapslån har lämnats på
grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den del av lånet
som inte amorterats sägas upp till omedelbar betalning.

Av avtalet skall också framgå att lån som inte amorterats kan sägas
upp till omedelbar betalning

–om låntagaren har brutit mot något villkor för lånet,

–om den säkerhet som kan ha ställts för lånet väsentligen
försämras, eller

–om något annat sådant förhållande inträffar som medför att
låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre
bör få ha kvar detta. Förordning (1996:30).

Beredskapsgaranti

17 § Beredskapsgaranti får lämnas för lån som betalats ut under en
period av högst tio år och som har en löptid på högst tio år räknat
från den dag då beredskapsavtalet ingås. Förordning (1996:30).

18 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

19 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

20 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

21 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

22 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

23 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

24 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

25 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

26 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

27 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

28 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

29 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

Övriga bestämmelser

30 § Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret
bestämmer ska bevaka statens rätt rörande beredskapsgarantier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bevaka statens
rätt rörande beredskapsersättning eller beredskapslån enligt
denna förordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens anspråk. Ärenden som avser större belopp eller som har
principiell betydelse ska dock hänskjutas till regeringens
prövning. Förodrning (2008:1005).

31 § Beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
enligt denna förordning får inte överklagas.
Förodrning (2008:1005).

32 § Föreskrifter om verkställighet av denna förordning
meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att
samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förodrning (2008:1005).