Förordning (1982:518) med instruktion för byggnadsstyrelsen

SFS nr
1982:518
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS1989:774
Upphävd
1989-10-03

Inledande bestämmelser

1 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på byggnadsstyrelsen.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för frågor om anskaffning av
lokaler för civila statliga myndigheter och förvaltning av statliga
fastigheter.

3 § Det åligger verket särskilt att

1. förvalta fastigheter i enlighet med särskilda föreskrifter därom,

2. utreda behovet av och anskaffa lokaler och inredning för
statsmyndigheterna, allt i den mån dessa uppgifter inte ankommer på
annan myndighet,

3. efter uppdrag projektera och utföra byggnadsföretag för statens
räkning,

4. genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar
och besparingar i statens byggande och fastighetsförvaltning.

4 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som
totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses. Under beredskapstillstånd och krig skall byggnadsstyrelsen
främst tillgodose totalförsvarets krav.

5 § Har genom verkets verksamhet skada tillfogats någon person, som inte
är anställd hos verket, eller egendom, som inte står under verkets
förvaltning, får verket betala skäligt skadestånd, dock inte med mera
betydande belopp.

6 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

Organisation

8 § Generaldirektören är chef för verket.

Hos verket finns en administrativ direktör, en ekonomidirektör, en
planeringsdirektör och en teknisk direktör. En av dessa är
generaldirektörens ställföreträdare.

Inom verket finns en utredningsbyrå, en projekteringsbyrå, en
byggnadsbyrå, en utrikesbyrå, en fastighetsbyrå, en teknisk byrå, en
administrativ byrå, ett planerings- och budgetsekretariat, en
inredningssektion, en personaladministrativ sektion samt en
internrevisionsenhet.

Vidare finns fem regionala förvaltningar med regionkontor i Lund,
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Förordning (1986:518).

9 § Verkets styrelse består av åtta personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1988:1581).

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
byggnadsstyrelsen. Förordning (1988:1581).

11 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av administrativa direktören,
ekonomidirektören, planeringsdirektören, tekniske direktören och chefen
för personaladministrativa enheten.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1988:1581).

12 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

13 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

14 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

15 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

16 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

17 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

18 § har upphävts genom förordning (1986:1264).

19 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

20 § har upphävts genom förordning (1988:1581).

Tjänstetillsättning

21 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Andra
tjänster i lägst N 26 — N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av verket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1988:1581).

22 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst fyra år.

Övriga bestämmelser

23 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om tjänster som regeringen
tillsätter utom generaldirektören och dennes ställföreträdare.