Lag (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar

SFS nr
1982:521
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1559
Upphävd
1992-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller yttrandefriheten i sådana radiotidningar, som
avses i lagen (1981:508) om radiotidningar, och sådana kassettidningar
som anges i andra stycket.

Med kassettidning förstås i denna lag en för synskadade avsedd version
av en periodisk skrift som ges ut här i landet (förlagan), under
förutsättning att ägaren av den periodiska skriften sprider eller
låter sprida denna version i form av kassettband eller annan sådan
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på något annat sätt
uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel. Bestämmelserna i
2–15 §§ tillämpas på en kassettidning i den utsträckning denna
innehåller en version av förlagan samt uppgifter om hur denna har
disponerats. Bestämmelserna i 4 § och 13 § första stycket tillämpas
dock även på annat material i kassettidningen, om inte annat följer av
tredje stycket.

Innehåller en radio- eller kassettidning utöver en version av förlagan
och uppgifter om hur denna har disponerats även en sammanställning av
material ur två eller flera radio- eller kassettidningars förlagor,
vilkas ägare samverkar härom, gäller 16–23 §§ i fråga om
sammanställningen samt i fråga om uppgifter om hur denna har
disponerats.

I frågor som inte behandlas i denna lag gäller vad som föreskrivs i
andra författningar. Lag (1985:373).

Bestämmelser om material ur en enda förlaga

2 § Missbruk av yttrandefriheten i en radio- eller kassettidning
medför ansvar och skadeståndsskyldighet endast när gärningen
innefattar yttrandefrihetsbrott. Vad som har sagts nu gäller också
förverkande av egendom och annan särskild rättsverkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott avses i denna lag framställning eller
offentliggörande som enligt 7 kap. 4 eller 5 §
tryckfrihetsförordningen skulle ha varit att anse som
tryckfrihetsbrott, om gärningen hade begåtts genom en tryckt skrift.
Yttrandefrihetsbrott föreligger endast om radiotidningen har blivit
sänd eller kassettidningen har blivit spridd.

Som yttrandefrihetsbrott anses inte tillkännagivanden i annonser eller
liknande meddelanden i en radio- eller kassettidning, om det inte av
meddelandets innehåll omedelbart framgår att ansvar för ett sådant
brott kan komma i fråga. Är ett meddelande straffbart i förening med
omständigheter, som inte omedelbart framgår av meddelandets innehåll,
gäller vad som är föreskrivet i allmänhet. Detsamma gäller i fråga om
meddelanden genom chiffer eller på något annat sätt som är hemligt för
allmänheten. Lag (1983:496).

3 § Bestämmelser i brottsbalken eller i annan lag om påföljd för de
brott, som avses i 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen, eller
om förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan av sådant
brott gäller också när brottet är att anse som yttrandefrihetsbrott i
en radio- eller kassettidning. Lag (1983:496).

4 § Den som är utgivare av den periodiska skrift som utgör en radio-
eller kassettidnings förlaga har befogenhet att bestämma över radio-
eller kassettidningens innehåll så att ingenting får förekomma i denna
mot hans vilja. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare, gäller
det sagda honom. Lag (1983:496).

5 § För yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning ansvarar
den som enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen i egenskap av utgivare,
ställföreträdare för denne eller ägare är ansvarig för den periodiska
skrift som utgör radio- eller kassettidningens förlaga. Lag (1983:496).

6 § Ingen annan får dömas till ansvar för yttrandefrihetsbrott i en
radio- eller kassettidning eller för medverkan till ett sådant brott
än den som är ansvarig enligt 5 §.

Om en författare eller annan upphovsman till innehållet i en radio-
eller kassettidning gör sig skyldig till en sådan gärning som anges i
7 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, får han dock dömas
till ansvar för detta enligt vad som är föreskrivet i allmänhet.
Detsamma gäller, om någon lämnar meddelande för offentliggörande i en
radio- eller kassettidning eller anskaffar uppgifter eller
underrättelser för att offentliggöra dessa i en sådan tidning eller
för att lämna ett sådant meddelande som nyss har angetts utan att
syftet är att uppgifterna eller underrättelserna skall offentliggöras
i radio- eller kassettidningens förlaga. Lag (1983:496).

7 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i en radio- eller
kassettidning svarar den som enligt 5 § är ansvarig för brottet.

Svarar utgivaren av den periodiska skrift som utgör en radio- eller
kassettidnings förlaga eller en ställföreträdare för denne för ett
yttrandefrihetsbrott i radio- eller kassettidningen, är den periodiska
skriftens ägare skyldig att ersätta skadan tillsammans med utgivaren
eller ställföreträdaren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är
ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket. Om
skadeståndsskyldighet på grund av brott som avses i 2 § tredje stycket
eller 6 § andra stycket gäller dock vad som är föreskrivet i
allmänhet. Lag (1983:496).

8 § Frågor som rör missbruk av yttrandefriheten i en radio- eller
kassettidning skall bedömas efter samma grunder som enligt 1 kap. 4 §
tryckfrihetsförordningen gäller för bedömningen av missbruk av
tryckfriheten.

Den som är ansvarig enligt 5 eller 7 § för en radio- eller
kassettidning skall anses ha haft kännedom om innehållet i denna
tidning och ha medgett att denna sändes i radio eller spreds i form av
kassettband eller annan upptagning. Lag (1983:496).

9 § I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom
eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i en
radio- eller kassettidning får fråga inte väckas om vem som, utan att
vara ansvarig för brottet eller skadeståndsskyldig enligt denna lag,

1. är författare eller annan upphovsman till innehållet i radio- eller
kassettidningen,

2. har framställt radio- eller kassettidningen, eller

3. har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket
tryckfrihetsförordningen till den periodiska skrift som utgör radio-
eller kassettidningens förlaga.

Handläggs ett sådant mål som avses i första stycket i samma rättegång
som ett tryckfrihetsmål, hindrar det stycket inte att en fråga, som
enligt 3 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen får väckas i
tryckfrihetsmålet, tas upp i den gemensamma rättegången. Lag
(1983:496).

10 § Beträffande mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande
av egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av
yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning gäller vad som är
föreskrivet om motsvarande mål angående tryckfrihetsbrott genom den
periodiska skrift som utgör radio- eller kassettidningens förlaga.

I fråga om mål angående ansvar eller skadestånd på grund av brott som
avses i 6 § andra stycket första meningen gäller vad som är
föreskrivet om motsvarande tryckfrihetsmål. Lag (1983:496).

11 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller med sändningen
eller spridningen av en radio- eller kassettidning får inte röja vad
han därvid har fått veta om vem som är författare eller annan
upphovsman till innehållet i radio- eller kassettidningen, vem som har
framställt denna eller vem som har lämnat meddelande som anges i 9 §
första stycket 3, om inte

1. denne har samtyckt till det,

2. det i ett sådant mål som anges i 9 § första stycket är fråga om
huruvida den, mot vilken talan förs, enligt denna lag är ansvarig för
brottet eller skadeståndsskyldig,

3. det i ett fall som avses i 6 § andra stycket första meningen är
fråga om ett sådant brott mot rikets säkerhet som anges i 7 kap. 3 §
första stycket 1 tryckfrihetsförordningen,

4. rätten i ett fall, som avses i 2 § tredje stycket, eller i ett
fall, som avses i 6 § andra stycket första meningen och där det är
fråga om ett brott enligt 7 kap. 3 § första stycket 2 eller 3
tryckfrihetsförordningen, anser det behövligt att det vid förhandling
lämnas uppgift om huruvida den som är tilltalad eller skäligen
misstänkt för brottet har lämnat meddelandet eller medverkat till
framställningen i radio- eller kassettidningen,

5. rätten av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse anser det
vara av synnerlig vikt att uppgift i saken lämnas vid vittnesförhör
eller förhör med en part under sanningsförsäkran, eller

6. uppgiftslämnandet i annat fall är tillåtet enligt 3 kap. 3 §
tryckfrihetsförordningen. Lag (1983:496).

12 § Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska den som
är författare eller annan upphovsman till innehållet i en radio- eller
kassettidning eller den som har framställt en sådan tidning i vidare
mån än som krävs för ett åtal eller annat ingripande som inte strider
mot denna lag. Får efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den
tystnadsplikt som är föreskriven i 11 §. Lag (1983:496).

13 § Ägaren till en periodisk skrift som utgör förlaga till en
radiotidning skall se till att varje sändning av radiotidningen spelas
in och att inspelningen bevaras minst sex månader från sändningen.
Ägaren till en periodisk skrift som utgör förlaga till en
kassettidning skall bevara ett exemplar av varje nummer av
kassettidningen minst sex månader från den dag då numret lämnades ut
för spridning. Ägaren skall också se till att en sådan upptagning av
en radio- eller kassettidning kan avläsas, avlyssnas eller uppfattas
på något annat sätt.

Rätt att kostnadsfritt ta del av en sådan upptagning och få en
utskrift av vad som har yttrats i radio- eller kassettidningen har

1. justitiekanslern,

2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har
begåtts i radio- eller kassettidningen eller att han har lidit skada
på grund av ett yttrandefrihetsbrott i denna tidning, om det inte är
uppenbart att han inte berörs av innehållet i denna på ett sådant sätt
att han kan vara målsägande. Lag (1983:496).

14 § Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i en radio- eller
kassettidning väcks av justitiekanslern. Åtalet skall väckas inom sex
månader från det att radiotidningen sändes eller kassettidningen
lämnades ut för spridning. Vad som är föreskrivet i 9 kap. 2 § andra
stycket tryckfrihetsförordningen och annan lag angående åtal för
tryckfrihetsbrott skall tillämpas också i fråga om
yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning.

Justitiekanslern är åklagare även i mål om ansvar för brott som avses
i 6 § andra stycket första meningen. Lag (1983:496).

15 § I fråga om ansvar för den som bryter mot 11 § gäller 20 kap. 3 §
brottsbalken. Åtal för ett sådant brott får väckas av åklagare endast
om målsäganden anger brottet till åtal.

Den som bryter mot 12 § första meningen döms till böter eller fängelse
i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra någon
av sina skyldigheter enligt 13 § döms till böter eller fängelse i
högst ett år.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för brott som avses i
denna paragraf.

Bestämmelser om sammanställningar av material ur mer än
en förlaga

16 § Bestämmelserna i 2, 3, 6, 8 och 9 §§, 10 § andra stycket, 11, 12,
14 och 15 §§ gäller också den del av en radio- eller kassettidning som
innehåller en sammanställning av material ur två eller flera radio-
eller kassettidningars förlagor, vilkas ägare samverkar härom, samt
uppgifter om hur sammanställningen har disponerats. Därvid skall vad
som sägs om ansvarighet enligt 5 eller 7 § i stället avse ansvarighet
enligt 20 eller 21 § såvitt gäller yttrandefrihetsbrott i denna del av
radio- eller kassettidningen. Lag (1985:373).

17 § För den del av en radio- eller kassettidning som utgörs av en
sammanställning skall det finnas en särskild utgivare som utses av de
samverkande ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet
hämtats.

Utgivaren skall ha hemvist i Sverige. Han får inte vara underårig eller
i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. Ägaren till den periodiska skrift som utgör den
huvudsakliga förlagan till radio- eller kassettidningen skall anmäla vem
som är utgivare till den myndighet som regeringen bestämmer.

Är utgivaren inte längre behörig eller upphör annars hans uppdrag, skall
de periodiska skrifternas ägare omedelbart utse en ny utgivare. Denne
skall anmälas så som nyss har sagts. Lag (1988:1319).

18 § För utgivaren får finnas en eller flera ställföreträdare.
Utgivaren utser ställföreträdare och anmäler vem denne är till den
myndighet som avses i 17 § andra stycket. Föreskrifterna där gäller i
övrigt i fråga om ställföreträdare. Upphör utgivarens uppdrag är även
uppdraget som ställföreträdare förfallet. Lag (1985:373).

19 § Vad som sägs i 4 § om utgivare och ställföreträdare tillämpas på
en särskild utgivare och dennes ställföreträdare såvitt gäller den del
av en radio- eller kassettidning som utgörs av en sammanställning. Lag
(1985:373).

20 § För yttrandefrihetsbrott i den del av en radio- eller
kassettidning som utgörs av en sammanställning ansvarar den som enligt
17 § är anmäld som särskild utgivare. Är en ställföreträdare anmäld
och har han inträtt som utgivare, svarar ställföreträdaren i
utgivarens ställe under förutsättning att detta anges i samband med
att radiotidningen sänds eller kassettidningen sprids.

Om någon särskild utgivare inte var utsedd och anmäld, när
radiotidningen sändes eller kassettidningen spreds, eller om den som
är anmäld inte längre var behörig eller om hans uppdrag som utgivare
hade upphört, vilar det ansvar för yttrandefrihetsbrott som utgivaren
skulle ha haft i stället på ägarna till de periodiska skrifterna.
Dessa är också ansvariga, om utgivaren var utsedd för skens skull
eller om denne annars uppenbart inte hade den befogenhet som han skall
ha enligt 19 §, när radiotidningen sändes eller kassettidningen
spreds.

Om den som inträtt som ställföreträdare inte längre var behörig, när
radiotidningen sändes eller kassettidningen spreds, eller om hans
uppdrag hade upphört eller om det beträffande ställföreträdaren
förelåg sådant förhållande som avses i andra stycket andra meningen,
svarar utgivaren. Lag (1985:373).

21 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i den del av en radio-
eller kassettidning som utgörs av en sammanställning svarar den som
enligt 20 § är ansvarig för brottet.

Svarar den särskilde utgivaren eller dennes ställföreträdare för ett
yttrandefrihetsbrott i den del av en radio- eller kassettidning som
utgörs av en sammanställning, är ägarna till de periodiska skrifterna
skyldiga att ersätta skadan tillsammans med utgivaren eller
ställföreträdaren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är
ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket. Om
skadeståndsskyldighet på grund av brott som avses i 2 § tredje stycket
eller 6 § andra stycket gäller dock vad som är föreskrivet i
allmänhet. Lag (1985:373).

22 § I fråga om mål om ansvar eller skadeståndsskyldighet eller om
förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av
ett yttrandefrihetsbrott i den del av en radio- eller kassettidning
som har mer än en förlaga gäller samma bestämmelser som beträffande
motsvarande mål angående tryckfrihetsbrott genom den periodiska skrift
som är den huvudsakliga förlagan till tidningen. Lag (1985:373).

23 § Skyldighet enligt 13 § första stycket att kunna tillhandahålla
innehållet i en radio- eller kassettidning gäller för ägaren till den
periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till tidningen i
fråga om den del av tidningen som utgörs av en sammanställning.

Rätt enligt 13 § andra stycket att ta del av innehållet i en radio-
eller kassettidning gäller också den del av tidningen som utgörs av en
sammanställning. Lag (1985:373).

Övergångsbestämmelser

1985:373

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna
tillämpas inte i fråga om radiotidningar som har sänts och
kassettidningar som har lämnats ut för spridning före denna dag.