Förordning (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt

SFS nr
1982:553
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-10-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:864
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens veterinärmedicinska anstalt.

2 § Anstalten är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt
lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt enskilda organisationer
och allmänheten.

Det åligger anstalten särskilt att

1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt,

2. bedriva diagnostisk verksamhet och vara veterinärmedicinskt
centrallaboratorium,

3. medverka i djursjukdomars förebyggande och bekämpande samt

4. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom anstaltens
verksamhetsområde.

3 § Anstalten skall med förtur utföra de undersökningar och utredningar
som lantbruksstyrelsen begär. Dessa skall planeras och genomföras efter
samråd med lantbruksstyrelsen. Anstalten skall om möjligt också med
förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

4 § För utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna
preparat skall, om inte annat är föreskrivet, betalas ersättning enligt
en taxa som anstalten fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

5 § Anstaltens tjänstemän är skyldiga att i tjänsten inom sitt
ämnesområde undervisa vid lantbruksuniversitetet. Omfattningen av sådan
undervisningsskyldighet fastställs av styrelsen för
lantbruksuniversitetet efter samråd med anstaltens styrelse.

Organisation

6 § Anstalten leds av en styrelse som består av sju personer. I
styrelsen ingår anstaltens föreståndare. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på anstalten.

7 § Föreståndaren är chef för anstalten. Föreståndaren har professors
ställning.

8 § Inom anstalten finns följande enheter, nämligen

centrallaboratoriet,

epizootologiska enheten,

vaccinenheten,

ekonomienheten.

Utöver dessa enheter finns enligt styrelsens bestämmande enheter för
vissa djurslag och andra enheter med särskilda uppgifter.

Inom centrallaboratoriet finns det antal laboratorier som styrelsen
bestämmer.

9 § Varje enhet förestås av en chef. Chefen för den epizootologiska
enheten är även statsepizootolog. Chefen för en djurslagsenhet är
statsveterinär.

Under chefen för centrallaboratoriet förestås varje laboratorium av en
laboratoriechef.

10 § Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

11 § Det åligger anstaltens styrelse särskilt att

1. främja uppdragsverksamheten och det därav påkallade forsknings- och
utvecklingsarbetet samt forskningsinformation och kontakterna med
samhällslivet,

2. avgöra viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,

3. utarbeta underlag till årliga anslagsframställningar och
framställningar i övrigt hos riksdagen,

4. avge förslag i fråga om tjänster som avses i 21 § andra stycket,

5. avgöra frågor om skiljande från annan anställning än provanställning
eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning samt att

6. avgöra andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

Frågor om anstaltens årliga anslagsframställningar samt andra frågor som
är gemensamma för anstalten och Sveriges lantbruksuniversitet avgörs
dock av styrelsen för lantbruksuniversitetet efter samråd med anstaltens
styrelse. Förordning (1986:1030).

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1030).

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro
av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas
enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 § För föreståndaren finns en ställföreträdare. Han utövar
föreståndarens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut
av föreståndaren även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

I den ordinarie föreståndarens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte
sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen
har meddelat eller grunder som den tillämpar.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren
för anstalten får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en enhet får närvara när ett ärende som hör till hans enhet
föredras av någon annan.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att anstaltens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:1030).

19 § Föreståndaren får utan föredragning meddela sådana beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

20 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning, kompetensfordringar m.m.

21 § Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänsterna som chef för centrallaboratoriet, chef för den
epizootologiska enheten, chef för vaccinenheten, laboratoriechef,
laborator och statsveterinär tillsätts av regeringen efter förslag av
styrelsen.

Andra tjänster i lägst N 26–31 tillsätts av regeringen efter anmälan av
föreståndaren.

Övriga tjänster tillsätts av anstalten.

Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av föreståndaren. Förordning
(1986:1030).

22 § För de tjänster som avses i 21 § andra stycket skall finnas en
beskrivning av tjänsternas innehåll.

Innan styrelsen avger förslag i fråga om sådan tjänst som avses i 21 §
andra stycket skall yttrande om de sökandes vetenskapliga kompetens och
skicklighet inhämtas från tre sakkunniga som styrelsen utser efter
samråd med Sveriges lantbruksuniversitet. Sådant yttrande skall avges
till styrelsen senast tre månader efter det att uppdraget har mottagits.

I fråga om tjänsterna som statsepizootolog och som laborator vid den
epizootologiska enheten skall styrelsen samråda med lantbruksstyrelsen.

23 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen
för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år.

Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

24 § Behörig till sådan tjänst som avses i 21 § andra stycket är den som
har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och
erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra
tjänsten väl. För behörighet till tjänst som statsepizootolog eller som
laborator vid den epizootologiska enheten fordras dessutom legitimation
som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins
verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt
arbete.

25 § Som befordringsgrund vid tillsättning av sådana tjänster som avses
i 21 § andra stycket gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk och
annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens innehåll
och beskaffenhet i övrigt. Särskild vikt skall fästas dels vid
vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning samt genom
planering och ledning av forskning, dels även vid pedagogisk skicklighet
som har visats genom handledning av forskare och vetenskaplig
undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan undervisning, dels
även vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom tjänstens
ämnesområde.

I den mån tjänstens beskaffenhet påkallar det, skall särskild vikt även
fästas vid annan egenskap än som anges i andra stycket såsom klinisk
eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga
eller annan erfarenhet av betydelse för tjänsten.

26 § Vid tillsättning av vikariat på sådan tjänst som avses i 21 § andra
stycket skall bestämmelserna om tillsättning av långtidsvikariat i
anställningsförordningen (1965:601) inte tillämpas, om vikariatet kan
antas vara kortare tid än två år.

27 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om andra tjänster som regeringen
tillsätter än tjänsten som föreståndare för anstalten.

28 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som
föreståndare för anstalten.

29 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet gäller anstaltens föreståndare.

30 § Anstaltens beslut i ärenden om tjänstetillsättning enligt denna
förordning överklagas genom besvär hos Sveriges lantbruksuniversitet.

Lantbruksuniversitetets beslut i sådana ärenden överklagas hos
regeringen genom besvär.