Förordning (1982:569) om lotsning m.m.

SFS nr
1982:569
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1128

Biträde av lots

1 § För biträde åt sjöfarande håller staten genom
Sjöfartsverket lotsar vid rikets kuster samt i Mälaren och
Vänern och i Trollhätte kanal. Förordning (2003:86).

2 § Den som vill anlita lots för lotsning eller för annat
biträde åt fartyg inom Sveriges sjöterritorium får endast
anlita lots som är anställd av Sjöfartsverket, om
Sjöfartsverket inte förklarar att lots inte tillhandahålls i
det aktuella området. Förordning (2003:86).

3 § I fråga om lotsning i Öresund gäller i vissa hänseenden
deklarationen (1873:46) angående svenska och danska undersåtar
tillkommande rätt till lotsning i Öresund samt tillägget (1911:107)
till deklarationen. Förordning (1986:301).

4 § Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten
meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn
till militära förhållanden. Förordning (2008:1128).

5 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket
meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn
till förhållanden som hänför sig till farvattnens beskaffenhet,
fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av
betydelse för sjösäkerheten eller miljön.
Förordning (2008:1128).

6 § Befälhavaren är skyldig att i den omfattning Sjöfartsverket
föreskriver lämna lotsen och annan personal vid Sjöfartsverket
de uppgifter som har betydelse för lotsningen.

Befälhavaren skall uttryckligen meddela lotsen vem av
fartygsbefälet som svarar för förandet av fartyget.
Förordning (2003:86).

7 § Lotsen ansvarar för lotsningen. Han skall ange och övervaka de
åtgärder för navigering och manövrering som fordras för fartygets
säkra framförande. Lotsning skall ske så att fartyget förs med
hänsyn tagen till sjösäkerheten och risken för skador på miljön.

Bestämmelsen i första stycket inskränker inte befälhavarens ansvar
för fartyget och dess framförande.

Handlar befälhavaren eller någon annan, som svarar för förandet
av fartyget, mot lotsens anvisningar får lotsen frånsäga sig ansvaret
för lotsningen. Förordning (1986:301).

8 § Sjöfartsverket tillhandahåller i den utsträckning verket
bestämmer lots för biträde åt fartyg för färd utanför Sveriges
sjöterritorium (öppensjölotsning). Förordning (1986:301).

9 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket
meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av
fartyg och annat biträde av lots åt fartyg än lotsning.
Förordning (2008:1128).

2 kap. har upphävts genom förordning (1986:301).

Ansvarsbestämmelser m. m.

10 § Om ansvar för den som underlåter att anlita lots när
skyldighet föreligger finns föreskrifter i 8 kap. 2 §
fartygssäkerhetslagen (2003:364). Förordning (2003:445).

11 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 §,

2. lotsar fartyg eller på annat sätt utför lotsuppgifter på
svenskt sjöterritorium i strid mot 2 §,

3. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av denna
förordning om förseelsen inte är att anse som ringa.
Förordning (1999:347).

12 § Straff döms inte ut enligt denna förordning om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller
sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1995:174).

13 § Kopia av dom i mål om ansvar för brott mot denna
förordning ska sändas till Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1128).