Förordning (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom

SFS nr
1982:579
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:370
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1, 4
och 15 §§ tillämpas på nämnden för statens gruvegendom.

Uppgifter

2 § Nämnden förvaltar statens mineralfyndigheter och annan statens
gruvegendom, i den mån sådan förvaltning ej ankommer på annan
myndighet.

Nämnden svarar för att statens gruvegendom tillvaratas på bästa sätt
och, när så är lämpligt, utökas.

3 § Det åligger nämnden särskilt att

ta initiativ till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet
av gruvegendomen,

besluta i frågor om avstående av kronoandel, samt

besluta om bidrag för prospektering av mineral enligt förordningen
(1982: 580) om bidrag för prospektering av vissa mineral.

4 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Nämnden leds av en styrelse som består av högst sju personer. I
styrelsen ingår nämndens direktör. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Förs ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

6 § Direktören är chef för nämnden.

7 § Inom nämnden finns två enheter.

Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är
direktörens ställföreträdare.

8 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om tillsättning av tjänster som lägst motsvarar
avdelningsdirektör,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och direktören och minst
två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:822).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan direktören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

13 § När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av direktören även
i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper
av ärenden.

När både direktören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas
direktörens tjänst av den tjänsteman som direktören bestämmer.

I den ordinarie direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som
handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Direktören
får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras
av styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan.

15 § Av förordningen (1978: 592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:822).

17 § Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

19 § Direktören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
direktören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

20 § Andra styrelseledamöter än direktören samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år.

Besvär

21 § Nämndens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens
gruvegendom eller upplåtelse av sådan egendom får inte överklagas.