Förordning (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

SFS nr
1982:58
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1982-02-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:715
Upphävd
2001-10-01

Samtycke som avses i 9 § andra stycket lagen (1959:254) om utlämning
för brott till Danmark, Finland, Island och Norge skall lämnas
skriftligen enligt formulär som fastställs av riksåklagaren. Den
handling där samtycket ges skall om möjligt vara avfattad på det språk
som normalt begagnas av den som begärs utlämnad. Om ett annat språk
används, skall på handlingen antecknas vilka åtgärder som har
vidtagits för att kontrollera att den som begärs utlämnad har förstått
innebörden av samtycket.

Samtycke skall lämnas i närvaro av vittne. Vittnet skall på den
handling där samtycket ges skriftligen bekräfta att den som begärs
utlämnad har undertecknat handlingen frivilligt.