Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

SFS nr
1982:587
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:522
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser.

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
energiforskningsnämnden.

Uppgifter

2 § Energiforskningsnämnden har till uppgift att inom energiområdet
bevaka forskningsfrågor av långsiktigt och övergripande intresse i syfte
att bl. a. underlätta en omställning av energisystemet. Nämnden skall
härvid identifiera och granska sådana förhållanden som är av vikt för
den långsiktiga utvecklingen på energiområdet samt verka för att de
uppmärksammas i verksamhet på energiområdet. Förordning (1987:820).

3 § Nämnden skall i nära samverkan med programmyndigheterna inom det
statliga energiforskningsprogrammet och andra statliga organ som berörs
göra egna utvärderingar av statens stöd till energiforskning. Nämnden
skall med jämna mellanrum göra övergripande utvärderingar av
energiforskningsprogrammet. Förordning (1987:820).

4 § Nämnden skall utreda frågor om former för och inriktning av
forskning och utveckling inom energiområdet. Nämnden skall härvid

1. bedöma behovet av åtgärder för att bevara och utveckla inhemsk
kompetens inom energiforskningsområdet med hänsyn till en omställning av
energisystemet,

2. bevaka hur resultaten av energiforskningen nyttiggörs inom
näringslivet,

3. bevaka hur resurserna för energiforskning inom högskolan m. m.
används,

4. bevaka att energiforskningen samordnas med forskning inom andra
områden,

5. uppmärksamma forskningsbehov som är gemensamma inom energiområdet
samt internationella samarbetsmöjligheter. Förordning (1987:820).

5 § Nämnden skall enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till
energiforskning svara för stöd till forskning inom programmet Allmänna
energisystemstudier. För denna uppgift skall nämnden upprätta
insatsplaner, samordna verksamhet med andra stödgivande organ, initiera
projekt och fördela stöd, löpande följa upp projekt samt värdera
resultat och svara för resultatöverföring. Förordning (1987:820).

Organisation

6 § Enerigforskningsnämnden leds av en styrelse som består av högst tio
ledamöter. I styrelsen ingår nämndens direktör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

7 § Direktören är chef för energiforskningsnämnden.

Den tjänsteman som direktören bestämmer är direktörens ställföreträdare.

8 § Till energiforskningsnämnden är knutna ett utvärderingsråd och ett
planeringsråd för programmet Allmänna energisystemstudier. Ordförande i
råden är nämndens direktör. Övriga ledamöter i råden tillsätts av
regeringen på förslag av nämnden. Förordning (1987:820).

9 § Hos energiforskningsnämnden finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får energiforskningsnämnden anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av nämndens styrelse avgörs

1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
nämndens verksamhetsområde,

2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen är beslutför när minst hälften av antalet ledamöter,
däribland ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för
att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden
och det ytterligare antal ledamöter som krävs för att styrelsen skall
vara beslutför. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:824).

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören
ensam.

I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i
arbetsordningar eller i särskilda beslut.

13 § När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
direktörens ställföreträdare. På samma sätt förfars även i övrigt vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

I direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt
som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte heller
sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskifter som styrelsen
har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan var
begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:824).

17 § Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden
hos nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

19 § Direktören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
direktören.

Andra tjänster tillsätts av energiforskningsnämnden.

20 § Andra styrelseledamöter än direktören samt ersättare för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1987:820).

Övriga bestämmelser

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av energiforskningsnämnden även i fråga om byråchefer.