Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall

SFS nr
1982:60
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

1 § Har en skattskyldig under år 1981 förvärvat en fastighet som
nämnda år har taxerats som jordbruksfastighet, skall, om den
skattskyldige begär det, bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas.

2 § Har överlåtelsen betecknats som köp, byte eller liknande och
understiger det utfästa vederlaget inte det för fastigheten för år
1980 gällande taxeringsvärdet, skall fastigheten vid beräkning av
avdrag på grund av avyttring av skog enligt punkterna 7 och 8 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) anses ha
förvärvats av den skattskyldige genom köp, byte eller därmed
jämförligt fång.

3 § Har fastigheten vid 1980 års fastighetstaxering utgjort del av en
taxeringsenhet, skall vid tillämpning av 2 § som fastighetens
taxeringsvärde anses den del av enhetens taxeringsvärde som belöper på
fastigheten.