Förordning (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.

SFS nr
1982:608
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1060
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få
statsbidrag till lokal skolutveckling för sina grundskolor och
gymnasieskolor samt för sin kommunala vuxenutbildning (komvux), sin
grundutbildning för vuxna (grundvux) och sin vuxenutbildning för
psykiskt utvecklingsstörda (särvux). Förordning (1988:829).

2 § I denna förordning avses med

kommuner kommuner, landstingskommuner och kommunalförbud,

skolstyrelse kommunernas skolstyrelser, landstingskommunernas
utbildningsnämnder eller omsorgsnämnder och kommunalförbundens
motsvarande nämnder,

skolformer grundskolan, gymnasieskolan, komvux, grundvux och
särvux,

Statligt reglerad anställning anställning för vilken
avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller en
myndighet som regeringen bestämmer,

lokal skolutveckling personalutbildning och lokalt
utvecklingsarbete,

personalutbildning fortbildning och vidareutbildning för
personal som i statligt reglerade anställningar tjänstgör inom en eller
flera av skolformerna,

lokalt utvecklingsarbete åtgärder som vidtas lokalt i syfte
att utveckla verksamheten i de olika skolformerna,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni nästa
kalenderår. Förordning (1988:829).

3 § Statsbidrag till den lokala skolutvecklingen lämnas för varje
redovisningsår med summan av

1. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till
grundskolan (bidrag 1),

2. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till
gymnasieskolan (bidrag 2),

3. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till
komvux (bidrag 3),

4. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till
grundvux (bidrag 4) och

5. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till
särvux (bidrag 5).

I beloppen ingår, i den mån de används till lönekostnader, bidrag till
kostnader för socialavgifter med samma procentsatser som gäller för
sådant avgiftsbidrag till skolformen. Förordning (1988:829).

3 a § I vissa fall kan bidrag utöver vad som följer av 3 § lämnas enligt
föreskrifterna i

1. förordningen (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal
skolutveckling,

2. förordningen (SÖ-FS 1989:17) om fortbildning av lärare i anslutning
till den nya lärarutbildningen för grundskolan. Förordning (1989:771).

Bidrag 1

4 § Bidrag 1 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag
enligt 8–24 och 30–34 §§ förordningen (1978:345) om statsbidrag till
driftkostnader för grundskolan m. m.

Beräkningen sker på grundval av basresursernas och
förstärkningsresursernas storlek före reduceringen enligt förordningen
(1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.
Förordning (1987:733).

5 § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. tillämpas vad som gäller
för basresurser och förstärkningsresurser enligt 45–47, 50 och 51 §§
förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för
grundskolan, m. m.

6 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition till varje kommun under
redovisningsåret betala ut förskott på bidrag 1.

Om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt
skall förskott betalas ut

1. i början av var och en av månaderna juli, augusti och september med
tio procent av det belopp kommunen sammanlagt har uppburit i förskott
under närmast föregående redovisningsår,

2. i början av var och en av månaderna oktober, november och december
med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan tolv procent av det
beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår och det
månatliga förskottet enligt 1,

3. i början av var och en av månaderna januari, februari och mars med
fyra procent av det beslutade bidraget för närmast föregående
redovisningsår,

4. i början av var och en av månaderna april, maj och juni med nio
procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår.
Förordning (1985:539).

7 § Förskott på bidrag 1 skall avrundas till närmast lägre tusental
kronor.

Summan av förskotten skall dras av vid den slutliga utbetalningen för
redovisningsåret. Förordning (1983:416).

8 § Belopp som betalas ut förskottsvis eller som slutreglering på bidrag
1 skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i förordningen
(1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.
Förordning (1983:416).

Bidrag 2

9 § Bidrag 2 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag
till gymnasieskolan enligt 18 kap. 9–28 §§ gymnasieförordningen
(1987:743).

Beräkningen sker på grundval av de andra bidragens storlek före
reduceringen enligt förordningen (1981:449) om minskning av vissa
statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1987:733).

10 § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 2 tillämpas vad
som enligt 18 kap. 46, 49, 51 och 53–56 §§ gymnasieförordningen
(1987:743) gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning
(1987:733).

11 § Belopp i bidrag 2 som lämnas till landstingskommuner eller till
kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår skall minskas med 20
procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av
vissa statsbidrag till kommunal utbildning, om detta gäller för det
bidrag som utgör beräkningsunderlag.

Övriga belopp i bidrag 2 skall minskas med två procent enligt
föreskrifterna i nämnda förordning. Förordning (1983:416).

Bidrag 3

11 a § Bidrag 3 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag
enligt 4 a kap. 10–23 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288).

Beräkningen sker på grundval av de andra bidragens storlek före
reduceringen enligt förordningen (1981:449) om minskning av vissa
statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1988:829).

11 b § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 3 tillämpas
vad som enligt 4 a kap. 28–36 §§ vuxenutbildningsförordningen
(1985:288) gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning
(1988:829).

11 c § Belopp i bidrag 3 som lämnas till landstingskommuner eller till
kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår skall minskas med 20
procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av
vissa statsbidrag till kommunal utbildning, om detta gäller för det
bidrag som utgör beräkningsunderlag.

Övriga belopp i bidrag 3 skall minskas med två procent enligt
föreskrifterna i nämnda förordning. Förordning (1983:416).

Bidrag 4

11 d § Bidrag 4 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag
enligt 4 a kap. 10–23 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288).
Förordning (1988:829).

11 e § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 4 tillämpas
vad som enligt 4 a kap. 28–36 §§ gäller för de bidrag som utgör
beräkningsunderlag. Förordning (1988:829).

Bidrag 5

11 f § Bidrag 5 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag
enligt 50 § förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt
utvecklingsstörda jämförd med 4 a kap. 10–23 §§
vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Förordning (1988:829).

11 g § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 5 tillämpas
vad som enligt 50 § förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för
psykiskt utvecklingsstörda jämförd med 4 a kap. 28–36 §§
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) gäller för de bidrag som utgör
beräkningsunderlag. Förordning (1988:829).

Grundregler för bidragsanvändningen

12 § Med de begränsningar som följer av 13–21 §§ bestämmer
skolstyrelsen om användningen av kommunens statsbidrag till lokal
skolutveckling.

13 § Statsbidraget skall användas till lokal skolutveckling för de fem
skolformerna, i den mån dessa finns hos kommunen.

Fördelningen mellan skolformerna skall ske med hänsyn till behoven.
Förordning (1988:829).

14 § Av kommunens statsbidrag till lokal skolutveckling skall minst 60
och högst 80 procent användas för personalutbildning enligt
föreskrifterna i 15–19 §§ (bidragsdelen för personalutbildning).

Återstoden av bidraget skall användas för lokalt utvecklingsarbete
enligt föreskrifterna i 20 och 21 §§ (bidragsdelen för lokalt
utvecklingsarbete).

Bidragsdelen för personalutbildning

15 § I 10 kap. 33 § A. 6 b) skolavtalet (SA-S) finns bestämmelser om lön
utan avdrag vid tjänstledighet för studier som arbetsgivaren bedömer som
synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt och lön med B-avdrag vid
tjänstledighet för studier som arbetsgivaren bedömer som angelägna från
tjänstesynpunkt.

Skolstyrelsen får enligt föreskrifterna i 16–19 §§ bevilja förmåner vid
genomgång av personalutbildning.

Bidragsdelen för personalutbildning får användas till

1. täckning av kommunens kostnader för avlöningsförmåner till ersättare
för dem som är tjänstlediga för personalutbildning från en tjänst i
grundskolan i fall som avses i 16, 18 och 19 §§,

2. täckning av kommunens kostnader för behållna avlöningsförmåner för
dem som är tjänstlediga för personalutbildning från en tjänst i
gymnasieskolan, komvux eller grundvux eller från en tjänst enligt
förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt
utvecklingsstörda eller från en tjänst enligt förordningen (1975:337) om
tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun i fall som avses i 16, 18
och 19 §§,

3. reseförmåner i fall som avses i 16 och 17 §§,

4. kursavgifter och därmed jämförliga kostnader för dem som genomgår
personalutbildning för vilken de kan beviljas förmåner enligt 16 eller
17 §,

5. ersättning till högskoleenheter eller andra utbildningsanordnare för
merkostnader på grund av att personalutbildning anordnas utanför
högskoleorten eller motsvarande. Förordning (1989:377).

15 a § Utöver vad som följer av 15 § får bidragsdelen för
personalutbildning användas för att täcka kostnader som avses i 12 §
förordningen (SÖ-FS 1989:17) om fortbildning av lärare i anslutning till
den nya lärarutbildningen för grundskolan, oavsett om den som genomgår
fortbildningen är tjänstledig eller ej. Förordning (1989:771).

16 § Skolstyrelsen får bevilja lön utan avdrag, resekostnadsersättning,
traktamente och ersättning för logikostnad vid tjänstledighet för
personalutbildning enligt vad som anges i bilaga till denna förordning.

Sådana förmåner får beviljas endast om skolstyrelsen finner studierna i
det enskilda fallet synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt.

I fråga om logikostnader får skolstyrelsen fastställa ett högsta skäligt
belopp.

Vid utbildning som är förlagd utomlands tillämpas de bestämmelser om
reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i
allmänhet.

17 § Utöver vad som följer av 16 § får skolstyrelsen bevilja skolledare
eller lärare reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som
enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet eller med
lägre belopp som skolstyrelsen bestämmer om

1. ersättare eller vikarie för den som genomgår personalutbildning inte
behöver anlitas och

2. den som genomgår utbildningen skulle ha fått lön utan avdrag vid
tjänstledighet för utbildningen.

18 § Skolstyrelsen får bevilja lön med B-avdrag vid tjänstledighet för
personalutbildning av de slag och i den omfattning som skolöverstyrelsen
bestämmer för varje redovisningsår.

Förmånen får beviljas endast om skolstyrelsen finner studierna i det
enskilda fallet angelägna från tjänstesynpunkt.

19 § Även vid tjänstledighet för utbildning i andra fall än som avses i
18 § får lön med B-avdrag beviljas, om skolstyrelsen finner studierna i
det enskilda fallet angelägna från tjänstesynpunkt.

Skolstyrelsen får inom ramen för bidragsdelen för personalutbildning
bevilja sådana avlöningsförmåner i en omfattning som totalt motsvarar
högst åtta procent av kommunens statsbidrag till lokal skolutveckling.
Förordning (1984:328).

Bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete

20 § Bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete får användas för

1. utbildning med anknytning till det lokala utvecklingsarbetet,

2. arbetsavlastande åtgärder för skolledare och lärare på grund av ökade
arbetsuppgifter för lokalt utvecklingsarbete,

3. anställning av experthjälp för det lokala utvecklingsarbetet,

4. utvecklingsarbete som har till syfte att främja och förstärka
elevernas inflytande och medbestämmande,

5. andra åtgärder som bedöms lämpliga för att utveckla verksamheten.

Bidragsdelen får inte användas för att inrätta fasta tjänster eller för
arbetsavlastande åtgärder av längre varaktighet.

Med hänsyn till behoven i grundskolan, gymnasieskolan, komvux, grundvux
och särvux fördelar skolstyrelsen bidragsdelen mellan kommunens
skolenheter eller, om flera skolenheter leds av samma rektor, mellan
rektorsområdena. Varje rektor beslutar om användningen av det belopp som
tilldelats skolenheten eller rektorsområdet. Skolstyrelsen får kvarhålla
ett visst belopp av bidragsdelen för användning enligt skolstyrelsens
bestämmande.

Vid fördelningen av bidragsdelen skall skolstyrelsen se till att sådant
utvecklingsarbete som avses i första stycket 4 tillgodoses. Rektor skall
se till att ett visst belopp används för ändamålet. Förordning
(1989:377).

21 § Skolstyrelsen får ur bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete utge
reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtal gäller statstjänstemän i allmänhet eller med de lägre
belopp som skolstyrelsen bestämmer, när en skolledare eller lärare
genomgår utbildning som behövs för det lokala utvecklingsarbetet, även
om sådana förmåner för ifrågavarande utbildning inte finns angivna i
bilagan.

Överklagande

22 § Skolstyrelsens beslut enligt denna förordning i fråga om förmåner
vid genomgång av personalutbildning får inte överklagas.

23 § Länsskolnämndens beslut i fråga om statsbidrag enligt denna
förordning får överklagas hos skolöverstyrelsen. Förordning (1987:733).

24 § Skolöverstyrelsens beslut med anledning av överklagande av
länsskolnämnds beslut i fråga om statsbidrag enligt denna förordning får
inte överklagas.

Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen. Förordning (1987:733).

Övriga föreskrifter

25 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:328

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1985:539

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.