Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

SFS nr
1982:617
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1898
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten för
utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt att förvärva
aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller
rörelser som drivs här i landet. Lag (1987:420).

2 § Denna lag tillämpas inte på svenska försäkringsaktiebolag eller på
aktierna i sådana bolag.

Bestämmelserna om förvärvstillstånd i 7–11 §§ tillämpas inte i
fråga om

1. teckning av aktier i samband med stiftandet av ett aktiebolag,

2. förvärv av aktier i bolag som aldrig har bedrivit verksamhet och
som saknar anställda,

3. förvärv av aktier i aktiebolag, andelar i handelsbolag eller
äganderätt eller nyttjanderätt till rörelse eller del av rörelse,
om tillgångarnas nettovärde i bolaget eller rörelsen enligt den
fastställda balansräkningen för det senaste räkenskapsåret inte
överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 100 gånger det basbelopp
enligt lagen(1962:381) om allmän försäkring som gällde under den
sista månaden av räkenskapsåret och antalet anställda i bolaget eller
rörelsen under det senaste räkenskapsåret inte vid något tillfälle
har överstigit 10.

Om det bolag i vilket aktie eller andel förvärvats är ett moderföretag
inom en koncern, skall vid beräkningen enligt andra stycket 3 också
inräknas tillgångarnas nettovärde eller antalet anställda i
dotterföretagen inom koncernen. Lag (1990:828).

Kontrollsubjekt

3 § Kontrollsubjekt enligt denna lag är

1. utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt,

2. svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i
bolagsordningen,

3. svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt,

4. svenska stiftelser, om stiftelsen inte är ett allmännyttigt
bostadsföretag eller har bildats vid ombildning enligt 8 kap.
sparbankslagen (1987:619),

5. svenska ekonomiska föreningar vars verksamhet regleras av lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1971:479), lagen
(1975:417) om sambruksföreningar eller äldre lagstiftning, som motsvarar
lagen om ekonomiska föreningar eller bostadsrättslagen.

Första stycket 5 gäller inte

a) föreningar — utom sambruksföreningar — som har till huvudsakligt
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

anskaffa livsmedel eller andra förnödenheter åt medlemmarna,

avsätta alster av medlemmarnas verksamhet,

avsätta transporttjänster som medlemmarna utför,

bereda andra bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna eller anskaffa
lån åt medlemmarna,

b) föreningar som utgör en sammanslutning av föreningar som inte är
kontrollsubjekt.

Genom särskilt tillstånd kan medges att en svensk stiftelse eller en
svensk ekonomisk förening inte skall vara kontrollsubjekt. Sådana
tillstånd kan begränsas att gälla endast för viss tid och kan återkallas
om förutsättningarna för tillstånd inte längre föreligger. Lag
(1991:842).

Utlänningsförbehåll

4 § Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen för
ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt
genom teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av
aktierna i bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio
procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också
förbehåll enligt vilket strängare föreskrifter i dessa hänseenden
gäller.

Genom särskilt tillstånd kan medges att även andra förbehåll än som
anges i första stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna
lag.

5 § Utlänningsförbehåll utgör inte hinder för förvärv av aktier till en
värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller av
andelar i en sådan fond. Lag (1990:1120).

Ändring av utlänningsförbehåll

6 § Utlänningsförbehåll får inte ändras utan tillstånd.

Förvärvstillstånd

7 § Kontrollsubjekt får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för
varje särskilt fall förvärva

1. så många aktier i svenska aktiebolag att genom förvärvet förvärvarens
andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget
kommer att överskrida något av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio eller
femtio procent,

2. andelar i svenska handelsbolag,

3. äganderätt eller nyttjanderätt till rörelser som drivs här i landet
eller delar av sådana rörelser.

Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv enligt första stycket 1 inom
samma koncern, om förvärvaren är ett svenskt företag inom koncernen.
Förvärvstillstånd krävs dock om ett svenskt företag har ett bestämmande
inflytande över alla företagen i koncernen och ett utländskt företag i
denna har ett bestämmande inflytande över förvärvaren. Lag (1990:828).

8 § Vid beräkning av antal aktier enligt 7 § skall varje aktie räknas
med som tillhör

1. ett företag som ingår i samma koncern som förvärvaren,

2. ett företag över vilket förvärvaren har ett bestämmande inflytande om
förvärvaren är utländsk medborgare,

3. förvärvarens make, barn, föräldrar eller syskon eller ett företag
över vilket en sådan anhörig har ett bestämmande inflytande.

Första stycket 1 gäller inte i fråga om förvärv av aktier inom en
koncern. Lag (1987:420).

9 § Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv

1. genom bodelning, arv eller testamente,

2. genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385)
eller 11 kap. 9 § bankaktiebolagslagen (1987:618),

3. av aktier till en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder eller av andelar i en sådan fond,

4. av aktier som vid nyemission eller fondemission förvärvas med
företrädesrätt i förhållande till det antal aktier förvärvaren tidigare
äger,

5. av aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av förbehåll
enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen, om förvärvaren har fått tillstånd
att utan hinder av 7 § förvärva aktier i bolaget på grund av
förbehållet. Lag (1990:1418).

10 § Om förvärvstillstånd inte har sökts före förvärvet, skall det sökas
av förvärvaren inom en månad från det förvärvet skedde.

11 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt.

Om ett förvärv av aktier som inte är bundna av ett utlänningsförbehåll
har skett på Stockholms fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion
gäller inte första stycket. Tillståndsmyndigheten skall i stället
förelägga förvärvaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den
längre tid som myndigheten bestämmer. Lag (1983:106).

12 § har upphävts genom lag (1987:420).

Förvärv av aktier i strid mot utlänningsförbehåll m.m.

13 § Förvärv av aktier i strid mot ett utlänningsförbehåll är ogiltiga.
Den som innehar skuldebrev eller optionsbevis som avses i 5 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 5 kap. bankaktiebolagslagen
(1987:618) får dock vid utbyte eller nyteckning erhålla fria aktier, om
skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt till detta, även om
förhållandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier därmed skulle
ändras eller redan förut har ändrats i strid mot förbehållet. Lag
(1990:1418).

14 § Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat aktier som är
bundna av ett utlänningsförbehåll och blir han kontrollsubjekt efter
förvärvet, skall han ha tillstånd för att få behålla aktierna.

Sådant tillstånd skall sökas av ägaren inom tre månader från det denne
blev kontrollsubjekt. Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, får tillståndsmyndigheten
förelägga ägaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre
tid som myndigheten bestämmer.

14 a § Ett utländskt bankföretag som har ett bestämmande inflytande i
ett svenskt bankaktiebolag eller som har fått regeringens tillstånd att
driva bankrörelse genom filial får inte här i landet i större
utsträckning än som gäller för en svensk bank förvärva aktier i svenska
aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här
i landet.

Förvärv i strid mot bestämmelserna i denna paragraf är ogiltigt. Lag
(1990:828).

14 b § Trots bestämmelserna i denna lag får sådan egendom som sägs i
14 a § förvärvas av

1. en svensk bank och ett utländskt bankföretag genom filial här i
landet, i den utsträckning förvärvet får ske enligt 2 kap. 8 §
bankrörelselagen (1987:617), och

2. ett värdepappersinstitut, i den utsträckning förvärvet får ske
enligt 4 kap. lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Lag (1991:989).

Tillståndsprövning

15 § Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

16 § Tillstånd enlig denna lag skall meddelas, om det inte strider
mot något väsentligt allmänt intresse.

I beslut om förvärvstillstånd skall anges sådana åtaganden som
förvärvaren eller, vid aktie- eller andelsförvärv, det bolag som
avses med förvärvet har gjort i ärendet och som har tillagts
betydelse vid prövningen.

17 § Om tillståndet avser ett framtida förvärv, skall viss tid för
tillståndets giltighet anges i tillståndsbeslutet.

18 § Tillstånd att förvärva andelar i ett handelsbolag får meddelas
endast om det finns ett avtal enligt vilket inträde i bolaget skall
vara medgivet i och med att tillstånd ges. Lag (1987:420).

Ansvar m.m.

19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i
ett ärende enligt denna lag.

Åtal för brott får väckas endast efter förordnande av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

20 § Förelägganden enligt denna lag får förenas med vite.

Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Överklagande

21 § Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i ärende
enligt denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär.

Tystnadsplikt

22 § Den som till följd av bestämmelserna i denna lag har fått
kännedom om enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han sålunda har erfarit.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Övergångsbestämmelser

1990:828

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

2. I fråga om bestående bankaktiebolag skall bestämmelsen i 2 § första
stycket i sin äldre lydelse tillämpas till dess att ett sådant beslut
som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:822) om
ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618) har registrerats.

1991:989

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Äldre föreskrifter i 14 b § skall fortfarande gälla för bankinstitut
och fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1991:1898

Vad som i 22 § den upphävda lagen sägs om tystnadsplikt skall dock
fortfarande gälla.