Lag (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

SFS nr
1982:619
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1368
Upphävd
1992-12-31

1 § Lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m., lagen
(1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. och denna lag
träder i kraft den 1 januari 1983.

2 § Genom lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.
och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. upphävs
med de begränsningar som följer av denna lag

1. lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast
egendom m.m.,

2. lagen (1968:557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt
handelsbolag m.m.

3 § Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i de nya lagarna
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv och upplåtelser som
har skett före den 1 januari 1983.

5 § Som utlänningsförbehåll enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv
av svenska företag m.m. skall anses även förbehåll enligt 2 § andra
stycket lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva
fast egendom m.m. i detta lagrums lydelse från den 1 juli 1934.

6 § Förvärvstillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m.m. eller lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast
egendom m.m. behövs inte, om förvärvet skall ske genom giftorätt som
åtnjuts enligt äldre giftermålsbalken.

7 § Förvärvstillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m.m. behövs inte för aktieförvärv som grundas på
utbytesrätt, optionsrätt, lösningsrätt eller annan rättighet som har
förvärvats före den 1 januari 1983.

8 § Har ett enligt bestämmelse i lagen (1916:156) om vissa
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. meddelat
tillståndsbeslut avseende framtida förvärv eller ändring av
bolagsordning inte utnyttjats före den 1 januari 1983, skall så anses
som om tillstånd meddelats enligt motsvarande bestämmelse i de nya
lagarna. Avser tillståndsbeslutet förvärv som efter den 1 januari 1983
behandlas i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag
m.m. gäller tillståndet ett år från den 1 januari 1983. Den i 1 kap. 11
§ och 2 kap. 7 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom
m.m. föreskrivna tiden skall räknas från den 1 januari 1983.