Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

SFS nr
1982:636
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:666

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska
spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall
anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst
i form av frispel på automaten. Lagen skall tillämpas också på
uppställning av automater av detta slag i lokaler eller på platser
till vilka allmänheten har tillträde.

Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom krav på
inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan
hinder härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller
platser till vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till
omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka
tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa
med sådana lokaler eller platser.

Lagen gäller inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel
på fartyg i reguljär trafik. Lag (1990:104).

2 § Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket skall
svara för att spelautomaten inte används för annat ändamål än den är
avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där
spelet bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att
delta i spelet. Lag (1990:104).

Tillstånd

3 § Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa
upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 §
första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning
av en spelautomat och anordnande av spel i samband med
offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av
spel som tillståndet avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av Lotteriinspektionen. Tillstånd
får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun
har hörts i ärendet. Lag (2014:666).

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt
de föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2014:666).

4 § Vid prövning av tillstånd skall Lotteriinspektionen bedöma
risken för att en spelautomat används för annat ändamål än som
avses med ansökan eller för att verksamheten kan komma att äga
rum i strid mot 2 § eller bedrivas i en miljö som är olämplig
för barn eller ungdom. Vid prövningen skall särskilt beaktas
sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd
söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens
ändamålsenlighet och belägenhet. Lag (2004:1063).

5 § Tillstånd att anordna automatspel får förenas med
föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när
spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som behövs
för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande
ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller
ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till
följd av spelverksamheten, får Lotteriinspektionen meddela nya
eller ändrade föreskrifter. Lag (2004:1063).

6 § Lotteriispektionen får återkalla ett tillstånd, om
automatspel har anordnats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller
mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om
spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser
eller om annars förutsättningar för tillstånd inte längre
föreligger. Lag (2004:1063).

Tillsyn

7 § Lotteriinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

För att utöva tillsynen har Lotteriinspektionen rätt att få
tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas
eller där en spelautomat annars finns uppställd och att
infordra upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit
ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgift för tillsynen. Lag (2007:633).

8 § Om den som anordnar automatspel eller som har låtit
ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar
upplysningar enligt 7 § andra stycket, får
Lotteriinspektionen besluta de förelägganden som behövs för
tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att bereda sig tillträde får Lotteriinspektionen vid
behov anlita biträde av Polismyndigheten. Lag (2014:666).

Övriga bestämmelser

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar
automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot
3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader. Lag (2009:1081).

9 a § Spelautomater och annan egendom som har använts vid eller varit
föremål för brott enligt 9 § samt insatser som har uppburits vid brottet
skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.
Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske
hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag
(1990:104).

10 § Lotteriinspektionens beslut enligt 5 § andra stycket eller
6 § gäller omedelbart om inspektionen inte förordnar annat.
Lag (2004:1063).

11 § Lotteriinspektionens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:1063).

Övergångsbestämmelser

1986:1014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som
har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1990:104

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

2. Den som vid ikraftträdandet har låtit ställa upp en spelautomat utan
att det enligt äldre bestämmelser krävs tillstånd är skyldig att senast
före utgången av juni 1990 ansöka om tillstånd, om tillståndsplikt
föreligger enligt 1 § i dess nya lydelse. Har en sådan ansökan gjorts,
får spelautomaten stå uppställd till dess ansökningen har avgjorts
slutligt. Om tillstånd inte beviljas, skall spelautomaten avlägsnas från
lokal eller plats som avses i 1 § i dess nya lydelse inom två månader
från den dag då beslutet vann laga kraft.

3. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd enligt 6 § i dess nya
lydelse gäller även beträffande tillstånd som har beviljats före
ikraftträdandet.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av beslut som
meddelats av länsstyrelsen före lagens ikraftträdande.

1995:1710

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

2004:1063

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser
och vars giltighetstid löper ut före den 1 april 2006 skall
fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd
vars giltighetstid löper ut efter den 31 mars 2006 och
tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock
att gälla den 1 april 2006.

3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre
bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av
överklagandet.