Förordning (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag

SFS nr
1982:639
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1050
Upphävd
1988-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1987:321

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag av statsmedel
(bostadsanpassningsbidrag) för anpassningsåtgärder inom och i anslutning
till en handikappad persons bostad.

Om föräldrarna till ett handikappat barn inte bor tillsammans men har
gemensam vårdnad om barnet och barnet inte bor enbart hos den ena av
föräldrarna, lämnas bidrag för anpassning av båda föräldrarnas bostäder.
Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder ha hand om ett
svårt handikappat barn i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en
längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden. Detsamma
gäller om ett sådant åtagande avser en vuxen person som är svårt
handikappad. Förordning (1985:465).

2 § Bidrag lämnas till ägare av bostadshus eller till den som innehar en
lägenhet med bostadsrätt eller hyresrätt. Till den som hyr en lägenhet i
andra hand lämnas bidrag under förutsättning att upplåtelsen kan antas
vara långvarig.

3 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Bidragsverksamheten inom kommunen handhas av ett förmedlingsorgan.
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon
annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

4 § I ärenden, som enligt 11 § skall prövas av länsbostadsnämnden, får
beslut som innebär avvikelse från förmedlingsorganets yttrande i ärendet
meddelas endast om det finns särskilda skäl. Detta gäller dock inte i
fråga om ärenden i vilka kommunen är sökande.

Förutsättningar för bidrag m. m.

5 § Bidrag lämnas för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning
till bostadslägenheten som behövs för att den skall vara ändamålsenlig
som bostad för den handikappade.

6 § Bidrag lämna även för

1. åtgärder som har samband med den handikappades behov av
rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen
bör tillgodoses på annat sätt,

2. åtgärder som behövs för att underlätta den handikappades utveckling
mot ett självständigt liv i egen bostad,

3. åtgärder som avser att möjliggöra för den handikappade att utöva
hobbyverksamhet om han på grund av sitt handikapp inte kan delta i
aktiviteter utanför bostaden.

7 § Bidrag för standardhöjande åtgärder lämnas under förutsättning att

1. lägenheten har lägsta godtagbara standard enligt 2 b §
bostadssaneringslagen (1973:531),

2. åtgärderna är av väsentlig betydelse för den handikappade,

3. åtgärderna inte utgör ett led i en större upprustning.

8 § För reparation av utrustning, som har anskaffats med stöd av bidrag
enligt denna förordning eller motsvarande äldre bestämmelser, lämnas
bidrag om reparationskostnaden överstiger 400 kronor och om reparationen
inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek m. m.

9 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för
anpassningsåtgärden. För standardhöjande åtgärder enligt 7 § får dock
bidrag lämnas med högst 30 000 kronor.

I skälig kostnad enligt första stycket får även innefattas sådana
kostnader som uppkommer på grund av att åtgärden inte väsentligen skall
försvåra bostadens användning för övriga medlemmar av den handikappades
hushåll eller för andra som regelbundet hjälper den handikappade i
bostaden.

Beträffande lån för standardhöjande åtgärder enligt 7 § finns
bestämmelser i ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693).
Förordning (1987:321).

10 § Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skall göras hos
förmedlingsorganet.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

11 § Ärenden om bostadsanpassningsbidrag prövas av förmedlingsorganet. I
följande fall prövas dock frågan om bidrag av länsbostadsnämnden,
nämligen om

1. bidrag söks för åtgärder som är avsedda att utföras i anslutning till
sådan ny- eller ombyggnad som utförs med stöd av lån enligt
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller
förbättringslåneförordningen (1980:261),

2. kommunen är sökande.

I ärenden som enligt första stycket skall prövas av länsbostadsnämnden
skall förmedlingsorganet med eget yttrande översända handlingarna till
nämnden. Förordning (1986:717).

12 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbeloppet samt de
föreskrifter om åtgärdernas utförande som kan behövas.

13 § Bidrag betalas ut sedan den åtgärd som bidraget avser har utförts.

Ansökan om utbetalning ges in till förmedlingsorganet. Till ansökan
skallfogas intyg om att åtgärden har utförts på föreskrivet sätt.

Beslut om utbetalning meddelas av den myndighet som har beviljat
bidraget.Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen.

14 § Bidrag får helt eller delvis betalas ut i förskott.

Bostadsstyrelsen skall lämna förskottet till förmedlingsorganet som
bestämmer hur det skall betalas ut.

Övriga bestämmelser

15 § Förmedlingsorganets beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen genom
besvär.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

16 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:717

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bostadslån har
kommit in till kommunen före den 1 november 1986.

1987:1050

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Bestämmelsen i 12 § andra stycket att kommunen betalar ut
bostadsanpassningsbidrag tillämpas först för tiden från och med den 1
juli 1988. Intill dess sköts utbetalningen av bostadsstyrelsen.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:639) om
bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna i den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före den 1
januari 1988.