Förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus

SFS nr
1982:644
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

1 § Enligt denna förordning får lån (reparationslån) lämnas i mån av
tillgång på medel för sådana åtgärder som behövs för att undanröja
mögel-, röt-, fukt eller korrosionsskador eller andra byggnadstekniska
brister i hus i Norrbottens län som innehåller sådana utrymmen som anges
i 2 § första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

Enligt 4 a § lämnas även räntebidrag i vissa fall. Förordning
(1985:461).

2 § Låne- och bidragsverksamheten utövas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Kommunens låneförmedling och annan verksamhet som hänger samman med
denna handhas av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är
förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon annan kommunal
nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning (1989:866).

3 § Reparationslån lämnas under förutsättning att

1. åtgärden i föreskrifter som plan- och bostadsverket meddelar har
förklarats som låneberättigad,

2. åtgärden påbörjas under tiden 1 augusti 1982–den 31 december 1985,

3. åtgärden utförs av arbetstagare som anvisas eller godkänns av den
offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1989:866).

4 § Reparationslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under
lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån
utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Räntepåslaget
för fond- och förvaltningsbidrag får vara högst 0,25 procentenheter.

På reparationslån tillämpas i övrigt bestämmelserna i
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) om bostadslån för ombyggnad
med undantag för bestämmelserna i 8 § första stycket 1 och andra stycket
samt 36–38, 38 a och 53–56 §§.

Om reparationslånet har betalats ut före den 1 juli 1985 och fastigheten
eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare, skall
lånet sägas upp till betalning. Innan länsbostadsnämnden beslutar om
uppsägning av lånet, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller
tomträttshavaren om möjligheten att få lån enligt förordningen
(1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid
för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:866).

4 a § Har beslut om lån meddelats efter den 3 mars 1983 och avser lånet
åtgärder beträffande hus i Norrbottens län, lämnas räntebidrag enligt
andra–femte styckena om låntagaren är ett allmännyttigt bostadsföretag.

Räntebidrag lämnas på begäran av låntagaren till kostnaden för ränta på
reparationslånet och den underliggande kredit som belöper på godkänd
kostnad för åtgärden. Bidrag lämnas för tiden från dagen för
utbetalningen av reparationslånet.

Räntebidraget skall motsvara skillnaden mellan den räntekostnad som
avses i andra stycket och en garanterad ränta. Den garanterade räntan
beräknas på den utestående låneskulden efter en räntesats som för det
första året av lånetiden, räknat från dagen för utbetalningen av
reparationslånet, skall vara 7,5 procent och som för varje följande år
av lånetiden skall höjas med 0,5 procentenheter.

Räntebidrag till räntekostnaden för underliggande kredit beräknas på
grundval av långivarens besked till låntagaren om ränta och återstående
skuld på lånet. Om låntagaren betalar ränta för underliggande kredit
efter en räntesats som överstiger den som tillämpas på allmänna
lånemarknaden, skall räntekostnaden för lånet beräknas efter sistnämnda
räntesats.

Räntebidraget till räntekostnaden för reparationslånet betalas ut
halvårsvis i efterskott. Förordning (1983:524).

5 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån och räntebidrag. Nämnden beslutar
även om utbetalning av lån och bidrag.

I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Reparationslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:583).

6 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning
får överklagas hos plan- och bostadsverket.

Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1989:866).

7 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan-
och bostadsverket. I fråga om föreskrifter för tillämpningen av 3 § 3
skall plan- och bostadsverket samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.
Förordning (1989:866).

Övergångsbestämmelser

1985:461

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna
om ränta gäller även i fråga om reparationslån som har beviljats men
inte betalats ut före ikraftträdandet.

1989:866

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten
har övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I
sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya
ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån
ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.