Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner

SFS nr
1982:668
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1982-06-17

1 § Bestämmelserna i denna förordning skall iakttas av de statliga
myndigheterna vid utformningen och utsändandet av blanketter som skall
användas huvudsakligen av näringsidkare eller kommuner för att lämna
uppgifter som myndigheterna begär. De gäller också då uppgifterna skall
lämnas på annat medium än blankett. Bestämmelserna gäller även när
myndighet uppdrar åt ett annat organ, statligt eller privat, att
genomföra en uppgiftsinsamling.

Vad som i denna förordning föreskrivs om statliga myndigheter avser inte
myndigheter under riksdagen och inte heller kommittéer eller särskilda
utredare enligt kommittéförordningen (1976:119).

2 § De uppgifter som skall lämnas enligt en blankett skall vara utvalda
och definierade så att uppgiftslämnandet begränsas till den information
som behövs med hänsyn till ändamålet och så att uppgiftslämnandet
underlättas så långt möjligt.

3 § Innan myndigheten beslutar om ett nytt formulär till blankett eller
om en icke obetydlig ändring i ett tidigare fastställt formulär, skall
myndigheten samråda med organisation eller annan som kan anses företräda
de näringsidkare och kommuner som skall lämna uppgifterna.

Om uppgifter skall inhämtas genom enkät till näringsidkare eller
kommuner, skall samråd också äga rum i fråga om urvalet av
uppgiftslämnare och tiden för enkätens genomförande.

Samråd får underlåtas om det är uppenbart obehövligt eller skulle stå i
strid med uppgiftsinhämtandets syfte. Samråd får också underlåtas om
tiden inte medger det.

4 § Om myndigheten beslutar att inhämta uppgifter genom enkät till
näringsidkare eller kommuner, skall i beslutet anges

1. den bestämmelse, enligt vilken skyldighet att lämna uppgifterna
föreligger,

2. vilka slag av uppgiftslämnare som enkäten avser,

3. vad uppgiftslämnaren har att iaktta när enkäten besvaras,

4. vad uppgifterna skall användas till,

5. om samråd har förekommit enligt 3 § och, om så är fallet, med vem
samrådet har ägt rum.

Uppgift om beslutets innehåll skall tillställas var och en som anmodas
att lämna uppgifter. Om det inte föreligger någon skyldighet att lämna
uppgifterna, skall detta tydligt anges i enkäten.

5 § Fristen för besvarande av en enkät till näringsidkare eller kommuner
skall vara minst tre veckor räknat från enkätens utsändande, om det inte
finns särskilda skäl för någon annan tidsfrist eller en annan tidsfrist
är föreskriven i lag eller förordning.

6 § Hos myndigheten skall finnas en förteckning över myndighetens
planerade och beslutade enkäter till näringsidkare och kommuner.