Förordning (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

SFS nr
1982:669
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:582
Upphävd
1988-07-01

1 § För sådana radio- och kassettidningar som anges i 2 § kan statligt
stöd utgå enligt denna förordning.

Med dagstidning avses i denna förordning detsamma som i förordningen
(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Förordning (1985:387).

2 § Stöd får ges till utgivning av sådana radiotidningar som avses i
lagen (1981:508) om radiotidningar.

Stöd får också ges till utgivning av sådana kassettidningar som
uppfyller följande villkor:

1. Kassettidningen skall vara en för synskadade avsedd upptagning, på
kassettband eller annan anordning, som kan läsas, avlyssnas eller på
något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel.

2. Upptagningen får innehålla endast

a) en version av en dagstidning eller

b) dels en version av en dagstidning, dels en sammanställning av
material ur samma dagstidning och ur ytterligare en eller flera
dagstidningar av vilka versioner sänds som radiotidningar eller sprids
som kassettidningar. Förordning (1985:387).

2 a § Stöd får endast lämnas till utgivning av en sådan radio- eller
kassettidning för vilken abonnenterna betalar ett pris som motsvarar
abonnemangspriset för förlagan till versionen.

Om en synskadad abonnerar på en radio- eller kassettidning och en
förlaga till denna, får stöd lämnas om priset för de båda abonnemangen
är 110 procent av abonnemangspriset för förlagan.

Stöd lämnas inte till utgivning av kassettidningar om det på
kassettbanden eller anordningarna finns upptagningar som innehåller
annat än

1. sådant material som avses i 2 § andra stycket 1 och 2,

2. uppgifter om hur detta material har disponerats och

3. sådana uppgifter om ställföreträdare för särskilda utgivare som avses
i 20 § lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar.
Förordning (1985:387).

3 § Stödet skall bidra till att så många synskadade som möjligt inom en
region får tillgång till någon dagstidning. Även behovet av politisk
mångfald skall beaktas.

Stödet får avse kostnader för framställningen och distributionen av
radio- eller kassettidningen. Förordning (1985:387).

4 § Frågor om stöd prövas av taltidningskommittén efter ansökan från
ägaren till det tidningsföretag som ger ut radio- eller
kassettidningen. Förordning (1983:500).

5 § Taltidningskommittén får bestämma villkor för stödet. Sådant villkor
får förbindas med skyldighet för mottagaren att betala tillbaka det
belopp som har utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

5 a § Synskadade, som abonnerar på upplästa radiotidningar, kan få
disponera utrustning för mottagning av sådana tidningar.

Taltidningskommittén skall fördela tillgängliga mottagarutrustningar
mellan de synskadade som önskar abonnera på en radiotidning.
Taltidningskommittén får meddela föreskrifter för rätten att disponera
mottagarutrustningar. Sådana föreskrifter får inte avse skyldighet för
synskadade att betala avgifter för denna rätt.

Kommittén bör bereda Handikappinstitutet tillfälle att yttra sig i
frågor som rör mottagarutrustningar för radiotidningar. Förordning
(1985:51).

6 § Beslut av taltidningskommittén enligt denna förordning får inte
överklagas.

7 § Taltidningskommittén får meddela de föreskrifter som kan behövas för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:582

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar skall upphöra att
gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beslutats före ikraftträdandet.