Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden

SFS nr
1982:69
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1982-01-18

Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella
konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt
lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden i vissa delar gäller som svensk lag.

Vid sitt tredje möte i mars 1980 beslöt fondens församling med stöd av
konventionens artikel 5, fjärde stycket, att 1974 års internationella
konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss
med verkan från den 1 januari 1981 skulle ersätta det instrument som
anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii).

Fondens församling har därefter vid sitt fjärde möte i
september-oktober 1981 beslutat att 1978 års protokoll till 1974 års
internationella konvention för betryggande av säkerheten för
människoliv till sjöss med verkan från den 1 maj 1982 skall ersätta de
delar av 1974 års konvention som har ändrats genom protokollet.

Hänvisningen i artikel 5, tredje stycket (a) (ii), skall till följd
härav med verkan från och med den 1 maj 1982 avse följande
instrument:

1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för
människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års
protokoll till 1974 års internationella konvention för betryggande av
säkerheten för människoliv till sjöss.