Lag (1982:691) om skatt på vissa kassettband;

SFS nr
1982:691
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-06-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:597
Upphävd
1993-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:489

1 § Skatt (kassettskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid
omsättning eller uthyrning inom landet eller vid införsel till landet av
inspelade eller oinspelade videokassettband och oinspelade
ljudkassettband.

2 § Med videokassettband avses ett magnetband som är inbyggt i en
kassett och som kan användas för upptagning av bilder avsedda att
återges genom en teknik som i något skede utnyttjar elektriska signaler.

Med ljudkassettband avses ett magnetband som är inbyggt i en kassett och
som endast kan uppta ljud.

Med oinspelade ljudkassettband jämställs inspelade ljudkassettband som
med hänsyn till bandens eller kassetternas utförande, inspelningarnas
art eller andra särskilda omständigheter uppenbarligen är avsedda att
användas på samma sätt som oinspelade ljudkassettband.

Med kassettband enligt första eller andra stycket avses även ett
magnetband på en spole som avpassats för att byggas in i en kassett. Lag
(1985:1027).

3 § har upphävts genom lag (1985:1027).

4 § Kassettskatt tas ut för videokassettband med 15 kronor per band och
för ljudkassettband med 1 krona 50 öre per band. Lag (1985:1027).

5 § Då ett skattepliktigt band införs till landet av någon som inte har
blivit registrerad enligt 9 § andra stycket, skall skatten erläggas till
tullmyndigheten. I sådana fall gäller tullagen (1987:1065) i fråga om
skatten. Dessutom gäller 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1987:1242).

6 § Med skattskyldig avses i det följande

1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga
kassettband,

2. den som har blivit registrerad enligt 9 §.

7 § Skattskyldighet för den som är skattskyldig inträder när

1. skattepliktigt kassettband levereras till en köpare som inte är
registrerad,

2. skattepliktigt kassettband första gången hyrs ut,

3. uttag sker av skattepliktigt kassettband för annat ändamål än sådan
inspelning eller kopiering av kassettband som sker yrkesmässigt,

4. den skattskyldige avregistreras.

8 § Tillverkare som avses i 6 § skall vara registrerade som
skattskyldiga hos riksskatteverket.

9 § Riksskatteverket skall efter ansökan av den som yrkesmässigt gör
inspelningar eller kopieringar på ljudkassettband registrera denna som
skattskyldig.

Riksskatteverket får efter ansökan registrera som skattskyldig den som i
större omfattning

1. yrkesmässigt gör inspelningar eller kopieringar på videokassettband,

2. inför skattepliktiga kassettband till landet för yrkesmässig
återförsäljning eller uthyrning. Lag (1985:1027).

10 § Skattskyldig skall lämna deklaration till riksskatteverket för
varje period om två kalendermånader räknat från kalenderårets början
(redovisningsperiod). Lag (1984:161).

11 § I deklarationen får avdrag göras för skatt på sådana band

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat
ändamål än att användas där,

2. som har återtagits i samband med återgång av köp,

3. för vilka i andra fall än som avses i 1 eller 2 skattskyldighet
enligt denna lag tidigare har inträtt,

4. som har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen,

5. för vilka sådana avgifter som avses i ett den 2 mars 1982 träffat
avtal med de ändringar och tillägg som följer av ett den 22 december
1988 slutet avtal mellan staten samt Sveriges biografägareförbund,
Folkets husföreningarnas riksorganisation, Föreningen Våra gårdar,
Sveriges filmuthyrareförening u. p. a., Föreningen Sveriges
filmproducenter och föreningen IFPI-VIDEO har erlagts till stiftelsen
Svenska Filminstitutet.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av bandens
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de band som
betalningen avser.

Avdrag som avses i första stycket 5 får göras även om avgiften har
erlagts efter redovisningsperiodens utgång men före den tidpunkt då
deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten.

I deklarationen skall även uppges det antal skattepliktiga
ljudkassettband, som den skattskyldige har använt för sådan inspelning
eller kopiering som sker yrkesmässigt. Lag (1989:252).

12 § har upphävts genom lag (1984:161).

13 § Den som har erlagt avgift enligt det avtal som avses i 11 § första
stycket 5 för ett videokassettband utan att vara skattskyldig enligt 6 §
för bandet är berättigad till kompensation med ett belopp som motsvarar
den kassettskatt som har erlagts för bandet.

14 § Riksskatteverket prövar frågor om kompensation enligt denna lag.

15 § Ansökan om kompensation skall göras skriftligen. Ansökningen skall
omfatta en period om två kalendermånader räknat från kalenderårets
början och ges in efter periodens utgång, dock senast ett år från denna
tidpunkt.

Kompensation utgår inte för skattebelopp som understiger 500 kronor för
en period.

16 § Har kompensation för kassettskatt utbetalats med ett för högt
belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden har lämnat, eller på
grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är
mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han på detta sätt
oriktigt har erhållit. En åtgärd för uttagande av oriktigt erhållet
kompensationsbelopp får inte vidtas senare än 5 år efter utgången av det
kalenderår under vilket beloppet har erhållits.

17 § Den som i ett ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar en uppgift som är ägnad att för den sökande eller den som den
sökande företräder leda till för hög kompensation för kassettskatt döms
till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

18 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, riksskatteverket
meddelar närmare föreskrifter om kompensation enligt denna lag.

19 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:161).

Övergångbestämmelser

1985:1027

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Den som är registrerad vid utgången av år 1985 skall senast den 27
januari 1986 lämna uppgift till riksskatteverket om sitt lager av
kassettband vid utgången av år 1985.

1990:597

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om skatt på
vissa kasettband skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Lag (1993:489).