Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien

SFS nr
1982:70
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:258

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Jugoslavien undertecknade den
18 juni 1980 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll
framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttas de
anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala
Republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet

Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken
Jugoslavien, som önskar ingå ett avtal för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som
uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på
vilket skatterna uttages. Avtalet tillämpas även på bidrag som uttages
i Jugoslavien med undantag för socialförsäkringsbidrag.

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som
utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av
inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom
överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.
Vid tillämpning av detta avtal avses med uttrycket skatter även sådana
bidrag som anges i punkt 1 i denna artikel.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

a) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri
inbegripna;

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

3) bevillningsavgiften för visa offentliga föreställningar;

4) den kommunala inkomstskatten; samt

5) den statliga förmögenhetsskatten;

(i det följande benämnd “svensk skatt”).

b) Beträffande Jugoslavien:

1) skatten och bidragen som uttages på inkomst förvärvad av
sammanslutningarna av förenad arbetskraft;

2) skatten och bidragen som uttages på personlig inkomst förvärvad
genom enskild tjänst;

3) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom
jordbruksverksamhet;

4) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom
självständig verksamhet av ekonomisk eller icke-ekonomisk art;

5) skatten på personlig inkomst förvärvad genom upphovsrätt, patent
eller tekniska förbättringar;

6) skatten på avkastning av förmögenhet eller rättighet av
förmögenhetsnatur;

7) förmögenhetsskatten;

8) skatten på medborgares sammanlagda inkomst;

9) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom
investeringar i en inhemsk sammanslutning av förenad arbetskraft för
ett s.k. blandat företag;

10) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom
investeringsarbeten;

11) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom
transport av passagerare och gods;

(i det följande benämnda “jugoslavisk skatt”).

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan
av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de
väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. I detta avtal har följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) Uttrycken “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande
staten” åsyftar den socialistiska Federala Republiken Jugoslavien
eller Konungariket Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

b) Uttrycket “person” inbegriper fysisk person samt varje slag av
juridisk person.

c) Uttrycket “bolag” åsyftar sammanslutning av förenad arbetskraft och
varje annan juridisk person som är skattskyldig samt, beträffande
Sverige, även svenskt handelsbolag.

d) Uttrycken “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den
andra avtalsslutande staten” åsyftar alltefter som sammanhanget
kräver, beträffande Jugoslavien, en sammanslutning av förenad
arbetskraft och annan självstyrande organisation eller sammanslutning,
arbetare som individuellt utför självständig verksamhet och företag
som upprättats utanför Jugoslaviens territorium och som bedrivs av
person med hemvist i Jugoslavien samt, beträffande Sverige, företag
som bedrivs av person med hemvist i Sverige.

e) Uttrycket “behörig myndighet” åsyftar:

1) beträffande Jugoslavien, federationens finanssekretariat eller
dessa befullmäktigade ombud,

2) beträffande Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade
ombud.

f) Uttrycket “medborgare” åsyftar varje fysisk person som har
medborgarskap i en avtalsslutande stat.

g) Uttrycket “internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av
fartyg eller flygplan, som används av företag som har sin verkliga
ledning i en avtalsslutande stat, utom då transporten med fartyget
eller flygplanet sker uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses varje
uttryck, som inte definierats däri, ha den betydelse som uttrycket har
enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka
avtalet tillämpas.

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist,
bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande
omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist
i båda avtalsslutande staterna, fastställs hans hemvist enligt
följande regler:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem
som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem
i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den
avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har
centrum för levnadsintressena, eller om han inte i någondera
avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans
förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han
vistas stadigvarande.

c) Om han vistas stadigvarande i båda avtalsslutande staterna eller om
han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i
den avtalsslutande stat, där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han
inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk
person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga
ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets
verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Uttrycket “fast driftställe” omfattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgång,
samt

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som
varar mer än tolv månader.

3. Uttrycket “fast driftställe” anses inte innefatta:

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för
inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets
räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för
att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar,
bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är
av förberedande eller biträdande art.

4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den
andra avtalsslutande staten — annan än en sådan oberoende
representant som avses i punkt 5 — behandlas såsom ett fast
driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna
förstnämnda stat regelbundet använder fullmakt att sluta avtal i
företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor
för företagets räkning.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget
uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av
mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid utövar sin vanliga
affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar
affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe
eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget
betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel 6

Fastighet

1. Inkomst av fastighet — vari inbegrips inkomst av jordbruk eller
skogsbruk — får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten
är belägen.

2. Uttrycket “fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt
lagstiftningen i den stat där fastigheten i fråga är belägen. Fartyg,
båtar och flygplan anses inte som fastighet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst, som
förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan
användning av fastighet.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av
fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används
vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7

Rörelse

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande
stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men
endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs — om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat — i vardera
avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av
rörelse, som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om
det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma
eller liknande slag under samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmande av inkomst, som är hänförlig till det fasta
driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta
driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets
ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den
avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller
annorstädes. Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid inte rätt
till avdrag för kostnader som är av sådant slag att avdrag inte skulle
kunnat medges om det fasta driftstället hade varit ett fristående
företag.

4. Inkomst hänförlig till ett fast driftställe skall bestämmas på
grundval av särskild redovisning hos det fasta driftstället. Om sådan
redovisning inte är tillräcklig för att bestämma det fasta
driftställets inkomst, skall denna bestämmas genom en fördelning av
företagets hela inkomst på de olika delarna. Förfarandet skall dock
vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna
artikel angivna principerna. Om det anses nödvändigt skall de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka enas om metoden för
att fördela företagets inkomst.

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av
den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg
för företagets räkning.

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas
från Jugoslavien av person med hemvist i Sverige genom hans
deltagande i ett s.k. blandat företag (joint venture) tillsammans med
ett jugoslaviskt företag.

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjö- och luftfart i
internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.

2. Om företag som bedriver sjöfart i internationell trafik har sin
verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den
avtalsslutande stat, där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon
sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare
har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i
konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som
förvärvas genom deltagande av företag i de avtalsslutande staterna i
en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell
driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar
i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa
företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla
inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas i den avtalsslutande stat, där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med
lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent
av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa
överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt
till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, vilken
enligt skattelagstiftningen i den stat, där det utdelande bolaget har
hemvist, är underkastad samma skatteregler som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om mottagaren av
utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande
bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från
den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra
någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har
hemvist i denna andra stat, och inte heller någon skatt på bolagets ej
utdelade vinst, även om utdelningen eller den ej utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast
i denna andra stat.

2. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av
värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures,
antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen
de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även
inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt
skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat, från vilken inkomsten
härrör, jämställs med inkomst av försträckning.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den
fordran på grund av vilken räntan betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person
föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld,
för vilken räntan erläggs överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte
förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slag av
belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten
att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller
vetenskapliga verk, biograffilmer samt filmer och band för television
och radio häri inbegripna, patent, varumärke, mönster eller modell,
ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för
nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller
vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den
rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

4. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan
utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person
föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erläggs,
överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller
bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6
punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är
belägen.

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar
nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom
hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke,
vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande
gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel beskattas
vinst genom överlåtelse av fartyg eller flygplan, som används i
internationell trafik, eller av lös egendom, som är hänförlig till
användningen av sådana fartyg eller flygplan, endast i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 i denna
artikel angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Fritt yrke

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig
verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, om personen i fråga vistas i denna andra
avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt
överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, oavsett om sådan
person har en stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande
stat eller ej.

3. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas
av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och
revisorer.

Artikel 15

Tjänst

1. Där inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 i detta avtal
föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom anställning,
endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra
avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas
inkomst, vilken uppbärs av person med hemvist i en avtalsslutande stat
för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den
förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under
tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under kalenderåret i fråga, och

b) ersättning betalas av eller på uppdrag av person som ej har hemvist
i den andra staten, samt

c) ersättningen inte såsom omkostnad belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning, som ifrågavarande person har i den andra
staten.

3. a) Lön som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten, om mottagaren har utfört arbetet i denna andra
stat och är en person med hemvist i denna stat som:

1) är medborgare i denna stat eller

2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

4. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört i samband med
rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

5. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört vid Jugoslaviens
Förenade Ekonomiska Representation eller Jugoslaviska Turistbyrån
beskattas endast i Jugoslavien. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas
inte beträffande svensk medborgare eller beträffande person som inte
erhöll hemvist i Sverige endast för att utföra arbetet.

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg eller flygplan i
internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige
uppbär ersättning för arbete, vilket utförs ombord på flygplan som
används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas ersättningen endast i Sverige.

Artikel 16

Ersättningar för arbete i bolagsstyrelse (styrelsearvoden)

1. Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist
i Jugoslavien erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med
hemvist i Sverige, får beskattas i Sverige.

2. Arvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i
Sverige erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i
Jugoslavien, får beskattas i Jugoslavien.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på ersättning som
någon erhåller på grund av sin sedvanliga verksamhet i ett bolag såsom
anställd, rådgivare, konsult eller liknande. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 14 respektive artikel 15.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister,
musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den
verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den
avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

2. I fall då inkomst genom personligt arbete som artist eller
idrottsman i denna egenskap utför tillfaller annan än artisten eller
idrottsmannen själv får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där
artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel
beskattas inkomst, som artist eller idrottsman med hemvist i en
avtalsslutande stat i denna egenskap förvärvar genom sin personliga
verksamhet, endast i denna stat, under förutsättning att verksamheten
utövas i den andra avtalsslutande staten inom ramen för ett program om
kulturellt eller idrottsligt utbyte som godkänts av båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 18

Pensioner

1. Pension och annan liknande ersättning beskattas endast i den
avtalsslutande stat där mottagaren av pensionen eller ersättningen har
hemvist.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas pension som
utbetalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk person över budgeten eller från
speciella fonder, endast i denna stat. Sådan pension beskattas
emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om mottagaren är
medborgare i och har hemvist i denna stat.

3. Pension, som fysisk person erhållit för arbete utfört i samband med
rörelse bedriven av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas endast i den
avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel
får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en
avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

Artikel 19

Studerande

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en
avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning
och som har — eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade —
hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den
förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller utbildning, om beloppen utbetalas
till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i
Jugoslavien, som under tillfällig vistelse i Sverige innehar
anställning i Sverige under en tidrymd av högst 100 dagar under ett
och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning
till studierna, beskattas i Sverige endast för den del av inkomsten av
anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad.
Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt
belopp av högst 4 500 svenska kronor. Belopp som enligt denna punkt är
undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för
ifrågavarande kalenderår.

3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i
Sverige, som under tillfällig vistelse i Jugoslavien innehar
anställning i Jugoslavien under en tidrymd av högst 100 dagar under
ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i
anslutning till studierna, beskattas i Jugoslavien endast för den del
av inkomsten av anställningen som för en kalendermånad överstiger den
i lag garanterade personliga inkomsten. Belopp som enligt denna punkt
är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för
ifrågavarande kalenderår.

4. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en
avtalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbildning och
som har — eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade —
hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den
förstnämnda staten för inkomst förvärvad genom arbete i denna
förstnämnda stat om ersättningen inte under något beskattningsår
överstiger 5 000 svenska kronor eller motvärdet i jugoslavisk valuta.

Skattebefrielse enligt denna punkt medges endast för den tid, som
skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller
utbildningen i fråga, men får inte i något fall avse längre tid än tre
på varandra följande år. Belopp för vilket skattefrihet medges enligt
denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande
kalenderår.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa
överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2, 3
och 4. De behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om
sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till
förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande
stat eller andra liknande omständigheter.

Artikel 20

Annan inkomst

Inkomst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat
och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas,
oavsett varifrån inkomsten härrör, endast i denna stat.

Artikel 21

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6
punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är
belägen.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till
tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös
egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt
yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

3. Fartyg och flygplan, som används i internationell trafik, samt lös
egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och
flygplan, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har
sin verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist
i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Jugoslavien skall, såvida inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder
annat, Sverige

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Jugoslavien,

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Jugoslavien.

2. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den
del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet
som får beskattas i Jugoslavien.

3. I fall då enligt jugoslavisk lag befrielse eller nedsättning
meddelats beträffande jugoslavisk skatt, som enligt artikel 7 i
avtalet kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt företag
genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i Jugoslavien, skall
vid tillämpning av punkt 1 a) och punkt 2 avräkning av jugoslavisk
skatt från svensk skatt ske som om sådan befrielse eller nedsättning
inte meddelats.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande de tio första åren
under vilka detta avtal gäller. De behöriga myndigheterna skall
överlägga med varandra i syfte att avgöra om denna period skall
utsträckas.

4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast
i Jugoslavien, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller
förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som utgör lika stor andel av hela skatten på
inkomsten respektive förmögenheten som den inkomst som förvärvats
från Jugoslavien respektive den förmögenhet som innehas där utgör av
hela inkomsten eller förmögenheten.

5. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Sverige, skall Jugoslavien, såvida inte bestämmelserna i punkt 6
föranleder annat, undantaga sådan inkomst eller förmögenhet från
beskattning. Vid beräkning av skatten på denna persons återstående
inkomst eller förmögenhet får dock den skattesats tillämpas som skulle
ha varit tillämplig om inkomsten eller förmögenheten i fråga inte
undantagits från beskattning.

6. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst, som enligt
bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Jugoslavien
från den skatt som utgår på denna persons inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst som uppburits från Sverige.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har
hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något
därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning eller därmed sammanhängande skattekrav som
medborgarna i denna andra stat under samma förhållande är eller kan
bli underkastade.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra
stat, som bedriver samma verksamhet.

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en
avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen,
skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd
eller försörjningsplikt mot familj, som medges personer med hemvist i
den föstnämnda avtalsslutande staten.

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12
punkt 4 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från
ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten vid beräkningen av beskattningsbar vinst
för sådant företag vara avdragsgill på samma villkor som motsvarande
utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid
beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara
avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med
hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i
den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon
beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av
annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna
förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5. I denna artikel avser uttrycket “beskattning” skatter av varje slag
och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i
en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som
för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande
beskattning, äger han — utan att detta påverkar hans rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning —
göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat, där han har hemvist.

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De
kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana
fall som ej omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar
anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum
inom ramen för en kommission bestående av representanter för de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta
sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och
för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas
lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den
utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i
överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall
behandlas som hemliga och får inte yppas för andra personer eller
myndigheter än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter
som omfattas av detta avtal.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning
eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra
avtalsslutande staten,

b) att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, eller
hemlighet av officiell natur eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida
mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som
enligt folkrättens allmänna regler eller föreskrifter i särskilda
överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära
befattningshavare.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna
utväxlas i Belgrad snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av
ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a) I Sverige:

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då utväxlingen äger rum eller senare, samt beträffande
förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då
utväxlingen äger rum eller senare.

b) I Jugoslavien:

Beträffande inkomst, som förvärvas eller förmögenhet som innehas under
varje kalenderår efter det då utväxlingen äger rum.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de
avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under ett
kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter
dagen för avtalets ikraftträdande — på diplomatisk väg skriftligen
uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) I Sverige:

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då uppsägning sker eller senare samt beträffande förmögenhet
som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker
eller senare.

b) I Jugoslavien:

Beträffande skatt på inkomst som förvärvas eller förmögenhet som
innehas under något kalenderår efter det då uppsägning sker.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sverige
Rolf Wirtén

För den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien
Ljubomir Drndic
Bilaga 2

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och den
Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har
undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, överenskommit om
följande bestämmelser som skall utgöra en integrerande del av
avtalet.

1. Till artikel 7

De avtalsslutande staterna förbinder sig, under förutsättning av
ömsesidighet, att inte beskatta bruttointäkter som förvärvas i en
avtalsslutande stat av person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten genom person- och godstransport, såvida inte intäkterna är
hänförliga till ett fast driftställe som personen i fråga har i den
förstnämnda staten.

2. Till artikel 11

Beskattningsregeln i denna artikel har avfattats mot bakgrund av att
ingendera av de avtalsslutande staterna vid undertecknandet av detta
avtal enligt sin lagstiftning har möjlighet att beskatta ränta som
betalas till person som saknar hemvist där. Parterna är eniga om att
upptaga förhandlingar i syfte att ändra artiklarna 11 och 22, om sådan
beskattningsmöjlighet införs i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 25 punkt 2 c)

Uttrycket “hemlighet av officiell natur” åsyftar handels-, industri-
eller yrkeshemlighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sverige

Rolf Wirtén

För den Socialistiska federala Republiken Jugoslavien

Ljubomir Drndic

Bilaga 3

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige
avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna.
Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan
sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som föreskrivs i de
svenska skatteförfattningarna skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt
eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall
den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen
som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller
domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som
strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 24 punkt 1 göra
framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos
regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige
erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke
kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några
speciella arter av inkomst — t.ex. vissa slag av periodiska understöd
— är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas bestämmelserna
i art. 20.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 21 punkterna
1–3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 21 punkt 4. Jfr även
art. 22.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Jugoslavien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera
staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna
stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt jugoslaviska
beskattningsregler anses bosatt i Jugoslavien. Vid tillämpning av
avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast
i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda
avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1
anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller
lönat svenskt konsulat i Jugoslavien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen
om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt,
skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Jugoslavien,
såvitt fråga är om jugoslavisk beskickning eller lönat jugoslaviskt
konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan
beskattning se dock art. 23 punk 5.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet
i vissa fall som inkomst av rörelse /jfr bl.a. 27 §
kommunalskattelagen (1928:370)/. Inkomst som omfattas av art. 6
beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen.
Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för
nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, stenbrott eller annan
naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket “fast driftställe”
anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse
från fast driftställe i Jugoslavien, får den till driftstället
hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1.
Detsamma gäller inkomst som förvärvas från Jugoslavien av person med
hemvist i Sverige genom deltagande i ett s.k. blandat företag (joint
venture) tillsammans med ett jugoslaviskt företag. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 22.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i
Jugoslavien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt
art. 7 punkterna 2–5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas
i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta
driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att
inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna
principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna
omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns
särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas
enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga
ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan kocernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske
enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Jugoslavien,
skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet
redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, beräknas svensk skatt
på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för jugoslavisk skatt. Avdrag
medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på
skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts
enligt art. 22 punkt 1 genom avräkning av jugoslavisk skatt som
uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den jugoslaviska skatten får därvid
inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 %
av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, tillämpas art. 7.
Utdelningen skall i detta fall beskattas i Sverige men jugoslavisk
skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22
punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 22.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller
juridisk person med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är
hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15
% eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens
bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i
sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 %
eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens
bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning
från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen
anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande
myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i
skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om mottagaren av utdelningen har fast driftställe i Sverige och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det
fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan
angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 2.

2. Ränta, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast
driftställe, som mottagaren av räntan har i Jugoslavien, får räntan
beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk skatt på räntan avräknas i
sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga
om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 22.

3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person
med hemvist i Jugoslavien, kan enligt gällande skatteförfattningar
inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta
som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra
till inkomst av rörelse /jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 §
kommunalskattelagen (1928:370)/, beskattas räntan i Sverige, under
förutsättning att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt
samband med fast driftställe som mottagaren av räntan har i Sverige
(art. 11 punkt 3).

till art. 12

Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2
gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn har i
Jugoslavien, får royaltyn beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk
skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten
enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person
med hemvist i Jugoslavien, beskattas i Sverige endast under
förutsättning att den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn
äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn
har i Sverige (art. 12 punkt 3). Är detta fallet, beskattas royaltyn
enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till
53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien
förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här (art.
13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig
avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med
hemvist i Jugoslavien har här (art. 13 punkt 2). Motsvarande gäller i
fråga om lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande
av fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Sverige.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med
hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får
jugoslavisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade
egendomen utgörs av fastighet i Jugoslavien. Motsvarande gäller enligt
art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe
som inkomsttagaren har i Jugoslavien, eller lös egendom som ingår i
stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke vilken
inkomsttagaren har i Jugoslavien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt artikel 22 punkt
1 genom avräkning av den jugoslaviska skatt som i enlighet med
bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 14

1. Vad som förstås med “fritt yrke” exemplifieras i art. 14 punkt 3.

2. Inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig
verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige
har hemvist. Utövas verksamheten under mer än 183 dagar under
kalenderåret i fråga i den andra staten, får inkomsten emellertid
beskattas i denna andra stat.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller
därmed jämförlig självständig verksamhet i Jugoslavien vid vistelse
eller vistelser där som sammanlagt överstiger 183 dagar under
kalenderåret, får inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt
på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 22
punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 22.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän,
skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas
i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i
art. 15 punkterna 2 och 6, art. 16 och art. 19.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

Lön som utbetalas av någon av staterna, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt art. 15
punkt 3 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har
arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat,
beskattas emellertid ersättningen enligt art. 15 punkt 3 b) endast i
den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte erhöll
hemvist där endast för att utföra arbetet. Lön, som utbetalas för
arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande
stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter,
beskattas som inkomst av enskild tjänst (art. 15 punkt 4).

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i
Jugoslavien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt
gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person
med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Jugoslavien, får
inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på inkomsten
avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där
verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i
den stat där artisten eller idrotsmannen utför arbetet, även om
ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos
vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv.
Bestämmelserna i art. 17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som
avses i art. 17 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid
tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 §
första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket
b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst och annan liknande ersättning
beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt
1).

Pension, som utbetalas av en av staterna, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas enligt art. 18
punkt 2 i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är
medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas
emellertid sådan pension endast i denna stat. Vidare beskattas
pension, som utbetalas för arbete utfört i samband med rörelse som
bedrivits av en av staterna, dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist
(art. 18 punkt 3).

Pension och annan utbetalning enligt svensk
socialförsäkringslagtiftning till person med hemvist i Jugoslavien får
enligt art. 18 punkt 4 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt
jugoslavisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för
sådan utbetalning men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den
svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 22.

till art. 22

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i
fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten
eller förmögenheten kan beskattas även i Jugoslavien, medges lättnad
vid den jugoslaviska beskattningen enligt art. 22 punkterna 5 och 6.

2. Inkomst från Jugoslavien, som uppbärs av person med hemvist i
Sverige, medtas vid taxering i Sverige. Likaså medtas
förmögenhetstillgång, som är belägen i Jugoslavien, vid taxering till
svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller
förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 22 punkterna 1 och
2, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag
för jugoslavisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig
ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda
beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 22 punkt 1 ett belopp
motsvarande den jugoslaviska skatt som belöper på inkomsten.
Beträffande storleken av jugoslavisk skatt på utdelning hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 10. Har jugoslavisk skatt enligt avtalet
tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Jugoslavien,
iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Har befrielse eller nedsättning medgivits i fråga om jugoslavisk skatt
som enligt art. 7 kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt
företag genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i
Jugoslavien, skall på grund av föreskriften i art. 22 punkt 3 från den
svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den
jugoslaviska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller
nedsättning inte hade medgivits.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete
bevis eller annan utredning om den jugoslaviska skatt som har påförts
inkomsten eller som skulle ha påförts denna om skattebefrielse eller
skattenedsättning som avses i föregående stycke inte hade medgivits.

Avräkning av jugoslavisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande
högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid
tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Jugoslavien
belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten
— efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt
anses belöpa på inkomst från Jugoslavien till så stor andel som
inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den
skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall
taxeras i samma kommun som inkomsten från Jugoslavien.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår
ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper
på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska
kronor av den jugoslaviska skatten på inkomsten och ange att avräkning
skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de
svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet
i Jugoslavien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas
belöpa jugoslavisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla
kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare
uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000
kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna
avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade
inkomsten blir sålunda (9 500+90 000-10 000=) 89 500 kronor. I
deklarationen antecknas: “Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet
med Jugoslavien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av
den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och
9 500
99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första
hand från den statliga inkomstskatten.”

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt
gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av jugoslavisk
skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8
punkt 1, art. 13 punkt 3, art. 15 punkterna 3 a) och 5 eller art. 18
punkt 2 skall beskattas endast i Jugoslavien, medtas inkomsten vid
taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i
vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med
ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en
proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet
skall beskattas endast i Jugoslavien. Motsvarande gäller i fråga om
förmögenhet som enligt art. 21 punkt 3 skall beskattas endast i
Jugoslavien.

Exempel: En jugoslavisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär
pension från jugoslaviska staten med ett belopp som efter avdrag för
kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i
Sverige skattepliktiga nettointäkter och inkomster av andra
förvärvskällor med 50 000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och
grundavdrag med 4 500 kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara
inkomsten blir statligt (10 050+50 000-4 500=) 55 500 kronor och
kommunalt (10 050+50 000-4 500-7 500=) 48 000 kronor, sedan avrundning
skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara
inkomsten ha blivit statligt (50 000-4 500=) 45 500 kronor och
kommunalt (50 000-4 500-7 500=) 38 000 kronor. Den statliga och
kommunala inkomstskatten, beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor,
nedsätts med
55 500-45 500 resp. 48 000-38 000
55 500 48 000 .

I fall som nu nämnts skall texeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i
skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Jugoslavien inte får påföras
förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från
regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig
förmögenhetsskatt.