Förordning (1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.

SFS nr
1982:702
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:635

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan stöd lämnas till

1. den som efter den 30 juni 1982 börjar ägna sig åt jordbruk och därvid
förvärvar eller arrenderar ett jordbruksföretag (etableringsstöd),

2. den som under åren 1975 – 1980 har startat ett jordbruksföretag eller
under samma tid har gjort större investeringar i fast egendom som är
avsedd för jordbruksdriften (tillfälligt räntestöd).

Stöd lämnas endast i mån av tillgång på medel inom ramen för
jordbruksprisregleringen.

2 § Stöd lämnas endast till sådana företag som uppfyller de allmänna
förutsättningarna för statligt stöd enligt förordningen (1978:250) om
statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att stöd lämnas
även om inte villkoren i första stycket är uppfyllda.

3 § Stöd lämnas i form av lån.

Etableringsstöd

4 § Lån lämnas under en tid av åtta år efter det låntagaren började ägna
sig åt jordbruk med den del av företagets årliga räntekostnader för
godkänd skuld som överstiger

10 procent de första fem åren,

11 procent de därefter följande två åren och

12 procent det åttonde året.

Godkänd skuld får omfatta låntagarens räntebärande skulder för
fastighetsförvärvet, inventarier och driftskapital.

5 § Lån lämnas med lägst 4 000 och högst 75 000 kronor om året för samma
företag.

6 § Efter utgången av den lånetid som anges i 4 § första stycket skrivs
den del av lånen av som avser inventarier och driftskapital.

Den del av lånen som avser fastighetsförvärvet skall återbetalas inom
två år efter utgången av den lånetid som anges i 4 § första stycket. För
lån som tas upp för återbetalning får statlig garanti lämnas. För sådan
garanti gäller bestämmelserna i förordningen (1978:250) om statligt stöd
till jordbrukets rationalisering.

7 § Lån lämnas inte om sökanden med hänsyn till sin ekonomiska ställning
och kreditmöjligheter bedöms ha möjlighet att börja ägna sig åt jordbruk
på skäliga villkor utan lån.

Tillfälligt räntestöd

8 § Lån får lämnas den som till följd av sådan åtgärd som avses i 1 § 2
har likviditetsproblem på grund av en i förhållande till tillgångarna
hög skuldsättning.

Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att lån lämnas
även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda.

9 § Lån får lämnas för åren 1982–1985.

Ett lån får motsvara högst den godkända räntekostnaden efter avdrag för

1. ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1982 utgör 11
procent av godkänd skuld,

2. ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1983 utgör 11,5
procent och 1984 12 procent av godkänd skuld, om företaget har startats
eller gjort större investeringar under åren 1975–1977,

3. ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1983 utgör 11
procent, 1984 11,5 procent och 1985 12 procent av godkänd skuld, om
företaget har startats eller gjort större investeringar under åren
1978–1980.

I de områden som omfattas av det regionala rationaliseringsstödet enligt
förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering får för 1985 lån lämnas med ett belopp som motsvarar
högst den godkända räntekostnaden efter avdrag för ett belopp om 4 000
kronor samt ett belopp som utgör 12 procent av godkänd skuld, om
företaget har startats eller gjort större investeringar under åren
1975–1977, och 11,5 procent av godkänd skuld, om företaget har startats
eller gjort större investeringar under åren 1978–1980.

Lån får för varje år lämnas med högst 75 000 kronor till samma företag.
Förordning (1985:646).

10 § Ett lån som uppgår till högst 5 000 kronor får skrivas av
omedelbart. Övriga lån skrivs av den 31 december 1990 med 50 procent av
lånebeloppet, dock lägst 5 000 och högst 30 000 kronor. Förordning
(1988:635).

11 § Ett lån är amorterings- och räntefritt fram till tidpunkten för
avskrivningen. Återstående del av lånet skall därefter återbetalas inom
tio år och löpa med en ränta som motsvarar bottenlåneräntan för bunden
fastighetskredit.

Övriga bestämmelser

12 § Ett lån skall förenas med de villkor som behövs för att syftet med
stödet skall uppnås.

13 § Ett lån får sägas upp om

1. lånet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter
från låntagaren,

2. låntagaren försummar att betala ränta eller amortering,

3. låntagaren i övrigt bryter mot villkor eller andra föreskrifter som
gäller för lånet,

4. det i övrigt inträffar omständigheter som leder till att låntagaren
med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar
lånet.

14 § Frågor om lån prövas av lantbruksnämnden.

Ansökan om tillfälligt räntestöd skall ha kommit in till nämnden senast
den 30 september det år stödet avser, om inte lantbruksstyrelsen på
grund av särskilda skäl medger att ansökan får göras senare.

15 § Lantbruksstyrelsen får biträda ackord eller annars efterge fordran
som har uppkommit på grund av denna förordning.

16 § Lantbruksnämndens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen
genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

17 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
lantbruksstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.