Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

SFS nr
1982:709
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1311

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Ungern
undertecknade den 12 oktober 1981 skall tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna
lag.

2 § Avtalet skall tillämpas endast i den mån det medför
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för
honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om
rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall
göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i
nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1311).

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns
regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns regering
har, med beaktande av de principer som framlagts i den europeiska
säkerhets- och samarbetskonferensens slutdokument och föranledda av
önskan att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet, ingått följande avtal:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som
påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters
räkning, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som
utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av
inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom
överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas,
är:

a) i Folkrepubliken Ungern:

1) inkomstskatterna;

2) vinstskatterna;

3) den särskilda bolagsskatten;

4) byggnadsskatten;

5) byggnadsvärdeskatten;

6) markskatten;

7) bidraget till kommunal utveckling;

8) skatten på utdelning och vinstdistribution från rörelsedrivande
bolag;

(i det följande benämnda “ungersk skatt”).

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri
inbegripna;

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

3) bevillingsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

4) den kommunala inkomstskatten; samt

5) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda “svensk skatt”).

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs i endera
avtalsslutande staten vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall varje år meddela varandra de väsentliga
ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) “Folkrepubliken Ungern” åsyftar, när det används i geografisk
mening, Folkrepubliken Ungerns territorium;

b) “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför
Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt
svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger
utöva sina rättgiheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet
av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag;

c) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

d) “bolag” åsyftar juridisk person eller annan som i beskattnings
hänseende behandlas såsom juridisk person;

e) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) “internationell trafik” åsyftar transport med fartyg, luftfartyg
eller landsvägsfordon som används av företag som har sin verkliga
ledning i en avtalsslutande stat utom då fartyget, luftfartyget eller
fordonet används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande
staten;

g) “medborgare” åsyftar:

1) fysiska personer som är medborgare i en avtalsslutande stat;

2) juridiska personer och andra sammanslutningar som bildats enligt
den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

h) “behörig myndighet” åsyftar:

1) i Folkrepubliken Ungern, finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud;

2) i Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida
inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats
i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens
lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats
för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet
belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har ett hem som
stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i
båda staterna, anses han ha hemvist i den stat i vilken han har
centrum för sina levnadsintressen.

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har ett hem som
stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat
där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som inte är fysisk
person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken
ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete utgör
fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för
företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller
biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)-e), under
förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt
6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat
har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i
företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat beträffande varje
verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock
inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en
stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe
eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget
utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk)
belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

2. Uttrycket “fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.
Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande
och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i civilrätten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa
eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast
egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som
används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande
stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i denna andra stat, men endast så stor
del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera
avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna
utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om
utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för
företaget eller att varor levereras till det fasta driftstället för
att användas av detta.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Internationella transporter

1. Inkomst av sjöfart, luftfart eller landsvägstransport i
internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.

2. Om företag, som bedriver sjöfart i internationell trafik, har sin
verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen belägen i den
avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon
sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare
har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas
genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 3 och 4 tillämpas även om företaget
har en agentur i den andra staten för varu- eller persontransporter.
Detta gäller emellertid endast verksamhet som har direkt samband med
sjöfart, luftfart och landsvägstransport eller därmed sammanhängande
verksamhet av biträdande art.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager
i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa
företags kapital, iakttages följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all
inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat
beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i
den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse
därmed i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de
villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda
staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts
för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttages övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till
utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till
utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt
behärskar minst 25 procent av de utbetalande bolagets kapital;

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte
är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra
andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det
utdelande bolaget har hemvist i skattehänseende behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med
hemvist i Folkrepubliken Ungern till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen enligt svensk lag
skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade varit
svenska bolag.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst
från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och
ej heller beskatta bolagets inte utdelade vinst, även om utdelningen
eller den inte utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast
i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

2. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller
inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats
av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri
inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana
värdepapper, obligationer eller debentures.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till
räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan
utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och
annan person föranleder att räntebeloppet, med hänsyn till den skuld
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan, om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till
royaltyn.

2. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slag av
betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller
vetenskapligt verk (biograffilm samt film och inspelade band för
televisions- eller radiosändning häri inbegripna), patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja
industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till
royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda
och annan person föranleder att royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn, om sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande staten, samt vinst genom
överlåtelse av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag, vars
tillgångar huvudsakligen utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som ingår i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma
gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för
sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av fartyg, luftfartyg eller
landsvägsfordon som används i internationell trafik eller lös egendom
som är hänförlig till användningen av sådana fartyg, luftfartyg eller
fordon beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har
sin verkliga ledning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i
punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat, om han inte i den andra avtalsslutande
staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans
förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande
anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så
stor del därav som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare,
advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder
annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra
avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda
staten, om:

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga,
och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte
har hemvist i denna andra stat, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i denna andra stat.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg, luftfartyg eller
landsvägsfordon i internationell trafik, beskattas i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person
med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord
på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfarts
konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten
endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och andra liknande ersättningar, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin
personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman
utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen
själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksam
heten, om personen i fråga direkt eller indirekt kontrolleras av
artisten eller idrottsmannen.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall
inkomst, som förvärvas genom sådan verksamhet som avses i punkt 1
vilken utövas i en avtalsslutande stat, vara undantagen från
beskattning i denna stat, om verksamheten utövas inom ramen för ett
kulturavtal mellan de avtalsslutande staterna eller om denna
huvudsakligen finansieras av allmänna medel i den andra avtalsslutande
staten.

Artikel 18

Pensioner

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, får
pensioner och andra liknande ersättningar på grund av tidigare
anställning, livräntor eller utbetalningar enligt socialförsäkrings
lagstiftningen som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande
stat beskattas i den avtalsslutande stat varifrån ersättningen
härrör.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person
på grund av arbete som utförs i denna stats eller dess lokala
myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i
fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en
avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person
på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala
myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning
och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med
affärsverksamhet eller tillverkning som bedrivs av en avtalsslutande
stat eller dess lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

1. Belopp, vilka studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant,
eller praktikant inom tekniskt yrke eller inom jordbruk eller
skogsbruk, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande
stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i
den förstnämnda avtalslutande staten uteslutande för sin undervisning
eller utbildning, erhåller för sitt uppehälle, sin utbildning eller
undervisning beskattas inte i denna stat, under förutsättning att
beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna stat.
Stipendium som sådan studerande erhåller för heltidsstudier vid
universitet eller annan inrättning för högre utbildning eller inkomst
som sådan praktikant erhåller för sin praktikanttjänstgöring,
beskattas inte i den avtalsslutande stat där han vistas.

2. Studerande vid universitet eller annan inrättning för undervisning
i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra
avtalsslutande staten innehar anställning i denna andra stat under en
tidrymd av högst 100 dagar under ett kalenderår för att erhålla
praktisk erfarenhet i samband med studierna, beskattas i denna andra
stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1
500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i ungersk
valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett
sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor per kalenderår eller
motvärdet i ungersk valuta. Belopp som är skattefritt enligt denna
punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

3. De behöriga myndigheterna kan träffa överenskommelse om sådan
ändring av de i punkt 2 i denna artikel angivna beloppen som finnes
skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning
i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas
endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag
för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom på grund av vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6,
vilken innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och är
belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som ingår i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, som är hänförlig
till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksam
het, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av fartyg, luftfartyg och landsvägsfordon som
används i internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig
till användningen av sådana fartyg, luftfartyg och fordon, beskattas
endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga
ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Folkrepubliken Ungern undviks dubbelbeskattning på följande
sätt:

a) Om person med hemvist i Folkrepubliken Ungern förvärvar inkomst
eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, skall Folkrepubliken Ungern, såvida inte
bestämmelserna i punkterna b) och c) föranleder annat, undantaga sådan
inkomst eller förmögenhet från skatt.

b) Om person med hemvist i Folkrepubliken Ungern förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall
Folkrepubliken Ungern från skatten på denna persons inkomst avräkna
ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige.
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den från Sverige
uppburna inkomsten.

c) Om inkomst som förvärvas eller förmögenhet som innehas av person
med hemvist i Folkrepubliken Ungern enligt bestämmelser i avtalet är
undantagen från skatt i Folkrepubliken Ungern, får Folkrepubliken
Ungern likväl vid bestämmandet av skatten på denna persons återstående
inkomst eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som
undantagits från skatt.

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Folkrepubliken Ungern, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i
punkt b) nedan eller i artikel 10 punkt 4 föranleder annat,

1) från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som betalats i Folkrepubliken Ungern;

2) från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i Folkrepubliken
Ungern.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i någotdera fallet överstiga
den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet
som får beskattas i Folkrepubliken Ungern.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet, som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i
Folkrepubliken Ungern, får Sverige inräkna inkomsten eller
förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på
inkomsten eller förmögenheten avdraga den del av inkomstskatten
respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som
uppburits från Folkrepubliken Ungern eller den förmögenhet som innehas
där.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan
hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även
på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra
stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses
inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag
vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med
hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och
annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda
staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat
har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i
den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda
staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna
i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda
staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att
medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, kan
han – utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning – framlägga
saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i
den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas
inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal.

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som
träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De
kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som
inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar
anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum
inom en kommission som består av representanter för de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta
sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna
i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning
i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på
grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma
sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri
inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger
åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De
får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsav
göranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande
staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen
eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra
avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Personer som tillhör beskickningar eller konsulat

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier i beskatt
ningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer personer som
tillhör beskickningar eller konsulat.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staternas regeringar skall meddela varandra när
erforderliga konstitutionella åtgärder vidtagits för att avtalet skall
träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft sextio dagar efter dagen för det sista av de
i punkt 1 angivna meddelandena och dess bestämmelser tillämpas:

a) beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter det
år då avtalet träder i kraft eller senare;

b) beträffande förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast
efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Ungern för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, som
undertecknades i Budapest den 17 juni 1936, skall upphöra att gälla
med ikraftträdandet av förevarande avtal och skall därefter inte
längre tillämpas beträffande inkomst och förmögenhet på vilka detta
avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2 i denna
artikel.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de
avtalsslutande staternas regeringar äger att – senast den 30 juni
under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem
år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg
skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande statens
regering.

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande
inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter det år då sådan
uppsägning sker eller senare samt beträffande förmögenhet som taxeras
andra kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina
sigill.

Som skedde i Stockholm den 12 oktober 1981 i två exemplar på engelska
språket.

PROTOKOLL

Vid undertecknandet idag av avtalet mellan Folkrepubliken Ungerns
regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbel
beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har
undertecknade överenskommit om följande bestämmelser som skall utgöra
en integrerande del av avtalet.

1. Till artikel 2 punkt 3

De för närvarande utgående ungerska inkomstskatterna som avses i
artikel 2 punkt 3 a) 1) i avtalet är:

a) den allmänna inkomstskatten

b) inkomstskatten för personer som bedriver intellektuell verksamhet;
samt

c) inkomstskatten för hushålls- och stödjordbruk.

De för närvarande utgående ungerska vinstskatterna som avses i artikel
2 punkt 3 a) 2) i avtalet är:

a) bolagsskatten

b) vinstskatten för statliga företag

2. Till artikel 5 punkt 1

Med uttrycket “plats för affärsverksamhet” avses också plats för
tillverkning.

3. Till artikel 10 punkt 2 a)

Ekonomiska föreningar med utländska delägare kan upprättas i
Folkrepubliken Ungern också i form av handelsbolag med obegränsad
ansvarighet. Om sådan förening upprättas i denna form, tillämpas
bestämmelserna i artikel 10 i motsvarande mån beträffande utdelning
från föreningen.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 12 oktober 1981 i två exemplar på engelska
språket.