Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.

SFS nr
1982:71
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:258

Kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien

1 § Utgår enligt förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Jugoslavien kupongskatt efter lägre skattesats än
enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av
utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda
förordningen.

Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen bereds
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av
kupongskatt eller är det i annat fall inte uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålls sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som
förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen
(1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 §
kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter
enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av jugoslavisk myndighet
eller bank i Jugoslavien att den utdelningsberättigade har hemvist i
Jugoslavien.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Jugoslavien, restitueras det för högt uttagna
beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution görs skriftligen av den utdelningsberät
tigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket
före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid
ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda
kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för
nedsättning av kupongskatten.

6 § Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution överklagas i den
ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Jugoslavien

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 i avtalet
görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan görs hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tas till
beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen
detta år avslutats, hos den domstol som har att uppta besvär över
nämnda taxering. Ansökan görs dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Beslut som avses i 7 § överklagas i den ordning som anges i
taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).