Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)

SFS nr
1982:728
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1982-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:2044
Upphävd
2011-04-01

1 § Försäkringsrörelselagen (1982:713) och denna lag träder i kraft
den 1 januari 1983. Bestämmelserna i 14 § andra stycket och 20 § denna
lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt
uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2 § Genom försäkringsrörelselagen (1982:713) upphävs

1. lagen (1948:433) om försäkringsrörelse,

2. lagen (1948:434) angående införande av den nya lagen om
försäkringsrörelse.

3 § Om det i lagar eller andra författningar förekommer hänvisningar
till föreskrifter som ersatts genom bestämmelser i
försäkringsrörelselagen (1982:713) eller denna lag, skall i stället de
nya bestämmelserna tillämpas.

4 § För försäkringsbolag som registrerats före den 1 januari 1983
gäller försäkringsrörelselagen (1982:713) med de undantag som anges i
denna lag.

Koncession som är gällande vid försäkringsrörelselagens (1982:713)
ikraftträdande skall därefter anses gälla som om den meddelats med
stöd av den lagen.

De avvikelser och undantag från bestämmelser i lagen (1948:433) om
försäkringsrörelse som har medgetts skall efter ikraftträdandet av
försäkringsrörelselagen (1982:713) avse motsvarande bestämmelser i den
lagen.

5 § För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestämmelserna
i försäkringsrörelselagen (1982:713) om ömsesidiga försäkringsbolag i
tillämpliga delar. Kontorets delägare skall dock inte på grund härav
få större ansvar för kontorets förpliktelser än de hade före den 1
januari 1904.

6 § Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till
teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 10 § 1 mom. tredje
stycket andra meningen lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, skall
bestämmelsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare
föreskrivet maximikapital.

7 § Om det vid ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (1982:713)
föreskrivs i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning att röstvärdet
för varje aktie är på visst sätt lägre ju flera aktier den röstande
företräder, får bolagsstämman
i anslutning till att den fattar beslut som medför eller kan medföra
ändring av antalet aktier i bolaget – i enlighet med 9 kap. 13 §
första stycket samma lag besluta att ändra bolagsordningen så att det
antal aktier varje röstande företräder ger samma relativa röstandel
som tidigare. Kallelse till en sådan bolagsstämma sker enligt
bolagsordningen.

8 § Den som innehar ett aktiebrev på vilket bolaget har antecknat att
han är införd i aktieboken som ägare är, även om införandet skett före
utgången av år 1982, likställd med den som enligt 13 § andra stycket
lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet
gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

9 § Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats
före utgången av år 1982, samt talan mot sådana beslut sker enligt
lagen (1948:433) om försäkringsrörelse om något annat inte följer av
20 §.

10 § Har styrelsen före utgången av år 1982 beslutat om nyemission,
skall nyemissionen ske enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

11 § Bestämmelserna i 4 kap. 19 § försäkringsrörelselagen (1982:713)
skall även tillämpas på fondaktier som givits ut före den 1 januari
1983. Anmaningar får dock ske tidigast efter utgången av år 1984.

12 § Om det före utgången av år 1982 har vidtagits åtgärder för att
verkställa en nedsättning av aktiekapitalet enligt 60 § lagen
(1948:433) om försäkringsrörelse, får nedsättningen verkställas och
registreras enligt nämnda lag.

13 § Den styrelseledamot eller verkställande direktör som tillträtt
före utgången av år 1982, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap.
6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) snarast efter denna tidpunkt.

14 § Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första och fjärde styckena samt 5 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall tillämpas från och med den
första ordnarie bolagsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande.
Intill dess skall i stället motsvarande äldre bestämmelser tillämpas.

Beslut enligt 10 kap. 4 § tredje stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) får meddelas före den 1 januari 1983.

Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan för deltagande
i bolagsstämma, får bestämmelsen tillämpas intill dess beslut om
bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9
kap. 1 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) har
registrerats. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman
hålls före utgången av år 1983.

15 § Årsredovisningen och koncernredovisningen skall från och med
räkenskapsåret 1983 upprättas enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713). I koncernredovisningen för räkenskapsåret 1983 behöver ej
medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 1982.

Beslut om vinstutdelning och annan användning av försäkringsbolagets
egendom som avser räkenskapsåret 1982 skall fattas enligt lagen
(1948:433) om försäkringsrörelse.

16 § I livförsäkringsbolag skall utjämningsfonden enligt 266 § och
säkerhetsfonden enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse
överföras till återbäringsfond enligt 12 kap. 5 §
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Om det i ett livförsäkringsbolag finns en reservfond skall denna
överföras till återbäringsfonden eller, efter tillstånd av
försäkringsinspektionen, till någon annan fond.

17 § Redovisar ett skadeförsäkringsbolag säkerhetsfond enligt 271 §
lagen (1948:433) om försäkringsrörelse skall denna överföras till
reserv som regeringen eller efter regeringens bemyndigande
försäkringsinspektionen föreskriver.

18 § Om det i ett livförsäkringsbolag finns en dispositionsfond avsatt
inom livförsäkringsrörelsen skall denna överföras till
återbäringsfonden eller nedsättas. Dispositionsfonden skall vara
avvecklad senast vid utgången av år 1987.

Om det uppkommer en förlust på livförsäkringsrörelsen innan
dispositionsfonden har avvecklats skall förlusten i första hand täckas
genom att dispositionsfonden minskas.

19 § Likvidation skall genomföras enligt lagen (1948:433) om
försäkringsrörelse om likvidatorerna utsetts före utgången av år 1982.

20 § Före utgången av år 1982 kan beslut om ändringar i
bolagsordningen så att denna överensstämmer med
försäkringsrörelselagen (1982:713) fattas enligt 9 kap. 14 eller 16 §
nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1
januari 1983.

21 § Om bolagsordningen efter utgången av år 1982 strider mot
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall styrelsen utan dröjsmål lägga
fram förslag till bolagsstämman om ändringar av bolagsordningen så att
den överensstämmer med lagen.

Om grunderna efter utgången av år 1982 strider mot
försäkringsrörelselagen (1982:713), skall styrelsen genast besluta om
ändring av dessa.

22 § Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad
aktiehantering före utgången av år 1982 beslutat att nämnda lag skall
tillämpas på bolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt
bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713). Styrelsen skall
dock utan dröjsmål lägga fram förslag till bolagsstämman om att i
bolagsordningen ta in förbehåll som avses i 3 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (1982:713).

23 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som registrerats före
ikraftträdandet av lagen (1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte
innehålla orden */kurs/ ömsesidigt*/slut kurs/ eller */kurs/
försäkring.*/slut kurs/ .