Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster

SFS nr
1982:74
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1982-02-18
Författningen har upphävts genom
SFS1989:84
Upphävd
1989-07-01

1 § För att bereda studerande erfarenheter som avses i 2 § andra
stycket förordningen (1884:13 s. 2) om prästexamen får domkapitlen
förordna studerande vid universitet att under sammanlagt högst tre
månader vara praktikanter i kyrkligt församlingsarbete. Förordning
(1985:422).

2 § Domkapitlen skall förordna en församlingspräst att vara handledare
för praktikanten under förpraktiken.

3 § Kostnaderna för arvoden till praktikanter och ersättning till
handledare skall bestridas ur kyrkofonden.