Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

SFS nr
1982:751
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1982-07-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:840
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:926

1 § I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till
kollektivavtal där det i fråga om anställnings- och arbetsvillkor för
dem som anvisats statliga ungdomsplatser har överenskommits följande.

1. Ungdomsplatserna på en arbetsplats vid en myndighet får besättas
först efter det att myndigheten och berörd lokal
arbetstagarorganisation har fört lokal förhandling i fråga om antalet
ungdomsplatser, lämpliga arbetsuppgifter till ungdomarna och tider
under vilka platserna bör stå till förfogande.

2. Har central förhandling påkallats, tillämpas vad som nu sagts
om myndigheter och lokal arbetstagarorganisation i stället på
statens arbetsgivarverk och berörd central arbetstagarorganisation.

2 § Har upphävts genom förordning (2004:926).

3 § Om det av protokollet från en lokal eller central förhandling
framgår att parterna har gemensam uppfattning i de frågor som angetts
i 1 §, skall protokollet ges samma verkan som en överenskommelse
enligt 17 § andra stycket förordningen (1983:583) om statsbidrag till
uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. Förordning (1983:689).

4 § Om parterna vid en central förhandling har stannat i olika
meningar, skall inga ungdomsplatser besättas på den arbetsplats
vid myndigheten som förhandlingen har avsett.