Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

SFS nr
1982:764
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:307

1 § I denna lag ges bestämmelser om vissa anställningar som
läkare vid sådana enheter inom landstingens hälso- och sjukvård
som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen
(upplåtna enheter).

Vad som sägs om landstingens hälso- och sjukvård gäller också
den hälso- och sjukvård som anordnas av kommuner som inte ingår
i ett landsting. Lag (2006:307).

2 § har upphävts genom lag (1990:641).

3 § I 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser
bl.a. om att en anställning som lärare vid en högskola kan vara
förenad med en anställning som specialistutbildad läkare.
Lag (1997:798).

4 § Vid upplåtna enheter skall det i skälig omfattning finnas
läkare med specialistkompetens som tjänstgör för en begränsad
tid. En sådan läkare får anställas tills vidare för en tid av
högst sex år. Lag (1997:798).

5 § Varje läkare som är anställd vid en upplåten enhet är
skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande.

Specialistutbildad läkare anställd vid enheten är, i den mån
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och
sjukvården medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde
ombesörja den undervisning och den examination som behövs för
att högskoleutbildning för läkarexamen skall kunna bedrivas på
ett ändamålsenligt sätt. Lag (2006:307).

6 § Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda i hälso-
och sjukvården. Lag (1990:641).

Övergångsbestämmelser

1990:641

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

De som vid ikraftträdandet innehar tjänster som kliniska amanuenser får
biträda i hälso- och sjukvården så länge de innehar sådana tjänster.