Förordning (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården

SFS nr
1982:772
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:920
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1291

1 § Om en patient i samband med vård, behandling eller
undersökning inom ett landstings eller en kommuns hälso- och
sjukvård eller inom annan hälso- och sjukvård, som en legitimerad
yrkesutövare svarar för, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas
av allvarlig skada eller sjukdom skall anmälan snarast göras till
Socialstyrelsen. Förordning (1994:1291).

2 § Landstinget, kommunen respektive den legitimerade
yrkesutövaren ansvarar för att anmälan enligt 1 § görs och för att
alla de uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen i
ärendet lämnas till Socialstyrelsen.

Landstinget och kommunen skall lämna uppgift till Socialstyrelsen
om vilka som svarar för att anmälningsskyldigheten fullgörs.
Förordning (1994:1291).

3 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om hur
anmälningsskyldigheten skall fullgöras. Styrelsen får också medge
undantag från anmälningsskyldigheten. Förordning (1991:1479).