Förordning (1982:784) om statligt rederistöd

SFS nr
1982:784
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS1992:913
Upphävd
1992-07-01

1 § Statligt stöd enligt denna förordning, rederistöd, kan beviljas
svenska rederiföretag som äger fartyg registrerade i Sverige eller, om
det finns särskilda skäl, svenska rederiföretag som driver i utlandet
registrerade fartyg som hyrts in i huvudsak obemannade. Stödet kan ges
som konsolideringsstöd och som utvecklingsstöd.

Med rederiföretag avses fysisk eller juridisk person som driver
rederirörelse eller äger fartyg samt partrederi och delägare i sådant
rederi.

2 § Frågor om rederistöd prövas av nämnden för rederistöd.

3 § Konsolideringsstöd kan ges till ett rederiföretag vars rederi
verksamhet efter skäliga avskrivningar men före bokslutsdispositioner
och skatt (rederiresultat) visar underskott. Stödet skall grundas på
resultat för räkenskapsår som börjar under åren 1982 – 1985.

4 § Utvecklingsstöd kan ges för förvärv av svenskt fartyg eller andel
i sådant fartyg. Som förutsättning gäller dock att kontrakt tecknats
efter den 1 maj 1982 och att leverans skall ske senast under det
räkenskapsår som slutar under år 1992. Detsamma gäller i fråga om
delägare i partrederi för förvärv av andel i annat svenskt fartyg.

Som förvärv av fartyg får även godtas ombyggnad eller reparation av
rederiföretaget tillhörigt fartyg.

Utvecklingsstöd kan inte medges om rederiresultatet – i förekommande
fall med tillägg av konsolideringsstöd – är negativt.

5 § Utvecklingsstöd medges endast i den mån fartygsförvärvet medför
att värdet av rederiföretagets fartyg blir större än motsvarande värde
såväl ett år före anskaffningen som enligt den balansräkning som
fastställts närmast före den 1 maj 1982.

6 § I ansökan om rederistöd skall rederiföretaget redovisa genomförda
eller planerade rationaliseringsåtgärder i rederiverksamheten.

7 § Till grund för bestämmande av rederistöd skall läggas den sjömans
skatt som enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt betalats in under
ordinarie inbetalningsperiod under åren 1982–1985. För kustsjö-
fartsfartyg får dock, om nämnden för rederistöd anser det förenligt
med stödets konsoliderande syfte, stödet i stället grundas på
sjömansskatten för åren 1981–1984. Procenttalet enligt 9 § skall
härvid för år 1981 och år 1982 motsvara vad som där anges för år 1982
och år 1983 samt för år 1983 och år 1984 vad som anges för år 1984 och
år 1985. Förordning (1982:1253).

8 § Partrederi med seglande delägare får till grund för rederistöd
lägga även belopp motsvarande vad som skulle ha betalats in i
sjömansskatt för delägaren om denne varit anställd ombord i fartyget.

9 § Rederistöd får beviljas med högst det procenttal av inbetalad
sjömansskatt som anges i nedanstående tabell.

Kvalifikationsår Kustsjöfartsfartyg Passagerarfartyg Övriga fartyg
1982 100 50 75
1983 100 50 75
1984 50 25 37,5
1985 50 25 37,5

10 § Med kustsjöfartsfartyg avses lastfartyg med ett deplacement av
högst 10 000 ton dödvikt lämpat för gång i svenska farvatten.

Med passagerarfartyg avses fartyg för vilket har utfärdats passagerar
fartygscertifikat, dock inte fartyg där passagerarna endast utgörs av
förare av lastfordon och deras medhjälpare.

Som kvalifikationsår räknas det kalenderår under vilket sjömansskatt
betalats in till statsverket.

11 § Nämnden för rederistöd får på ansökan meddela förhandsbesked om
huruvida rederistöd kommer att beviljas i ett visst fall och med
vilket belopp stödet högst kan utgå.

12 § Talan mot beslut i fråga om rederistöd får föras hos regeringen
genom besvär. Detsamma gäller i fråga om förhandsbesked.