Förordning (1982:787) med instruktion för brottsförebyggande rådet

SFS nr
1982:787
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1982-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1223
Upphävd
1989-01-01

1 § Allmänna verkstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1
tillämpas på brottsförebyggnade rådet.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verkstadgan ordföranden i
rådets styrelse och i övrigt kanslichefen hos rådet.

Uppgifter

2 § Det åligger rådet att främja brottsförebyggandet insatser inom olika
områden av samhällsverksamheten samt att verka för en samordning av
samhällets och enskildas insatser mot brott.

Därvid skall rådet bland annat

följa och analysera brottsutvecklingen samt göra prognoser om
brottsutvecklingen,

följa, stödja och initiera forsknings- och utvecklingsarbete rörande
kriminalitetens orsaker och hur den skall förebyggas samt utvärdera och
sprida resultaten av sådant arbete,

verka för samordning av forsknings- och utvecklingsarbete på det
kriminalpolitiska området,

genom utredning och initiativ medverka i det kriminalpolitiska arbetet.

Organisation

3 § Rådet leds av en styrelse som består av högst tio ledamöter. Rådets
kanslichef ingår i styrelsen. Regeringen förordnar bland ledamöterna
ordförande och vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på rådet. Förordning (1987:1112).

4 § Hos rådet finns ett kansli. Kansliet förestås av kanslichefen.

5 § Inom rådets kansli finns en utredningsenhet och en forsknings
enhet. Varje enhet förestås av en byråchef.

6 § Hos rådet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

7 § Hos rådet finns en vetenskaplig grupp med nio ledamtöer. Chefen för
forskningsenheten är ledamot av gruppen. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande. Regeringen kan utse ersättare för ledamot.

Vetenskapliga gruppen skall biträda rådet i frågor av vetenskaplig
karaktär och därvid avge yttrande i

1. principiella frågor om forskning och utveckling,

2. frågor om bidrag till enskilda för forskning och utveckling, om
frågan inte är av mindre ekonomisk betydelse,

3. andra frågor som hänskjuts till gruppen av styrelsen eller
kanslichefen.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om bidrag till utvecklings- eller forskningskostnader, om
frågan inte är av mindre ekonomisk betydelse,

4. frågor om remissyttranden, om frågan inte är av mindre betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 20 eller, vid
tillsättning av tjänst i variabel lönegrad, frågor om tillämpning av
högre lönegrad än F 19,

6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som kanslichefen hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när minst hälften av de i 3 § första stycket
angivna ledamöterna, bland dem kanslichefen och ordföranden eller vice
ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:873).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem kanslichefen och
ordföranden eller vice ordföranden.

Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får kanslichefen
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

11 § För beredning av ärenden inför styrelsens sammanträden får
styrelsen inrätta ett arbetsutskott.

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av kanslichefen
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av kanslichefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 § När kanslichefen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av kanslichefen även
i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper
av ärenden.

När både kanslichefen och hans ställföreträdare har förhinder utövas
kanslichefens tjänst av den tjänsteman som kanslichefen bestämmer.

I kanslichefens frånvaro får dock inte fattas sådan beslut av större
vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana
åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har
meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen, avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Kanslichefen
får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras
av styrelsen.

En enhetschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:873).

17 § Kanslichefen får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

19 § Kanslichefen förordnas av regeringen för högst sex år.

Övriga tjänster i lägst F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden i rådets styrelse.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

Förordnande att vara kanslichefens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av ordföranden i rådets
styrelse.

20 § Andra styrelseledamöter än kanslichefen och andra ledamöter i
vetenskapliga gruppen än chefen för forskningsenheten förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordning (1987:1112).

Övriga bestämmelser.

21 § I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänsten som kanslichef
utövas myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning av statens ansvarsnämnd och enligt 32 §
anställningsförordningen (1965:601) av regeringen.

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av rådet i fråga om enhetschef hos rådet.

23 § Mot beslut i fråga om bidrag som avses i 8 § 3 får talan ej föras.