Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

SFS nr
1982:789
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1134

1 § Avgifter för polisbevakning ska betalas med belopp som
anges i 3 § i följande fall:

1. När Polismyndigheten har beslutat om ersättningsskyldighet
med stöd av 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617).

2. När polisbevakning har uppställts som villkor i ett beslut
enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) som avser
undantag från 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § eller
från lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § andra
stycket 15 eller 16 samma förordning eller motsvarande
bestämmelse i äldre författning.

3. När polisbevakning av värdetransport har begärts.

När Polismyndigheten med stöd av 8 § andra stycket lagen
(1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
har beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning ska
avgift betalas med samma belopp. Det som anges i denna
förordning om bevakning gäller för sådant fall utryckning.

De belopp som anges i 3 § ska också tillämpas när en part, en
målsägande eller ett vittne, med stöd av en bestämmelse i
rättegångsbalken, ska förpliktas att ersätta kostnaderna för
att Polismyndigheten har hämtat honom eller henne till
förhandling inför domstol. Det som anges i 3 § om bevakning
gäller för sådant fall hämtning. Förordning (2014:1134).

2 § Av 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) framgår att en
avgift som avses i 1 § 1 ska betalas av den som anordnar den
allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som det
är fråga om. I fall som avses i 1 § 2 ska avgiften betalas av
den som ansökt om beslutet och i fall som avses i 1 § 3 av
den som är ansvarig för transporten. Förordning (2013:940).

3 § Avgiften är

a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de
polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på
uppdrag av Riksbanken,

b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de
polismän som behövs för bevakning i andra fall,

c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,

d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,

e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,

f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,

g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och

h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.

Avgift ska betalas endast för den tid som går åt för själva
bevakningen och för väntetid på grund av bevakningen eller
för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall
än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) ska
avgiften anses utgöra ersättning för alla Polismyndighetens
kostnader för bevakningen. Förordning (2014:1134).

4 § Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten
till larmmottagare vid en polisstation ska för varje
fristående objekt som skyddas av anläggningen betala en
avgift till staten.

Avgiften är 1 850 kronor per påbörjat kalenderår.

Finns det särskilda skäl får avgiften sättas ned eller
efterges. Förordning (2009:586).

5 § Polismyndigheten prövar frågor om skyldighet att betala
avgift enligt denna förordning.

Polismyndigheten ska ta ut avgifterna i efterskott.
Myndigheten får dock kräva förskottsbetalning eller borgen.
Förordning (2014:1134).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2014:1134).

7 § Om bevakning som avses i 1 § första stycket 2 utförs av
en parkeringsvakt som förordnats av kommunen, får kommunen ta
ut avgift för bevakningen med belopp som anges i 3 §. Det som
sägs i 5 och 6 §§ om Polismyndigheten ska i sådant fall gälla
kommunen. Förordning (2014:1134).

Övergångsbestämmelser

1983:471

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser
skall gälla, om kostnaden har uppstått före ikraftträdandet.

1989:904

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser
skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

2003:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Äldre
bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått
före ikraftträdandet.

2009:586

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre
bestämmelser ska gälla i fråga om kostnader som har uppstått
före ikraftträdandet.

2013:940

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar som ägt rum före
ikraftträdandet.

2014:1134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.