Försäkringsrörelseförordning (1982:790)

SFS nr
1982:790
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1982-06-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:257
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1501

Ansökan om koncession m.m.

1 § Ansökan om koncession för försäkringsbolag och
stadfästelse av bolagsordning enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) skall ges in till Finansinspektionen. Ansökan skall
undertecknas av samtliga stiftare och ange

1. fullständigt namn, hemvist och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum för stiftarna och, om ett handelsbolag är
stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig
bolagsman,

2. namn och postadress för stiftarombud, om sådant ombud har
utsetts.

Ansökan skall innehålla

1. en försäkran att stiftarna inte är i konkurs eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som
skall utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och

3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är
kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.
Förordning (2002:349).

2 § När koncession och stadfästelse söks enligt 1 § ska
bolagsordning och verksamhetsplan ges in i original och en
kopia. Bolagsordningen och verksamhetsplanen ska vara försedda
med stiftarnas bevittnade namnunderskrifter.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
verksamhetsplanen ska innehålla. Förordning (2007:1469).

3 § En ansökan om ändring av en stadfäst bolagsordning för
försäkringsbolag ska göras av styrelsen eller verkställande
direktören. Till ansökningshandlingen ska det fogas en kopia av
det protokoll som innehåller ändringsbeslutet.
Förordning (2007:1469).

4 § En ansökan om förlängning av en koncession för
försäkringsbolag ska göras av styrelsen eller verkställande
direktören. Ansökan ska göras senast sex månader före utgången
av den löpande koncessionen. Till ansökningshandlingen ska det
fogas en kopia av det protokoll som innehåller beslutet om
förlängningen. Förordning (2007:1469).

4 a § har upphävts genom förordning (1995:790).

Anmälan för registrering m.m.

5 § En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) ska göras skriftligen hos Bolagsverket
(registreringsmyndigheten). En sådan anmälan, eller en ansökan
enligt den lagen som ska handläggas av
registreringsmyndigheten, får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten.

En anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas
av registreringsmyndigheten, ska undertecknas av en
styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En
anmälan av ett försäkringsbolag i likvidation ska undertecknas
av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en
av likvidatorerna. Förordning (2007:1469).

5 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till
registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en
elektronisk signatur. Förordning (2007:1469).

5 b § Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar
som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten. Förordning (2007:1469).

5 c § En försäkran på heder och samvete i en anmälan eller
ansökan får undertecknas med en elektronisk signatur.
Förordning (2007:1469).

6 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolag ska innehålla
uppgift om

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets postadress,

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, hemvist för följande personer;

a) styrelseordförande,

b) annan styrelseledamot,

c) styrelsesuppleant,

d) verkställande direktör,

e) vice verkställande direktörer,

f) särskild firmatecknare,

g) särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 § femte
stycket försäkringsrörelselagen,

h) revisor,

i) revisorssuppleant,

j) lekmannarevisor, och

k) suppleant för lekmannarevisor,

3. hur bolagets firma tecknas,

för försäkringsaktiebolag

4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och
tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats
förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets
aktiekapital),

5. det belopp som har betalats med pengar eller med
apportegendom,

6. apportegendomens beskaffenhet,

för ömsesidiga försäkringsbolag

7. inbetalt garantikapital.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets
organisationsnummer anges.

En anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i
konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
eller, i fråga om en person som avses i första stycket 2 g,
endast att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de
behörighetskrav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§
försäkringsrörelselagen samt att lekmannarevisor och suppleant
för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap. 10 § samma
lag,

3. att uppgifterna i en anmälan om val av styrelseordförande,
verkställande direktör, vice verkställande direktör och
firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur
bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som
bolaget har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande
direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare,
revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter
för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt
8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen har åtagit
sig uppdragen. Förordning (2008:742).

7 § Vid en anmälan som avses i 6 § ska följande handlingar ges
in:

för samtliga försäkringsbolag

1. en kopia av den stadfästa bolagsordningen,

2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

för försäkringsaktiebolag

3. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har
skett,

4. en kopia av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 7 §
fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) som inte har
tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av de balans- och
resultaträkningar som anges i samma stycke,

5. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 § andra
stycket 3 försäkringsrörelselagen,

för ömsesidiga försäkringsbolag

6. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av
försäkringar har skett, och

7. ett intyg från revisor om att garantikapital enligt 2 kap.
13 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen har betalats in.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice verkställande direktör eller
firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska vid anmälan
ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling
som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare
handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes
identitet. Förordning (2007:1469).

8 § Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 c §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av avtal om uppskjuten
apport ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,

2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt,

3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 13 a §
andra stycket försäkringsrörelselagen, och

4. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 a §
tredje stycket försäkringsrörelselagen.
Förordning (2007:1469).

9 § Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) av omvandling av aktier skall ange
de aktieslag som berörs av omvandlingen och hur många aktier av varje
slag som omvandlas. Förordning (1992:1642).

Särskilda bestämmelser för europabolag

9 a § Bestämmelserna i 9 b-9 h §§ skall tillämpas på
europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8
oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen) som
driver försäkringsrörelse. Förordning (2004:704).

9 b § Av 1 a kap. 1 § första stycket och andra stycket 2
försäkringsrörelselagen (1982:713) samt 7 § första stycket
lagen (2004:575) om europabolag följer att bestämmelserna i
denna förordning om registrering i försäkringsregistret skall
tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

Bestämmelserna i denna förordning skall även i övrigt tillämpas
på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen eller
försäkringsrörelselagen. Förordning (2004:704).

9 c § Europabolag med säte i Sverige som har beviljats
koncession att driva försäkringsrörelse skall registreras i
europabolagsregistret. Förordning (2004:704).

9 d § En anmälan för registrering ska undertecknas av den
verkställande direktören eller

1. när det gäller europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE-
förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), en ledamot
i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-
förordningen (monistiskt organiserade europabolag), en ledamot
i förvaltningsorganet. Förordning (2007:1469).

Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av den
verkställande direktören eller

1. när det gäller dualistiskt organiserade europabolag, två
ledamöter i ledningsorganet, eller

2. när det gäller monistiskt organiserade europabolag, två
ledamöter i förvaltningsorganet. Förordning (2004:704).

9 e § Vid ansökan om koncession enligt 1 a kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall vad som sägs i 1 §
denna förordning om stiftare

1. i dualistiskt organiserade europabolag tillämpas på
verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant
i ledningsorganet och tillsynsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europabolag tillämpas på
verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant
i förvaltningsorganet.

I fråga om undertecknande av ansökan gäller 9 d § andra
stycket. Förordning (2004:704).

9 f § För europabolag gäller 4, 5, 7-9 och 9 c-11 §§
förordningen (2004:703) om europabolag.

Vad som sägs i 4 § första och andra styckena förordningen om
europabolag om tillämpningen av 1 kap. 3 och 4 §§
aktiebolagsförordningen (2005:559) skall i stället avse 6 och
7 §§ denna förordning.

Vad som sägs i 11 § förordningen om europabolag om
tillämpningen av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen
skall, vid registrering i europabolagsregistret, i stället avse
47 § denna förordning. Förordning (2006:921).

9 g § Vid tillämpning av 6 och 7 §§ på europabolag ska det som
sägs i 6 § första stycket 2 a-c och tredje stycket om
styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant

1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande,
ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet,
och

2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande,
ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2007:1469).

9 h § I fråga om dualistiskt organiserade europabolag ska vad
som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande
bestämmelser i denna förordning tillämpas på tillsynsorganet
eller dess ledamöter eller suppleanter:

1. 19 § om anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets
ställföreträdare,

2. 26 § om anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 §
tredje stycket försäkringsrörelselagen av beslut att
likvidationen ska upphöra och val av en styrelse,

3. 28 d § om anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 och
37 §§ försäkringsrörelselagen av ett försäkringsaktiebolag
som har bildats genom kombination, och

4. 28 e § om anmälan enligt 15 a kap. 16 §
försäkringsrörelselagen om att talan om skadestånd har väckts
enligt 16 kap. 5 § samma lag.

Av 1 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen samt 16 § andra
stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag följer att
de i första stycket angivna bestämmelserna ska tillämpas
också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan
eller dess ledamöter eller suppleanter.
Förordning (2009:718).

9 i § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 1 a
kap. 4 § femte stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) om
lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga
en kopia av beslutet. Förordning (2006:921).

Om garantikapital

10 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att ta emot
garantikapital under rörelsens gång ska innehålla uppgift om
det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll med beslutet samt en av styrelsen
gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett
yttrande från revisor och aktuarie över utredningen,

2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet
av garantikapital, och

3. ett intyg från revisor om att minst hälften av det belopp
som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om
registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning
av garantikapitalet, ska detta anmälas för registrering. Till
anmälan ska det fogas ett intyg om att garantikapitalet har
betalats in helt inom sex månader från registreringen av
anmälan enligt första stycket. Förordning (2007:1469).

11 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att återbetala
garantikapital enligt 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokollet från bolagsstämmans beslut om
återbetalning, och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att
garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från revisor och
aktuarie över utredningen. Förordning (2007:1469).

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier

11 a § Bestämmelserna i 11 b–11 e §§ ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd
till förvärv av aktier enligt 3 kap. 2 § andra och tredje
styckena försäkringsrörelselagen (1982:713).
Förordning (2009:589).

11 b § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen
som avses i 3 kap. 2 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.
Förordning (2009:589).

11 c § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter
för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses
i 3 kap. 2 § andra och tredje styckena
försäkringsrörelselagen (1982:713), får inspektionen
förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet
ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka
ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än
den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:589).

11 d § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter,
ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar
antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades
och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till
inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket.
Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

2. förvärvaren inte är

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar,
ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett
fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av
Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får
bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a
och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat
behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:589).

11 e § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd
till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom
två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som utövar
tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till
Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.
Förordning (2009:589).

Ökning av aktiekapitalet

12 § I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 14 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission
ska följande uppgifter anges:

1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och
tilldelade nya aktier efter avdrag för de aktier som har
förklarats förverkade och inte har övertagits av någon annan
(ökningen av aktiekapitalet),

2. det belopp som ska betalas med pengar eller med
apportegendom eller genom kvittning, och

3. apportegendomens beskaffenhet.

Avser anmälan en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig,
ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att
bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första
stycket sistnämnda lag har följts. Förordning (2007:1469).

13 § Vid en anmälan som avses i 12 § ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,

2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket
1-3 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt en kopia av en
sådan redogörelse och av ett sådant revisorsyttrande som avses
i 4 kap. 3 § andra stycket och 4 § samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan
bestämmelse som avses i 4 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,

4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om
emissionsbeslutet har varit införd,

5. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant ska
upprättas,

6. kopior av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,

7. ett intyg om att hälften av det belopp som ska betalas med
pengar för aktierna i kapitalökningen har betalats in, och

8. ett sådant yttrande av revisor angående apportegendom som
anges i 4 kap. 14 § första stycket 5 försäkringsrörelselagen.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av
bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingarna.
Förordning (2007:1469).

14 § Anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) om betalningen för nyemitterade
aktier skall ange

1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående
aktierna som har blivit helt betalda,

2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom
kvittning.

Vid anmälan skall bolaget ge in ett intyg från en auktoriserad eller
en godkänd revisor som bestyrker uppgiften enligt första stycket 1.
Förordning (1992:1642).

15 § Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket
1-3 försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

16 § Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 18 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om
fondemission, ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,

2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket
1-3 försäkringsrörelselagen, och

3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om
emissionsbeslutet har varit införd, när det är fråga om
avstämningsbolag. Förordning (2007:1469).

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning

16 a § I en anmälan för registrering enligt 5 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om emission av
skuldebrev ska det belopp anges med vilket aktiekapitalet kan
ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier och den tid inom
vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälan
konvertibla skuldebrev, ska den innehålla en försäkran på heder
och samvete att villkoren för utbyte har bestämts så att
ersättningen för varje skuldebrev, i förekommande fall
tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid utbytet,
inte understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas
vid utbyte.

När det gäller vilka handlingar som ska ges in vid anmälan
tillämpas 13 § första stycket 1-5 samt andra stycket samma
paragraf.

Har styrelsen eller någon styrelseledamot fattat beslut med
stöd av 5 kap. 5 § femte stycket försäkringsrörelselagen, ska
en skriftlig uppgift från styrelsen eller styrelseledamoten om
beslutets innehåll samt en kopia av uppgiften fogas till
anmälningshandlingen.

Avser anmälan en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig,
ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att
bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första
stycket den lagen har följts. Förordning (2007:1469).

16 b § Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 10 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev tillämpas
15 §. Förordning (1999:1207).

16 c § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 5
kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av hur många
aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och
helt betalats ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har
skett, när anmälan görs på grund av nyteckning,

2. ett intyg av auktoriserad eller godkänd revisor

a) vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts
vederlag till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet
av de aktier som har getts ut i utbyte,

b) vid nyteckning, att aktierna helt betalats,

3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev
åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig.
Förordning (2007:1469).

Nedsättning av aktiekapitalet

17 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nedsättning
av aktiekapitalet ska, när nedsättningen helt eller delvis sker
för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till en fri
fond, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter
nedsättningen finns full täckning för det bundna egna
kapitalet.

Vid anmälan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. en kopia av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första
stycket 1-3 försäkringsrörelselagen.

Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen ska i stället följande handlingar ges
in:

1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka
aktier som ska lösas in, och

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår
fastställda balansräkningen. Förordning (2007:1469).

18 § Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 8 b §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nedsättning
av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i
bolagsordningen ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka
aktier som ska lösas in, och

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår
fastställda balansräkningen. Förordning (2007:1469).

Försäkringsgrupper

18 a § Vid beräkningen av den gruppbaserade ekonomiska
ställningen för en försäkringsgrupp enligt 7 a kap. 5 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ett företag som har
gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett
försäkringsbolag beaktas i sin helhet. Om särskilda skäl finns,
får Finansinspektionen medge att sådana företag beaktas på ett
annat sätt vid beräkningen. Förordning (2006:629).

Bolagets ledning

19 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 §
försäkringsrörelse- lagen (1982:713) av bolagets
ställföreträdare och av postadress ska 6 § första stycket 2
tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress ska 6 § första stycket 3 och tredje stycket 1, 3 och
4 tillämpas. Förordning (2007:1469).

20 § I en anmälan för registrering enligt 8 kap. 18 §
försäkrings- rörelselagen (1982:713) av bolagets aktuarie ska
fullständigt namn, personnummer, medborgarskap, hemvist och
postadress anges.

I anmälan ska det lämnas en försäkran på heder och samvete att
aktuarien inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken och att aktuarien uppfyller de
behörighetskrav som avses i 8 kap. 18 §
försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

Revisorer

21 § Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 15 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets revisorer och
revisorssuppleanter ska 6 § första stycket 2 och andra stycket
tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress ska 6 § tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas.
Förordning (2007:1469).

Lekmannarevisor

21 a § Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets lekmannarevisor
och suppleant för lekmannarevisor ska 6 § första stycket 2
tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress ska 6 § tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas.
Förordning (2007:1469).

Reservfonden

22 § Om reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret
har satts ned enligt 12 kap. 9 § tredje stycket 3
försäkringsrörelselagen (1982:713), ska det tillsammans med
redovisningshandlingarna ges in en kopia av rätttens beslut med
lagakraftbevis. Förordning (2007:1469).

Ombildning av livförsäkringsbolag

22 a § Tillsammans med en ansökan om stadfästelse av
bestämmelse om vinstutdelning i bolagsordningen för ett
livförsäkringsbolag i andra fall än som avses i 1 § skall
följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll med bolagsstämmans beslut enligt 12
kap. 15 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen (1982:713),

2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som underrättats
enligt 12 kap. 15 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen
och underrättelsens innehåll samt en försäkran att
underrättelsen skett på sätt som anges i samma paragraf tredje
stycket,

3. ett intyg från revisor att förutsättningarna enligt 12 kap.
15 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om
försäkringstagarnas inställning är uppfyllda,

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna
för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt
på grund av försäkringar enligt 12 kap. 15 § första stycket 4
försäkringsrörelselagen och ett yttrande från revisor och
aktuarie över utredningen.

Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan
bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, skall
utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en
särskild redogörelse för hur medel skall gottskrivas
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av
försäkring enligt 12 kap. 16 § försäkringsrörelselagen.
Förordning (1999:1207).

22 b § Vid ansökan om stadfästelse av villkor om
förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag
tillämpas 22 a § första stycket 4. Förordning (1999:1207).

Likvidation och upplösning

23 § I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 6 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett
likvidationsbeslut ska följande uppgifter anges:

1. dagen när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har
omedelbar verkan,

2. fullständigt namn, personnummer, hemvist och postadress för
likvidator och suppleant för denne samt firmatecknare, och

3. hur bolagets firma tecknas under likvidationen.

Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll eller
rättens förordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 14 kap. 7 § första
stycket försäkringsrörelselagen ska innehålla uppgift om
fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator
och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller
suppleants postadress avviker från hemvistet, ska även
hemvistet anges. Förordning (2007:1469).

24 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 16 § första
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidatorerna
har lagt fram slutredovisning ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer
utfärdades. Förordning (2007:1469).

25 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidationen ska
fortsätta ska 6 § första stycket 1-3 och tredje stycket
tillämpas. Förordning (2007:1469).

26 § En anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att
likvidationen ska upphöra och bolagets verksamhet återupptas
ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att likvidationsanledning enligt försäkringsrörelselagen
eller bolagsordningen inte finns,

2. när det gäller försäkringsaktiebolag att bolagets eget
kapital beräknat enligt 14 kap. 2 § tredje-femte styckena
försäkringsrörelselagen uppgår till hälften av det registrerade
aktiekapitalet, och

3. att utskiftning inte har ägt rum.

Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll och en
kopia av revisorernas yttrande ges in.

Vid anmälan ska 6 § första stycket 1-3 och tredje stycket
tillämpas. Förordning (2007:1469).

27 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § fjärde
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av att ett
likvidationsbeslut har upphävts ska en kopia av rättens dom
eller beslut med lagakraftbevis ges in. Förordning (2007:1469).

Överlåtelse av försäkringsbestånd

27 a § Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av att avtal om frivillig
överlåtelse av försäkringsbestånd har godkänts av bolagsstämman
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. en kopia av de handlingar som enligt 15 kap. 1 §
försäkringsrörelselagen har lagts fram på stämman.
Förordning (2007:1469).

28 § I en ansökan om godkännande av avtal om eller tillstånd
till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 §
eller 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713), där det
ingår risker som är belägna eller åtaganden som skall fullgöras
utomlands, skall det anges i vilka länder riskerna finns
respektive åtagandena skall fullgöras. Förordning (1998:116).

Fusion

28 a § Tillsammans med ansökan om godkännande av avtal om
överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) eller tillstånd till
verkställighet av avtal om överlåtelse av beståndet enligt 15
kap. 3 § samma lag skall, när en livförsäkring skall övergå
från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en
vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a §
första stycket 2-4 ges in. Förordning (1999:1207).

28 b § Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillstånd att
verkställa en fusionsplan ska följande handlingar ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser
eller verkställande direktörer om att fusionen inte har
förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om
kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda
förordningen,

2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en
auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i det
övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens
sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget,

3. när en livförsäkring ska övergå från en verksamhet där
vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande verksamhet,
sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket 2–4,

4. en kopia av fusionsplanen, och

5. en kopia av protokollet från en bolagsstämma som avses i
15 a kap. 10 § försäkringsrörelselagen.
Förordning (2009:718).

28 c § Anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 och 37 §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om
nyemission med anledning av fusionen ska ange antalet utgivna
aktier och deras sammanlagda nominella belopp.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 §
tredje stycket försäkringsrörelselagen.
Förordning (2009:718).

28 d § Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett
försäkringsaktiebolag som har bildats i samband med fusion
genom kombination ska 6 § första stycket 1–6, andra och
tredje styckena samt 7 § första stycket 4 tillämpas.

Tillsammans med anmälan ska det vidare finnas

1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i
anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör,
vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas
stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och

2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande, verkställande direktör, firmatecknare,
särskild delgivningsmottagare, revisorer,
revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för
lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 15 a kap.
37 § försäkringsrörelselagen ska följande handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen
från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är
registrerade och

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de
utländska bolagens stämmor.

I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan
innehålla de uppgifter som anges i första och andra styckena.

Utöver de handlingar som ska ges in tillsammans med en
anmälan enligt tredje stycket ska det finnas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om
arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 §
lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner har löpt ut och att 32–40 §§ den lagen ska
tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan
vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på
bolaget.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 §
tredje stycket försäkringsrörelselagen.
Förordning (2009:718).

28 e § Om det efter överlåtande bolags upplösning görs anmälan
enligt 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om att
talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 16 kap. 5 §
samma lag ska 6 § första stycket 1-3 och tredje stycket
tillämpas. Förordning (2007:1469).

28 f § Till ansökan enligt 15 a kap. 22 § ska det fogas en
försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller
verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits
enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll
av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte
pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
Förordning (2008:606).

Gemensamma bestämmelser

28 g § Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) som skall prövas av Finansinspektionen eller av
regeringen skall alltid ställas till och ges in till
Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till
regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget
yttrande. Förordning (1999:690).

28 h § Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när
Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en
fusionsplan. Om ett ärende om verkställande av en fusionsplan
överlämnats till regeringen för prövning, ska
Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets
beslut. Förordning (2009:718).

Försäkringsbolagets firma

29 § En anmälan för registrering enligt 17 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) av bifirma kan göras i
anmälan om bolagets registrering eller vid ett senare
tillfälle. Till anmälan ska det fogas en kopia av ett
styrelseprotokoll som bestyrker anmälan.
Förordning (2007:1469).

30 § har upphävts genom förordning (1992:1642).

31 § har upphävts genom förordning (1992:1642).

32 § har upphävts genom förordning (1992:1642).

Förkortningsformer

33 § Uppgifter som anges i 3 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) får i aktiebrev anges enligt följande

1. “konvertibel” (“konvertibla”) i fråga om förbehåll enligt 3 kap.
1 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen,

2. “hembud” i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 §
försäkringsrörelselagen,

3. “avstämningsbolag” i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen,

4. “inlösen” i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen. Förordning (1994:1949).

Försäkringsregistret

34 § Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos
registreringsmyndigheten.

Registret skall vara uppdelat i fyra avdelningar enligt
följande

1. livförsäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,

3. skadeförsäkringsaktiebolag,

4. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag.
Förordning (2000:826).

34 a § Försäkringsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713) utövar över
försäkringsbolag,

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av bolag som
registreras i försäkringsregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser bolag som registreras i försäkringsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:1009).

34 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret.
Förordning (2001:1009).

34 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1009).

34 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
34 a § medge direktåtkomst till försäkringsregistret.
Förordning (2001:1009).

34 e § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om
den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift
i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första
stycket, ska det av informationen framgå att handlingen
behandlas av myndigheten. Förordning (2007:1469).

34 f § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning. Förordning (2007:1469).

34 g § I fråga om rättelse av personuppgifter i
försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen
(1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2007:1469).

34 h § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2007:1469).

35 § I försäkringsregistret registreras uppgifter för varje
försäkringsbolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets
firma och dess organisationsnummer. Förordning (2000:826).

36 § Till försäkringsregistret hör en alfabetisk förteckning
över försäkringsbolagen med uppgift om organisationsnumret på
varje bolag. Förordning (2000:826).

37 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713) ska biläggas
försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för varje bolag
sammanföras i akter.

Av 41 a § framgår att vissa handlingar även ska föras in i
försäkringsregistret. Förordning (2007:1469).

38 § Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att
registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de
uppgifter som förts in i eller förts ut ur försäkringsregistret
så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion.
Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad
behandling. Förordning (2000:826).

Införingar i försäkringsregistret

39 § Införingar i försäkringsregistret numreras i löpande följd
för varje bolag. Vid varje införing skall detta nummer anges
samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och
Inrikes Tidningar. Förordning (2000:826).

40 § När ett försäkringsbolag registreras antecknas

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets organisationsnummer,

2. dagen för koncessionens beviljande,

3. dagen för konstituerande stämman,

4. bolagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en
sådan lydelse är angiven i bolagsordningen,

5. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,

6. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall
anges om verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som
mottagen återförsäkring,

7. begränsningar i bolagsordningen i fråga om området för
direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,

8. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

9. sättet för sammankallande av bolagsstämman,

10. uppgifter enligt 8 kap. 17 § första stycket, 10 kap. 15 §
och 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

10 a. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över
bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt
täcka bolaget förlust,

11. tiden för den ordinarie bolagsstämman, om den anges i
bolagsordningen,

12. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,

13. bolagets postadress,

för försäkringsaktiebolag

14. aktiekapitalet och, i förekommande fall, minimikapitalet
och maximikapitalet, samt uppgift om bolagskategori,

15. aktiernas nominella belopp,

16. syftet med bolagets verksamhet, om denna har annat syfte än
att bereda vinst åt aktieägarna,

för ömsesidiga försäkringsbolag

16 a. den krets av försäkrade som skall vara delägare, om inte
endast försäkringstagarna är delägare,

17. garantikapitalets storlek,

18. reglerna för hur rösträtten skall utövas och hur beslut
skall fattas på bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om
och i vilken utsträckning delägarnas rösträtt skall utövas
genom utsedda delegerade,

19. om garanterna skall ha rösträtt,

20. sättet att lämna meddelanden till delägarna,

21. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket
belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna
samt hur uttaxeringen skall genomföras,

22. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid
bolagets upplösning. Förordning (1999:1207).

41 § Innehåller bolagsordningen

1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 §
eller 9 kap. 21 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713),

2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 3 § första
stycket eller 9 kap. 13 § andra stycket andra meningen
försäkringsrörelselagen,

3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid
eller under vissa villkor, skall det antecknas.

I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket
försäkringsrörelselagen antecknas även det belopp till vilket aktier
av olika slag har utgivits eller skall kunna utges. Förordning
(1994:1949).

41 a § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag
innehålla

1. stiftelseurkunden,

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och
bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och
koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.
5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag.

Försäkringsregistret behöver inte innehålla handlingar som
avses i första stycket, om de har kommit in till
registreringsmyndigheten före den 1 mars 2008. Det gäller dock
inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut
elektroniskt och myndigheten enligt 20 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) har varit skyldig att lämna
ut dem i elektronisk form. Förordning (2007:1469).

42 § Anteckning i registret på grund av anmälan eller
underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) görs på
bolagets upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller
underrättelse enligt 15 kap. 2 och 5 §§ samt 15 a kap. 9 och 15 §§
samma lag, görs anteckningen på det överlåtande bolagets upplägg.

Anteckning om ändring av ett bolags firma och om ett bolags
likvidation och upplösning skall ske även i den i 36 § angivna
förteckningen. Förordning (1994:1949).

43 § Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av
aktiekapitalet, antecknas vid registreringen av nedsättningsbeslutet
enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att
nedsättningen inte är verkställd. Förordning (1992:1642).

44 § Följande beslut skall antecknas av
registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga
kraft, nämligen beslut att

1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4
kap. 15 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),

2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och
ändring av bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen,

3. förklara att frågan om övertagande av försäkringsrörelse har
förfallit enligt 15 kap. 3 § första stycket
försäkringsrörelselagen,

4. förklara frågan om fusion förfallen enligt 15 a kap. 17 §
försäkringsrörelselagen. Förordning (2000:826).

45 § I kungörelse enligt 20 kap. 2 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) skall anges bolagets firma och organisationsnummer samt
styrelsens säte, eller om bolaget är i likvidation, den tingsrätt
under vilken bolaget hör.

46 § Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som
handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa
bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital eller ett
ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden
eller överkursfonden

1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i
pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,

2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har
upphävts eller ändrats.

Registreringsmyndigheten skall göra anmälan till rätten då den
får kännedom om förhållande som avses i 14 kap. 3 § första
stycket 5 och 6 försäkringsrörelselagen (1982:713).
Förordning (2000:826).

Sökning efter uppgifter och handlingar

46 a § Vid sökning efter uppgifter som avser ett
försäkringsbolag som är upplöst får endast organisationsnummer
och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än
fem år sedan bolagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 37 och
41 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första
stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt
organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.
Förordning (2007:1469).

Prövning av vissa ärenden m.m.

Registreringsavgifter m.m.

47 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall,
dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.
Avgifterna betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag,
2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt
och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med
en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713), 480 kronor,

4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 eller 37 §
försäkringsrörelselagen av fusion genom kombination, 1 000
kronor, och

5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 900 kronor,
eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och
undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller
registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller
firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt
första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat
språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje
sådant språk betalas.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att
tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 15 a kap. 35 §
försäkringsrörelselagen.

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat
följer av första stycket 3,

3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

4. underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller
Finansinspektionen, eller

5. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt
15 a kap. 36 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap.
15 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 §
första stycket tredje meningen, 15 a kap. 17 och 24 §§ och 20
kap. 5 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har
påbörjats. Förordning (2009:718).

48 § Har upphävts genom förordning 2008:742.

48 a § För handläggning och prövning enligt 17 kap. 5 § andra
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ansökan om att
inte lämna uppgift om försäkringsaktiebolagets firma på sina
webbplatser ska en avgift på 1 500 kronor betalas.
Förordning (2007:1469).

48 b § Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om
koncerner i försäkringsrörelselagen (1982:713) eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av samma lag, skall gälla för en grupp av
företag som avses i 1 kap. 9 § sjätte stycket
försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

49 § Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen
(1982:713) meddela föreskrifter om

1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för
återförsäkring enligt 2 kap. 3 c §,

2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2
ska innehålla,

3. begränsningar för upplåning enligt 5 kap. 1 § andra och
tredje styckena,

4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar
enligt 7 kap. 1 §,

5. beräkning av livförsäkringsavsättningar enligt 7 kap. 2 §
andra–femte styckena,

6. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av
försäkringstekniska riktlinjer enligt 7 kap. 8 a §,

7. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 13
högst får tas upp till vid skuldtäckning,

8. förutsättningarna för användning av obligationer eller andra
skuldförbindelser och aktier eller andra värdepapper utgivna av
ett specialföretag för skuldtäckning enligt 7 kap. 10 § nionde
stycket,

9. lämplig riskspridning av tillgångar som används för
skuldtäckning, inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första
stycket,

10. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra
stycket,

11. värdering till verkligt värde av skuldtäckningstillgångar
enligt 7 kap. 10 f § andra stycket,

12. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g § första
stycket för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska
innehålla samt om skyldigheten att lämna information om
placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g § andra stycket och om
vilka försäkringar som inte ska omfattas av
informationsskyldigheten,

13. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande
finansiella instrument får användas enligt 7 kap. 17 b §,

14. villkor för att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap.
22 och 24 §§ samt 7 a kap. 4 §, omfattningen av dessa poster
och hur kapitalbasen i övrigt ska beräknas,

15. beräkning av solvensmarginalen för återförsäkring av
livförsäkring enligt bestämmelserna för livförsäkring i 7 kap.
23 § enligt 7 kap. 25 §,

16. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och
olycksfallsförsäkringar enligt 7 kap. 23 § fjärde stycket,

17. motsvarande höjningar för återförsäkring av
beräkningskriterierna för solvensmarginalen för andra
försäkringsklasser än de motsvarande klasserna i 2 kap. 3 a §
första stycket 11–13 enligt 7 kap. 25 §,

18. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap.
25 §,

19. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap.
25 §,

20. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7 kap.
26 §,

21. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt
7 a kap. 6 §, och

22. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna
modeller enligt 7 kap. 28 a § första stycket.

Finansinspektionen ska i fråga om försäkringsrörelselagen
meddela föreskrifter om

1. information till försäkringstagarna, andra
ersättningsberättigade på grund av försäkringarna och dem som
erbjuds att teckna en försäkring enligt 1 kap. 1 a §,

2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som
anges i 2 kap. 3 a och 3 b §§,

3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap.
3 a §,

4. vilka utländska stater och centralbanker samt
internationella organisationer som avses i 7 kap. 10 § första
stycket 2–4, 7 och 9–12,

5. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter
eller tomträtter för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket
14,

6. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,

7. beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 7 a kap.
5 §,

8. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8
kap. 18 §,

9. vilka upplysningar ett försäkringsbolag ska lämna till
Finansinspektionen enligt 19 kap. 3 §, och

10. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap.
11 § tredje stycket.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning
som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.
Förordning (2010:1501).

49 a § Har upphävts genom förordning (2001:912).

Övriga bestämmelser

50 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara
bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får
även ges in i original. Förordning (2007:1469).

50 a § Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i
elektronisk form, ska det undertecknas med avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. Förordning (2007:1469).

51 § En anmälan eller en ansökan som skall göras för ett
registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter
om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer.

Underrättelser

51 a § När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för
lekmannarevisor, ska registreringsmyndigheten underrätta den
registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan
registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den
som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör
på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga
person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan
adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i
ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är
uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.
Förordning (2007:1469).

Bemyndiganden

51 b § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av en
anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av
registreringsmyndigheten,

2. vilka krav som ställs på den elektroniska signaturen enligt
5 a §,

3. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av
handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en
ansökan som har upprättats elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med
originalet,

5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en
handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna
förordning får undertecknas med en elektronisk signatur.
Förordning (2007:1469).

Utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

52 § Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige som skall prövas av Finansinspektionen eller av
regeringen skall alltid ställas till och ges in till
Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till
regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget
yttrande. Förordning (2005:1130).

53 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

1. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för
återförsäkring enligt 4 kap. 5 a §,

2. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar
enligt 5 kap. 5 §,

3. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och

4. vilken information som ett utländskt tjänstepensionsinstitut
ska lämna enligt 8 kap. 1 b §.

Finansinspektionen ska i fråga om samma lag meddela
föreskrifter om

1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett
tjänstepensionsinstitut ska lämna till inspektionen enligt 3
kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare
handlingar som ska fogas till en ansökan om koncession enligt 4
kap. 4 §,

3. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer
enligt 5 kap. 9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas
av informationsskyldigheten,

4. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 §
första stycket 1, och

5. information till försäkringstagarna, andra
ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som
erbjuds att teckna en försäkring i bolaget enligt 8 kap. 1 a §.
Förordning (2008:103).

53 a § I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av
försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna eller
åtaganden som skall fullgöras utomlands, skall det anges i
vilka länder riskerna finns respektive åtagandena skall
fullgöras. Förordning (2005:1130).

54 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige. Förordning (2005:1130).

55 § Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i
trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Förordning (1993:1436).

Understödsföreningar

56 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1972:262) om
understödsföreningar meddela föreskrifter om

1. vad den verksamhetsplan som anges i 14 a § andra stycket 2 i
övrigt ska innehålla,

2. vilken information som en understödsförening ska lämna till
medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar enligt 20 a §,

3. vad riktlinjerna och redogörelsen enligt 24 c § ska
innehålla,

4. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt
26 f §,

5. vilka upplysningar en understödsförening ska lämna till
Finansinspektionen enligt 67 §,

6. innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt
71 § tredje stycket, och

7. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna
modeller enligt 25 a § första stycket.

Finansinspektionen ska i fråga om samma lag meddela
föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll
enligt 26 e §. Förordning (2010:1501).

56 a § Vid beräkningen av den gruppbaserade ekonomiska
ställningen för en försäkringsgrupp enligt 26 eþ§ lagen
(1972:262) om understödsföreningar skall ett företag som har
gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med en
understödsförening beaktas i sin helhet. Om särskilda skäl
finns, får Finansinspektionen medge att sådana företag beaktas
på ett annat sätt vid beräkningen. Förordning (2006:629).

Pensionsstiftelser

57 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela närmare
föreskrifter om

1. vad riktlinjerna och redogörelsen enligt 10 b § skall
innehålla, och

2. vilken information som en pensionsstiftelse skall lämna
enligt 10 d §. Förordning (2005:1130).

Särskilda bestämmelser för europakooperativ

58 § Bestämmelserna i 58-72 §§ gäller för europeiska
kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr
1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska
kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som
driver försäkringsrörelse. De innehåller regler som
kompletterar 83-115 §§ lagen (1972:262) om
understödsföreningar. Förordning (2006:921).

59 § I fråga om registrering i europakooperativsregistret
gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av
60-72 §§, bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713)
om registrering i försäkringsregistret.

I andra frågor tillämpas bestämmelserna i lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar och lagen (1972:262) om
understödsföreningar på europakooperativ som driver
försäkringsrörelse, om inte annat framgår av SCE-förordningen,
83-115 §§ lagen om understödsföreningar eller denna förordning.
Förordning (2006:921).

60 § En anmälan för registrering skall undertecknas av,

1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE-
förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:921).

61 § En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE-
förordningen ska innehålla de uppgifter som anges i 6 § första
stycket 1, 2 a-c, 2 f-k och 3-6 denna förordning. De uppgifter
som nämns i 6 § första stycket 2 ska också anges för dem som
bildar europakooperativet. I stället för det som sägs i 6 §
första stycket 4 gäller att det ska lämnas uppgift om storleken
på det kapital som avses i artikel 3 i SCE-förordningen.

Bestämmelserna i 6 § tredje stycket 3 och 7 § första stycket
1-6 denna förordning ska gälla i tillämpliga delar. Vid
tillämpningen av 7 § första stycket 4 ska det som sägs där om
stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för
det som sägs i 7 § första stycket 3 och 6 gäller att
europakooperativet ska ge in en försäkran på heder och samvete
att det tecknade kapitalet uppgår till minst det lägsta
beloppet för tecknat kapital som är fastställt i stadgarna.

Det som sägs i 6 § första stycket 2 a-c och tredje stycket om
styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2007:1469).

62 § Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall
det, utöver vad som följer av 61 §, ges in

1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt
31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ,

2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om
arbetstagarinflytande i europakooperativ,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 §
lagen om arbetstagarinflytande har löpt ut och att ett sådant
avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i
europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.
Förordning (2006:921).

63 § Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt
artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det
vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en
kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE-
förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de
fusionerande föreningarna:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-
förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om
intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 28 b § 1, 28 d och 28 f §§
denna förordning i tillämpliga delar. Vad som genom
hänvisningar där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot
och styrelsesuppleant skall

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2006:921).

64 § Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en
ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1
femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan
enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande
handlingar:

1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i
SCE-förordningen,

2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i
artikel 35.5 i SCE-förordningen, och

3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i 1 godkändes. Förordning (2006:921).

65 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 100 §
första stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar skall
tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det
sammanträde där beslutet fattades. Förordning (2006:921).

66 § I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas
49 § lagen (1972:262) om understödsföreningar.
Förordning (2006:921).

67 § Följande beslut skall registreras i
europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

1. Bolagsverkets beslut enligt 112 § första stycket lagen
(1972:262) om understödsföreningar om att ett europakooperativ
inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att
ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och

2. Bolagsverkets beslut enligt 112 § andra stycket lagen om
understödsföreningar om att ett europakooperativ skall gå i
likvidation. Förordning (2006:921).

68 § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 96 §
femte stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar om
lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga
en kopia av beslutet. Förordning (2006:921).

69 § Bolagsverket skall genast underrätta Skatteverket och
Finansinspektionen när

1. ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har
offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen, och

2. ett fusionsförslag har offentliggjorts enligt artikel 24 i
SCE-förordningen. Förordning (2006:921).

70 § Skatteverket och Finansinspektionen skall underrätta
Bolagsverket när myndigheterna fattar något av följande beslut:

1. beslut att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar
sitt säte från Sverige, och

2. beslut att motsätta sig att en understödsförening deltar i
bildandet av ett europakooperativ genom fusion.
Förordning (2006:921).

71 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ
som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt
huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga
myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om
detta. Förordning (2006:921).

72 § I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som
följer av 47 § första och andra styckena denna förordning,
avgifter betalas med följande belopp:

a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ
enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,

b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter
enligt 93 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 1 000
kronor,

c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 100 §
första stycket lagen om understödsföreningar, 800 kronor, och

d) vid en anmälan enligt 40 § andra stycket lagen om
understödsföreningar att europakooperativets föreningsstämma
har beslutat om likvidation, 1 000 kronor.
Förordning (2006:921).

Övergångsbestämmelser

1995:1601

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1999:690

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller,
i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999
skall äldre bestämmelser tillämpas.

1999:1207

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden
som avser tidigare räkenskapsår.

3. Äldre föreskrifter som grundas på sådana bestämmelser som
får tillämpas av försäkringsbolag enligt punkten 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall alltjämt gälla för
försäkringsbolag som tillämpar sådana övergångsbestämmelser.

2004:43

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2005:561

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar och
ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före den
1 januari 2006.

2008:606

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 28 b § och 28 f § ska anses
omfatta även en försäkran om att fusionen inte har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen
inte pågår enligt den lagen.

2009:718

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före
ikraftträdandet.