Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

SFS nr
1982:814
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1358

1 § Till de uppdragstagare som anges i 2 § betalas av allmänna
medel
arvoden, reseersättningar och traktamenten enligt denna förordning.

Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare
för ledamöter.

2 § Arvoden betalas enligt följande.

Uppdragstagare Arvode för Arvode för
sammanträde förberedelsearbete
(belopp per dag) (belopp per dag)

1. Nämndemän i
tingsrätterna
och hovrätterna 500 kr

2. Nämndemän i
förvaltningsrätterna
och kammarrätterna
500 kr 300 kr

3. Jurymän i
tryckfrihetsmål och
yttrandefrihetsmål 500 kr

4. Andra ledamöter i
arrendenämnderna och
hyresnämnderna än
ordförande 600 kr

5. Experter i
hyresnämnderna 600 kr 180 kr

6. Särskilda
ledamöter i
kammarrätterna i
mål om
laglighetsprövning,
fastighetstaxering
och granskning av
film och videogram 600 kr

7. Särskilda
ledamöter i
sjöförklarings-
domstolarna 600 kr 180 kr

8. Särskilda
ledamöter i
tingsrätt i mål om
klander av dispasch 680 kr 180 kr

9. Tekniskt sakkunniga
ledamöter i patentmål
i tingsrätt och
hovrätt 680 kr 180 kr

10. Särskilda
ledamöter i
förvaltningsrätterna
i mål om
laglighetsprövning
och granskning av
film och videogram 550 kr

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör
bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och
jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid
än tre timmar. Till dessa uppdragstagare betalas ett belopp
om 250 kr per dag. Förordning (2013:393).

2 a § Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för
inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget.
Förordning (2006:1289).

2 b § För sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton
betalas ersättning, utöver det som anges i 2 § första stycket 1
och 2 samt 2 a §, med 500 kr. Förordning (2008:922).

2 c § Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn
har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn
som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får
meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas.
Förordning (2006:1289).

3 § Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar
då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

Till sådana uppdragstagare som avses i 2 § 5, 8 och 9 får för
efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode
med samma belopp som för förberedelsearbete.
Förordning (2006:1289).

4 § Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om
reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i
allmänhet.

4 a § Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet
överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100
kr per dag. Förordning (2006:1289).

5 § Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § skall
de uppdragstagare som anges i 2 § 4–10 vid tågresor ha rätt till
ersättning för kostnad för sovplats i enbäddskupé.

Vid resa som berättigar till ersättning bör såvitt möjligt gemensam
färd anordnas, om det medför kostnadsbesparing. Förordning (1994:1138).

6 § Nämndemän har rätt till ersättning enligt 2–4 a §§ när de
genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning.
Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan
ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till
information. Förordning (2014:1358).

7 § Ställs ett sammanträde in, får ersättning för sammanträdet
ändå betalas om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (1998:1221).

8 § Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av
Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som
Domstolsverket bestämmer.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § 1-4, 6 och 10
styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av
domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot
räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som
ordförande vid sammanträdet. Förordning (1998:1221).

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1035).

Övergångsbestämmelser

1994:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya
bestämmelsen i 8 § skall dock tillämpas från och med den 1 juli
1994.

1995:257

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut om
ersättning som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.

1998:1806

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. De nya
bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med den 1
januari 1999.

2014:1358

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första
gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar den 1
januari 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän
vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2015.