Förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

SFS nr
1982:840
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1982-09-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:621

1 § Enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel lämnas
statsbidrag till kalkning och till biologisk återställning i kalkade
vatten. Förordning (1991:1292).

2 § Med kalkning avses i förordningen sådan spridning av kalk eller
annat ämne, kalkfällning eller annan åtgärd som kan motverka försurning
av sjöar och vattendrag. Med biologisk återställning i kalkade vatten
avses sådan åtgärd som gör det möjligt för växt- eller djurarter som har
försvunnit på grund av försurningen att återkomma. Förordning
(1991:1292).

3 § Bidrag får lämnas för inköp, transport och spridning av kalk eller
annat ämne, för annan åtgärd som avses i 2 § och för sådana utredningar
eller undersökningar i samband med kalkning eller biologisk
återställning i kalkade vatten som prövningsmyndigheten anser
nödvändiga. Förordning (1991:1292).

4 § Bidrag får lämnas med högst 85 procent av de kostnader som
prövningsmyndigheten godkänner, om det inte finns särskilda skäl som
föranleder annat.

5 § Vid prövningen av frågor om bidrag skall hänsyn tas till
vattenområdets betydelse från natur- och miljövårdssynpunkt, för
fisket eller för vattenförsörjningen.

6 § Har kalkning eller biologisk återställning i kalkade vatten
påbörjats utan särskilt medgivande innan bidragsfrågan har avgjorts, får
bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl. Förordning
(1991:1292).

7 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen anser att bidrag bör lämnas med mer än 85
procent av kostnaderna, ska ärendet överlämnas till Havs- och
vattenmyndigheten, som ska pröva frågan.
Förordning (2011:621).

8 § I ärenden om bidrag ska yttrande inhämtas från kommunen,
om inte särskilda skäl föranleder annat.

Länsstyrelsen ska med eget yttrande till Havs- och
vattenmyndigheten överlämna de ärenden som enligt 7 § andra
stycket ska prövas av den myndigheten. Förordning (2011:621).

9 § I beslut genom vilka bidrag beviljas skall ställas upp som villkor
att sökanden

1. inom viss tid påbörjar och slutför kalkningen,

2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som
länsstyrelsen bestämmer,

3. iakttar de villkor i övrigt som länsstyrelsen bestämmer. Förordning
(1991:563).

10 § Länsstyrelsen får upphäva ett beslut om bidrag och, i fråga om ett
bidrag som har lämnats ut, kräva att det helt eller delvis betalas
tillbaka, om bidraget har beviljats på grund av någon oriktig uppgift
från bidragstagaren eller denne bryter mot något villkor för bidraget.
Förordning (1991:563).

11 § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om
kalkningsverksamheten meddela föreskrifter om planering,
genomförande samt uppföljning av kemiska och biologiska
effekter. Förordning (2011:621).

11 a § Havs- och vattenmyndigheten ska senast fyra veckor
efter ett beslut om kalkningsmedlens fördelning lämna en
redovisning till regeringen av hur medlen fördelats, grunderna
för fördelningen och kalkningsverksamhetens utveckling på
nationell och regional nivå i förhållande till
försurningsutvecklingen i sjöar och vattendrag.
Förordning (2011:621).

12 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning och Havs-
och vattenmyndighetens beslut enligt 7 § andra stycket får
inte överklagas. Förordning (2011:621).

Övergångsbestämmelser

1991:1292

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ärenden enligt 7 § andra stycket som har
överlämnats till regeringen före ikraftträdandet och i fråga om
överklagande av beslut som dessförinnan har meddelats av länsstyrelsen.